пятница, 4 апреля 2014 г.

Адам Рыгор Каменскі Длужык у працах розных аўтараў. Частка 6. Койданава. "Кальвіна". 2014.                                                          КТО  НАСТОЯЩИЙ  ДРУГ?
    ...Настораживает тенденция, складывающаяся в нашей «формальной» и «неформальной» прессе – затрагивать деликатные вопросы межнациональных отношений, не имея элементарного чувства такта и уважения к другим национальностям. Свежи еще в памяти выступление А. Мурана на якутском радио, статья Барковского в «Ленском воднике» и другие подобные выходы на массовую аудиторию некоторых горе-патриотов...
    А. Корнюшин
      (Строитель)
    [Эхо недели. Якутск. 18 августа 1990.]

                                                       ДОЛГИЙ  ПУТЬ В ЯКУТИЮ
                                                1. Человек, который умеет сомневаться
    Многие ли из нас гордятся своими учителями? Мне повезло, что в университетские годы моим учителем былбыл кандидат исторических наук, доцент А. И. Гоголев...
    Я попросил своего учителя дать профессиональное изложение проблемы происхождения якутов.
    Что для вас является неразгаданной до сих пор загадкой?
    — Дело моей жизни — историческая этнография якутов. А она сплошь состоит из неразгаданных или полуразгаданных загадок.
    Но ведь историю и этнографию якутов изучают с середины XVII века, начиная с исследовательских опытов пленного шляхтича Адама Каменского-Длужика?
    — Да. С тех пор проблемами происхождения якутов занимались многие лингвисты, историки, антропологи, которые разработали стройную и целостную концепцию этнической истории якутов. Однако я не до конца уверен, что все выводы исследователей верны...
    Подготовил к печати
    Иван Николаев.
    [Молодежь Якутии. Якутск. 4 октября 1990. С. 8.]

    Kawieczyński (Kawaczyński, Kawęczyński) Andrzej h. Ostoja (1619-1667), sybirak, pamiętnikarz, jezuita. Ur. w rodzinie szlacheckiej, osiadłej w woj. nowogrodzkim. Po ukończeniu klasy poezji wstąpił 10 VIII 1634 r. do nowicjatu jezuickiego w Wilnie. W 1. 1636-8 studiował retorykę w Nieświeżu, następnie filozofię w Akad. Wil. (1638-41), po czym przez lat 5 uczył w niższych klasach gimnazjum w Pułtusku, Łomży, Orszy i Połocku. Po dwuletnich studiach teologicznych (teologia moralna), odbytych w Krożach na Żmudzi (1646-8), powrócił do zajęć nauczycielskich w gimnazjum.
    W chwili wybuchu wojny moskiewskiej (1654) był zarządcą (prokuratorem) majątku kolegium pińskiego na Polesiu, a w r. n. zastępcą rektora kolegium w Nowogródku na Litwie. Gdy 8 IX 1655 r. wojska moskiewskie opanowały Nowogródek, K. został uprowadzony do niewoli i oddany «teściowi» w. księcia moskiewskiego jako znamienitszy zakładnik. Wkrótce znalazł się K. w Moskwie, gdzie pozostał ponad trzy lata, mając dużą swobodę działania. Zorganizował wówczas ośrodek kultu w mieszkaniu „pewnego dygnitarza katolickiego” na Kremlu, nadto drugi punkt wyznaniowy w innym mieszkaniu prywatnym w mieście. Na życzenie dostojników moskiewskich stawał do dysput religijnych z duchownymi prawosławnymi, na ogół szczęśliwie, ponieważ jego przeciwnicy byli zazwyczaj niezbyt uczeni.
    Coraz śmielsza akcja K-ego na polu wyznaniowym spowodowała, że pod koniec 1659 r. lub z początkiem 1660 zesłano go na Syberię. Podróż na miejsce przeznaczenia trwała 26 tygodni. W miejscu zesłania nie zastał K. Polaków, ponieważ celowo pozbawiono go możliwości kontaktu ze współziomkami. Ludność tubylcza, wśród której wypadło mu mieszkać, „oddawała cześć diabłom i drzewom oraz praktykowała nagminnie czary”. K. żył samotnie, pracując w kamieniołomach. Wygnanie syberyjskie K-ego trwało cztery lata. Dopiero na skutek starań „posłów króla polskiego” odesłano go do Polski. Nie wcześniej jak w drugiej połowie 1664 r. sta­nął K. w granicach Rzpltej. W I. 1665-7 przebywał w Nieświeżu jako zarządca majątków kolegiackich. Zmarł tamże 29 I 1667 r.
    Wg świadectwa Stanisława Rostowskiego (1711-84), historyka prowincji zakonnej litewskiej, pozostawił K. pamiętnik, w którym opisał swoje przejścia w niewoli i powrót do kraju. Był to jeden z najstarszych opisów Syberii, skreślonych przez Polaków. Niewątpliwie korzystał z niego autor nekrologu, wysłanego po śmierci K-ego do archiwum zakonu w Rzymie. Sam pamiętnik nie został dotychczas odnaleziony, mimo poszukiwań Michała Janika w Polsce i Józefa Krzyszkowskiego w Rzymie. Złożono go zapewne jeszcze w XVII w. w archiwum prowincji litewskiej Tow. Jezusowego przy kościele Św. Kazimierza w Wilnie.
    W. Enc. llustr.; Boniecki; Niesiecki; — Janik M., Dzieje Polaków na Syberii, Kr. 1928; Krzyszkowski J., Pierwszy polski jezuita na Sybirze. O. Jędrzej K., „Nasze Wiad.” (Chicago) 1955 nr 15 (styczeń—marzec) s. 3-5; Rostowski S., Lithuanicarum SJ Historiarum libri 10, Wyd. J. Martinov, Parisiis 1877 s. 375; Zaleski, Jezuici, III, IV (po­myłka, że podróż na Syberię trwała 86 tygodnil); — Arch. Centr. S. J.: Lith. 61 f. 397 (Summarium vitae Patrum et Fratrum Anni Domini 1666, 1667, 1668 in Collegio Nesvisiensi defunctorum. P. Andreas Kawęczyński), Lith. 9, 10, 11, 12 (Catalogus primus... anni 1639, 1645, 1649, 1651, 1655, 1660, wg indeksu imiennego: Andreas), Lith. 56 (Catalogus provinciae Lithuanae anni 1634-1667, katalogi roczne).
    Bronisław Natoński
    [Polski słownik biograficzny. [Reprint] T. XII. Wrocław. 1990. S. 249.]

    Syberia zobaczyła Polaków po raz pierwszy za Groźnego, który jeńców Litwinów na Wschód wysyłał; w drużynach Jermaka i Wojejkowa, zdobywców Sybiru, byli i Litwini; liczba ich urosła za Wazów i w związku ze sprawą Łżedymitra. Tobolsk przed hordami Kałmuków obroniła załoga polsko-litewska r. 1646. Pierwszą obszerną i prawdziwą relację o kraju i ludach wypisał Adam Kamieński Dłużyk, wzięty do niewoli r. 1656, wysłany do Moskwy z 400 ludźmi i 200 działami; jechał dalej na Solwyczegodzk, gdzie na warzelniach soli Stroganowów było „mnóstwo naszych niewolników, ale się z nimi widzieć nie wolno”; za staraniem wojewody Gnińskiego został po latach przywrócony do ojczyzny a w paktach andruszowskich z r. 1667 nie zapomniano o jeńcach sybirskich...
    [Encyklopedia staropolska. T. II. Warszawa. 1990. S. 565.]

    Іван Ласкоў
                                                   НАШЧАДКІ  ТАЯМНІЧАЕ  ЛІТВЫ
                                                Калі  канчаткова знікла  ліцвінская мова?
    Да эпохі прозвішчаўтварэння, прынамсі, яна дажыла.
    Пасля таго, як выйшла «Племя пяці родаў», чытач А. А. Баркоўскі, чалавек дастаткова далёкі ад лінгвістыкі (скончыў рачное вучылішчаў і працуе на суднах), звярнуў маю ўвагу на такі цікавы факт. Беларускі шляхціц Каменскі-Длужык, што праязджаў праз землі комі ў сярэдзіне ХVII стагоддзя, пакінуў сведчанне, што «мова зыранаў трохі падобная да жмудскай”.
    Чаму ён напісаў “да жмудскай», а не  «да літоўскай»? Мабыць. у часы Каменскага назва  «літоўская” замацоўвалася ўжо як за дзяржаўнай за беларускай мовай, а ліцвінская захавалася толькі астраўкамі на памежжы з Жамойцю.
    А да таго на працягу стагоддзяў ліцвінская мова славянізавалася, уласныя словы замяняліся крывіцкімі, дрыгавіцкімі, радзіміцкімі, у пэўнай меры і польскімі. І яшчэ да эпохі прозвішчаўтварэння ліцвіны давалі ліцвінам мянушкі не ліцвінскімі словамі, уласна ліцвінская база ліцвінскіх прозвішчаў няўхільна памяншалася.
    Пра гэта сведчыць, напрыклад, такі факт. Захавалася паданне пра трох ліцвінаў, пакараных смерцю ў 1347 годзе нібыта за здраду паганскім багам і прыняцце хрышчэння. Дык вось, імёны гэтых ліцвінаў — Кумец, Няжыла і Круглец. М. І. Ермаловіч лічыць, што гэта былі паганіны-славяне. Але чаму б не верыць паданню, што то былі ліцвіны? Толькі трэба разумець, што гэта былі ліцвіны са славянскімі імёнамі, дакладней, з ліцвінскімі, але ўтворанымі ад запазычаных славянскіх слоў.
    Такім чынам, далёка не ўсе ліцвіны атрымалі прозвішчы, утвораныя з ліцвінскай мовы. Калі ж ліцвінская мова памерла, імёнаслоў такіх прозвішчаў увогуле перастаў папаўняцца, а праз нейкі час паціху пачаў раставаць. Прозвішчы ж перадаюцца ў спадчыну толькі па мужчынскай лініі. Памёр апошні мужчына роду — знікае і прозвішча. За тры стагоддзі, што аддзяляюць нас ад XVII, такіх прозвішчаў згасла, мусібыць, нямала. Але, як бачым, і сцалела іх таксама шмат.
    Гэта гаворыць пра тое, што літва — не нейкі «субстрат», а адна з плыняў, што ўтварылі беларускую народнасць і нацыю.
    Хто ж такія — нашчадкі літвы? Гэта не толькі людзі, якія носяць прозвішчы, утвораныя ад ліцвінскіх каранёў. Гэта ўсе мы — беларусы, з якімі злілася літва. Тым, магчыма, мы і адрозніваемся ад суседзяў — рускіх, украінцаў,— што ў нашых жылах цячэ адчувальны струмень ліцвінскай, пермскай крыві.
    За тысячу год ліцвіны не толькі перайшлі на адну са славянскіх моваў. Дзякуючы шлюбным сувязям, эканамічным і розным іншым прычынам яны рассяліліся па ўсёй Беларусі. Ніхто з нас, беларусаў, не можа гарантаваць, што сярод яго продкаў не было аніводнага ліцвіна.
    [Полымя. № 8. Мінск. 1991. С. 227.]

    KAMIEŃSKI Adam (Dłużyk), XVII w., autor najstarszego w języku pol. opisu Syberii, gdzie przebywał 1661-71 jako jeniec woj. (Dyariusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc, odnaleziony i wyd. 1874).
    Kamieński Adam (Dłużyk). // [Encyklopedja popularna PWN. (wydanie 21 zmienione i uzupełnione). Warszawa. 1991. S. 353.]    Николай Петров
                                               АДАМ  КОМЕНСКАЙ  СУРУЙУУЛАРА
    Билигин биһиги билэрбитинэн арҕааҥы айанньыттартан Саха сирин туһунан аан бастакынан суруйан хаалларбыт киһинэн Адам Коменскай буолар. Бу киһи дьиҥ-дьиҥэ айанньыт  буолбатах. Киниэхэ холоотоххо, Дежнев, Хабаров, Стадухин, Атласов, Поярков уо д. а. сэрииһит казак баһылыктара дьиҥнээх айанньыттар Ол гынан баран, ити дьон биллэр көстөр историческай. этнографическай анал суруйууну хаалларбатахтар. Бойобуодаҕа отчуот суруктара, ол-бу көрдоһүүлэрэ бааллара биллэр. Кинилэр правительство эрдьигэттэрэ — соруктара сэриилээн ылыы, баайы хомуйуу, бас бэриннэрии этэ.
    Сахалыы бастакы кинигэни суруйбут Афанасий Яковлевич Уваровскай эмиэ правительство чиновнига этэ. Ол гынан баран, биһиэхэ айанын туһунан этнографическай ис хоһоонноох. уус-уран суруйууну хаалларбытынан бэйэтин туһугар эмиэ айанньыт курдук көстүөн сөп.
    Адам Коменскай туох киһи этэй? Омугунан белорусс. Орша куорат кыра дворянина (шляхтич). Нуучча ыраахтааҕытын сэриитэ Смоленскайга киирэ сылдьар кэмигэр билиэн түбэспитэ. Оччоҕо Нуучча государствотын дьаһала Польша, Литва, атын арҕаа дойду билиэҥҥэ кэлбиттэрин кыраныысса таһыттан ыраатыннара, үксүн илин диэки ыыталыыра.
    Адам Коменскайы Якутскайга тиийэ ыыппыттар. 1662 сыллаахха, ол аата Якутскай билигин турар олоҕун була илигинэ, кириэлппэс быһыытынан бастаан илин эҥэзгэ тутуллубута отут эрэ сыл буолнун кэннэ кэлбит. Оччоҥооҕу Сахаада туһунан суруйан хаалларбыт дьоннон олох бастакы да буолбатар маҥнайгылартан биирдэстэрэ буолара мөккүөрэ суох.
    Хоту, айаҥҥа ананан ыытыллыбатаҕа биллэр. Дворянин, үөрэхтээҕэ биллэр да ханнык сулууспаҕа ананан бачча ыраах кэлбитэ биллибэт. Үөрэхтээх киһи үлэтин толорбута эмнэ биллибэт. Дворянин ааттаах киһи түрмэҕэ надзиратель эрэ быһыытынан сулууспалаабыт. Суруйуутугар бэйэтин казактар  походтарыгар  сылдьыбыт курдук кэпсэнэр. Мантан көрдөххө, дворянин ааттаах киһи түрмэҕэ надзнратель эрэ быһыытынан турбутуттан кыбыстар, бэйэтин алын көрдөрбүт курдук сананар эбит. Ол иһин биир дойдулаахтарыттан кистэммитэ көстөр. Кини суруйуута польскай тылынан сахалар тустарынан маҥнайгы суруйуу.
    Адам суруйуутугар киэҥ сирдэринэн сылдьыбыт киһи быһыытынан, барытын бэйэтэ илэ хараҕынан көрбүтүн, билбитин курдук кэпсээбит. Дьиҥинэн Якутскайга олорбутун тухары (1665-1667) кириэппэстэн ыраах сылдьыбатаҕа суруйуутуттан даҕаны көстөр Хотунан, илининэн, соҕуруу Амурунан сылдьыбыт дьон кэпсээниттэн оҥорон суруйбут. Суруйуута ол иһин ордук географическай өттө, айана чуолкайа суоҕун ааһан остуоруйаҕа маарыннаан ылар түбэлтэлэрдээх. Адам, Якутскайга олорон, киэҥ сирдэринэн сылдьыбыт, элбэҕи көрбүт, билбит дьону кытта көрсүспүтэ. Дежневы, Стадухины сирэй билэрэ. Ити кэмҥэ Хабаров аймаҕа. Амурга сылдьыбыт - Артем Петриловскай Якутскайга баар буолуохтаах этэ. Онтон да атын киэҥ сырыыга сылдьыбыт көннөрү казактар, эргиэмсиктэр, түүлээхситтэр элбэх этилэр. Кэрэхсиир, билиэн баҕарар киһи кэпсэппитэ, ыйыталаспыта элбэх буолуо. Адам суруйуутун ис хоһоонун көрдөххө маннык: сахалар олорор сирдэригэр диэри өрүһүнэн айаннаан кэлбит Лена өрүс көрүҥүн, кытылын, турук таас хайаларын сөҕө көрбүт. Ол курдук турук таастарга хотой, мохсоҕол көтөрдөр элбэхтэр, балыгынан аһылыктаналлар, диэбит. Хотой аҥар атаҕынан тааска турар, атын атаҕынан ууга сылдьар балыгы атаралаан анньан ыларын көрбүт. Мохсоҕоллор кыра балыгынан аһылыктаналлар эбит.
    Бу кэпсээнэ билиҥҥи киһиэхэ өйдөммөт. Хотойу суруйбута эһири, аҥыры, туруйаны санатар да ол көтөрдөр балыгы атахтарынан атаралаан ылбаттар, уһун тумустарынан туталлар. Хотой бииһиттэн балыксыт боруллуо баар да, үөһэттэн түһэн тутар. Арай уута суох хаайтарбыт балыгы хотой, атын көтөрдөр курдук тутара хам-түм син баар буолуон сөп. Оттон мохсоҕол кэлтэй балыгынан аһаан көтөр буолта суох.
    Аара икки өрүһү — Патомы. Өлүөхүмэни ааһыталаабыт. Патом өрүскэ тоҥустар олороллорун этэн эрэ аһарар. Быһыыта, бэйэлэрии ааһан иһэн көрбөтөх. Өлуөхүмэттэн ыла сахалар олороллорун кэпсиир. Дьэ, бусахалар тустарынан сүрдээх дьиктитик, сороҕор киһи күлүөн курдук кэпсиир.
    Саха таҥара үөрэҕин билбэт (язычник). Сылгы иитиитинэн дьарыктаналлар.    Сылгыларын өҥө үксэ маҕан, үөрэ олус улахан буолар. Ынах сүөһүлэрэ да сөбүгэр элбэх. Сорох кэлиҥҥи историктар былыргы сылгыларын үөрэ баһыйар элбэҕин суруйаллара эмиэ баар. Ыраах тыа сирдэригэр 30-с сылларга диэри муҥутаан 2—3 ыанар ынахтаах ыаллар 15-20, онтон ордук даҕаны сылгыны тутан олорбуттара. Ону колхоз күүһүрүүтэ эһэн кэбиспитэ.
    (Салгыыта бэчээттэниэ).
    [Сахаада. Якутскай. Муус устар 8 к. 1992.]
    Николай Петров
                                           АДАМ  КОМЕНСКАЙ  СУРУЙУУЛАРА
    (Салгыыта. Иннин “Сахаада” б. дь. муус устар 8 күнүнээҕи №-гэр көр.)
    Адам сахалар оҕустара бөдөҥүн чорботон суруйар. Оҕустара, ынахтара даҕаны эһэ курдук (иитийэх эһэҕэ холоон этэр быһыылаах) муннулара үүтгээх буолар диэбит. Чурумчулаахтарын эппитэ биллэр да, ынах тоҕо чурумчуламмыта буолла? Былыр саха кыһалҕаҕа түбэстэҕинэ. улахан көһүүгэ, көлө тиийбэт түбэлтэтигэр ынаҕы көлүйэрэ баара. Онно даҕаны барыларын чурумчулаабыттара биллибэт. Оттон бөдөҥ оҕустаахтарынан бастакы, кэлиҥҥи даҕаны нууччалар арҕааҥы буряттары чорботон суруйаллара. Өлүөхүмэҕэ үс сүүстэн тахса сыллааҕыта сөҕүмэр бөдөҥ оҕустар бааллара биһиги төрүт-гэрбит сүөһүлэрэ Прибайкальеттан утумнааҕын туоһута буолуо.
    Ол курдук элбэх. бөдөҥ сүөһүлээх былыргы сакаларбыт ыт этин кытта аһылык оҥостоллор эбит: ат, ыт да этин тэҥҥэ ас гыналлар диир. Сахалар ол курдук туохтан да сиргэммэттэр, хаһан да суумматтар, тыҥырахтарын кырымматтар, диэбит. Саха ыт атин аһаабыта суох этэ.  Европа дьоно суунар үөрүйэҕинэн суунуу суоҕа биллэр. Тыҥырах кырыныыта баара Ону саха тыҥыраҕын кырынарын туһунан туспа үгэстээҕиттэн,    өйдөбүлтээҕиттэн билиэххэ сөп. Сибиир норуоттара суумматтарын, тыҥырахтарын кырымматтарын туһунан. онон «абааһы оҕолоругар маарынныыр дьүһүннээхтэрин» кэлиҥҥи айанньыттартан суруйбуттар эмиэ бяаллар.
    Сороҕор биирдэ суруллубут түбэлтэ уларыйбат, кинигэттэн кинигэҕэ көһө сылдьар уларыйбат сонун буолан хаалара эмиэ баар.
    Сахалар кыһыннары, сайыннары сыгынньнх, охгоох саалаах сылдьаллар эбит. Ох сааларын уһуна киһиттэн уһун, тирии киристээх.
    Кэлиҥҥи сахалар бэйэлэрэ кэпсииллэринэн ох саа уһуна киһи байятин уһунун саҕа буолуохтааҕа. Арыт киһи ууммут илнитин үрдүгүнэн уһун көҕүстээх саа эмиэ баар буола сылдьыбыта кэпсээҥҥэ баар Ол аналлаах сэрии саата буолуохтааҕа сэрэйиллэр.
    Таҥара үөрэҕин билиммэттэр, хайа да итэҕэл суох дьоно Бу христианскай догма өйдөбулүнэн эппитэ көстөр. Кырдьык, Адам саха итэҕэлин, хайдах оонньууну атаарарын суруйбатах. Итинэн кириэппэстэн тэйиччи да тахса сылдьыбатаҕа көстөр.
    Бу кыһыннары, сайыннары сыгынньах сылдьар сахаларбыт түүлээх бэргэһэлэахтэр. Кынаттыын, түүлүүн тигиллибит туруйа тириитэ бэргэһэ буолар эбит. Оннук таҥастаах саха тугу эрэ куттуурга оҥостубут курдук дьүҺүннэнэрэ.
    Оччотооҕу саха билиҥҥи сахаттан олох атына — тымныыны тулуйарынан,    чэгиэнинэн-чэбдигинэн, эйүнэн-санаатынан, аһыырынан. Ол үрдүнэн кыһыннары, сайыннары сыгынньах сылдьар этэ диэни итэҕэйиэххэ саарбах буолуо. Сайын сыгынньах сылдьыы баара. Дьнэҕэ курданарга диэри сыгынньах олоруу эр дьоҥҥо хойуккааҥҥа диэри баара. В. Короленко биир суруйуутугар бурдук тардар эдэр дьахтар тураҕас сыалыйанан, аҥардас эмиий туттарардаах уот иннигэр да кэлэн барара суруллубут. Отутус сыллар бүтүөхтэригэр диэри олох кырдьаҕас саха эмээхситтэрэ сайын итиигэ аҥардас чараас баккынан ас астыы олороллоро көстөрө. Былыр кыһыны, сайыны биир таҥаһынан туоруур дьоннор көстүөхтэрин сөп этэ. «Сыгынньах киһиттэн тымныы харыс тэйэн биэрэр», — диэн, оннук дьоннор тустарынан тыл номоҕо эмиэ баара биллэр. Ол кыҺыннары, сайыннары сыгынньах сылдьар сахалар тустарынан Адам суруйан хаалларбыта сорох дьону итэҕэйэргэ тириэрдибитэ биллэр курдук түбэлтэлэрэ оннооҕор биһиги кэммит дьонугар баар. Оттон куоҕас тириитэ бэргэһэни туруйа тириитэ диэбит буолуохтаах. Куоҕас тириитэ бэргэһэлээх эр дьон тыаҕа революция буолуор диэри бааллара. Куоҕас тириитэ ыҥыыр ботото буолар бөҕө этэ.
    Адам салгыы суруйар. Сахалар саатар диэни билбэттэр. Оонньуулара, элэктэрэ даҕаны саата суох быһыыланыы буолар. Аньыы диэн баар буолуо дии санаабаттар. Дьахталлара аты миинэллэр, кулгаахтарыгар тэриэлкэ саҕа үрүҥ көмүс ытарҕалаахтар. Сүүстэригэр төгүрүк (кольцо диэбит) киэргэллээхтэр. Моонньуларыгар алтан, үрүҥ көмүс уобуруччулаахтар. Эр дьоннорун курдук таба тириитэ таҥастаахтар. Түүтэ ис өттүгэр тигиллэр.
    (Салгыыта бэчээттэниэ)
    [Сахаада. Якутскай. Ыам ыйын 13 к. 1992.]
    Николай Петров
                                                АДАМ  КОМЕНСКАЙ  СУРУЙУУЛАРА
    (Салгыыта. Иннин “Сахаада” 14, 19 №№-гэр көр.)
    Адам үйэтигэр Европа дьахталлара аты мииммэттэрэ. Ол өйдөбүлүнэн саха дьахтара аты миинэрэ туоратык көстүбүт буолуон сөп. Ытарҕалара тэриэлкэ саҕа буолта ылбычча өйдөммөт. Саха дьахтара оннук сүөргү улахан ытарҕалааҕа үһүйээннэргэ, оннооҕор олоҥхо омунугар суох, археология да булуутугар көстубүтэ биллибэт. Оннук улахан ытарҕа    биһиги айылҕабытыгар, таҥаспытыгар ханан да дьүөрэтэ суох.
    «Кольцо» диэн сүүс туоһахтатын эппитэ көстөр. Моонньуларын уобуруччута диэн — кылдьыыларын эппит.
    Сахалар бары өттүнэн кыыл курдуктар диэн суруйар. Бу дойдуга кыыл, көтөр киһи итэҕэйбэтин курдук элбэх. Ону итинник дьон сатаан астаабаттар, хаһаамматтар эбит. Көторү хойуу түүтүн үргээн баран, солуурдаах өттүлэрэ буһараллар. Солуура суохтара кыра мас дьааһыкка эбэтэр мас хоруудаҕа кытарбыт тааһы ууга быраҕаталаан буһараллар. Тууһунан тупсарымматтар.
    Ол үйэҕэ сахаларга тимир солууртан ураты буор күөс киэҥник тарҕаммыта. Оттон тимир солуур балай да киэҥник тарҕаммыта биллэр. Бороҕон сахалара оннук солуурдары хоту. Омолойго тиийэ илдьэн эргинэллэрин туһунан нуучча суруга туоһулуур. Оттон кытарбыт тааһынан мас иһиккэ эти буһарар ньымэ илиҥҥи, хотугу муора арыыларыгар, кытылларыгар син баара биллэр.
    Маннык дьон Лена орүс кытылыгар олороллор үһү. Сирдэрэ сайын киһи харытын устатын эрэ саҕа дириҥник ирэр. Туох да үүммэт. Тимир элбэҕин кэпсиир. Лена кытылыгар тимири бүтүн чохчонон булаллар эбит. Булаат курдук бастыҥ тимир. Онон тимир идэтин сатыыр уустар (маастардар диир) суохтар үһү.
    Адам Коменскай, Лена устун айаннаан, Якут диэн ааттаах остуруокка тиийэн кэлбит. Бу кытылы, төһө да үтүө костүүлээх айылҕатын хайҕаабытын үрдүнэн, «аччык кытыл» диэн ааттыыр. Киһн ыһар аһа олох үүммэт. Арай сүрэхтэммэт хаппыыста үүнэр.  Репа сорох эрэ сылга табыллан ас биэрэр эбит. Якут остуруокка 700 казак олорор. Кинилэри орүстэр, үрэхтэр устун ыыталаан, ыраахтааҕы туһугар кииһи хомуйтараллар. Ону былдьаан ылаллар диэн суруйбут. Сыл аайы тыһыынчанан хомуйан, ыраахтааҕыга ыыталлар. Сылга 9000 кыһыл саһылы ыыталлар. Хара саһыла итинтэн аҕыйах. Бэлиэлээх, тииҥ, бэдэр тириитэ эмиэ элбэх. Арай буобура, быыдара суох. Бойобуода тус бэйэтин бас билэр баайа кыайан ааҕыллыбатын курдук элбэх буолар да туһата суох хаалар. Бойобуодалар бары өлөн иһэллэр уонна иирэн хаалаллар. Тоҕо диэтэххэ, бойобуоданан үчүгэй киһини анаан ыыппаттар. Мунна суох буолаллар. Оннук дьон сотору эттиин-хаанныын өлон хаалаллар.
    Адам, манна эмиэ дьиктини була сатаан, онно суоҕу суруйар. Бойобуодалар бары дворянин сололоох тойоттор буолаллара. Биир эмит урукку буруйугар таныыта тыырыллыбыт, мунна быһыллыбыт хаайыылаах бойобуода сололонон олорбута биллибэт. Ол оннугар бары бойобуодалар государство үбүн, дьон хамнаһын сииллэрэ. Сорохторо, наһаа барбыттара, ол иһин буруйдаах быһыытынан тутуллан утаарыллаллара. Бойобуодалар сорохторо оччолорго сиэри таһынан байар түбэлтэлэрэ мэлдьэх буолбатаҕа. Гагарин бойобуода атын боккуобата үрүҥ көмүс буолара үһү диэн кэпсээн баара нтиннэ туоһу буолар. Оттон биир эмит бойобуода иирэн төннүбүт түбэлтэтэ баар буолуон сөп.
    Манна таҥас барыта ыарахан сыанаҕа көстөрө. Түүлээҕи эрэ чэпчэки сыанаҕа булаллара. Түүлээҕи атын сиргэ таһаарар ыараханын суруйбут.
    Кириэппэскэ олорор дьахталлар (нуучча дьахталлара уонна атын даҕаны сулууспаҕа сылдьар дьон ойохторун эттэҕэ буолуо) аталаас таҥас былааччыйлаахтар, киис тириитэ тигиилээх киэргэллээх буолар. Бэргэһэлэрэ киис. Сорочканы бырааһынньыкка эрэ кэтэллэр. Килиэби эмиэ бырааһынньыкка эрэ амсайаллар. Көннөрү күннэргэ эт, балык, көтөр этэ, отон аһылыктаахтар. Биэ үүтүн иһэллэр. Якут остуруок турар сиригэр ыам ыйыттан балаҕан ыйыгар диэри кылгас түүннэр буолаллар. Күнүс курдук сырдык турар. Хаһан сырдыырын, хараҥарарын өйдөөбөккө хаалаҕын диэбит.
    Адам салгыы «айаннаан сылдьыбытын» суруйар. «Айана» диэн дьон кэпсээнин холбоон-илбээн суруйбута көстор. Күннүк (дневник) быһыытынан суруллубут дниллэр да, үксүн өйүгэр тута сылдьыбытын кэлин суруйбута көстөр. Үгүс өттүн иитин-саҕатын булан ылар кытаанах. Якут остуруоктан муораҕа диэри түөрт нэдиэлэ айанныыллар эбит. Бастаан Ленаны таҥнары айанныыр курдук суруйбут. Алданы ааһар. Олус улахан өрүс үһү. Уҥа диэкиттэн Тана диэн ааттаах өрүс түһэрин көрбүт. Таайдахха Амманы эппитэ дуу? Үһүс өрүһүнэн Майаны ааттаабыт. Бу өрүстэр бары олус улахаттар. Маннык улахан өрүстэр Польшаҕа суохтар диэн биир дойдулаахтарыгар быһаарбыт. Уҥа өттүттэн Учур диэн олус күүстээх улахан өрүс киирэр. Бу өрүскэ калуска (калуга диэбитэ дуу) диэн ааттаах 1,6 саһааннаах балыгы бултууллар үһү.
    (Бүтүүта бэчээттэниэ).
    [Сахаада. Якутскай. Ыам ыйын 20 к. 1992.]
    Николай Петров
                                           АДАМ  КОМЕНСКАЙ  СУРУЙУУЛАРА
    (Бүтүүтэ иннин “Сахаада” 14, 19, 20 №№-гэр көр.)
    Сахаада өрүстэригэр калуга эбэтэр итиннэ маарынныыр, үс метрэ холобурдаах улахан балык суох. Таайдахха, улахан били, тууччаҕы үлүннэрэн суруйдаҕа. Бу балык муора чугаһыгар эбии улахан үһү. Учуртан үөһэ өксөйбөт. Бөдөҥ балыктар уста сылдьан бэйэ-бэйэлэрин кытта анньыстахтарына эчэтиһэн, баас буолан арахсаллар. Бу балыгы элбэҕи бултууллар, 50-60 уһааты тууһууллар диэн суруйар.
    Заган диэн сиргэ тиийдэххэ (Эдьигээн буолуо) ыам ыйыттан алтынньыга диэри күн киирбэт. Ол гынан баран уота болоорхой, итиппэт. Алтынньы кэнниттэн олох тахсыбат буолан хаалар. Ол кэмҥэ бу дойдуну ый күннээҕэр үчүгэйдик сырдатар үһү. Муора кытыытыгар, үрдүк хайаҕа ыты таптааччы хаҥыл дьон олороллоро. Ыттарын ахсаана уонунан, сорохторго сүүһүнэн ааҕыллара. Элбэх ыттаах — ол баһылык буолара. Ыты көлүнэллэрэ, этин ас гыналлара. Сүктэр кыыстарыгар эннья биэрэн ыыталлара. Ыты кинстээҕэр ордук сыаналыыллар, киэргэллэрэ ыт тириитэ буолара үһү. Бэйэлэрэ судургү көнө майгылаахтара Ыттан атын түохтара да суох, тугу да билбэттэр. Итэҕэллэрэ эмэгэккэ сүгүрүйүү, таҥараны билбэттэр. Ап-хомүһун албаһын билэллэр. Абааһыны кытта илэ кэпсэтэллэр. Абааһылар бу дьоҥҥо кыыл эгэлгэтэ, көтөр, эриэн үөн, суор буолан дьуһүн кубулунан, илэ кэлэллэрэ көстөр диир. Итэҕэйэр атын дьоҥҥо эмиэ ол курдүк көрдөллөрөр үһу. Оннук дьон Лямаҕа (Охотскайга) олороллор. Лама өрүс Тымныы муораҕа туһэр. Онно остуруок баар. Манна кыыл муораттан олус эл бэхтик тахсар диэбит. Хайа кыыл тахсарын быһаарбатах.
    Горбуша балык хойүүту тахсырын суруйбут. Бөлөҥо кыайан тахсыбат үһү. Ламаҕа муора уллүүтүн, уостуутун кэпсиир. Лама өрустэн муоранан Индигиркэҕэ «айаннаабытын» суруйар, аара муораҕа муус үтэн, мүүс ортотугар олорон өлө сыспыттар. Гиляктарга (нивх омук) сылдьыбытын дьиктитик суруйбут. Бу омук колүнэр көлотө иитийэх эһэ буолар эбит. Көлүнэр эҺэлэрин аһыытын тоһута охсоллор дэгиэ тыҥирабын сарбыйан кэбиһэллэр, ат көлөлүү салайа сылдьаллар Сылгы хаһаатын курдук бүтэйгэ уталлар, аһаталлар. Этин ас гыналлар. Гиляктар бэйэлэрэ хаҥыл, дьиикэй омук буолаллар. Олус улахан уҥуохтаахтар.    Дьахталлара олус улахаттар, этиргэттэр. Аллара уостарыгар чурумчулаахтар. Эр дьон муннуларыгар алтан, үрүҥ көмүс чурумчулаахтар. Кинилэр дойдуларыгар бурдук үүммэт.
    Балык, кыыл элбэх сирэ. Дааны (дьаһааҕы) олус элбэҕу биэрэллэр. Адам мантан Амурга барбытым диэн кэпсиир. Бу кэпсээнин билиҥҥи киһи өйдөөбөт. Охотскайтан Индигиркэҕэ баран иһэн, гиляктэри көрсүбүт? Дьиҥнээхтик айанныы сылдьан, көрбүтүн суруйбута буоллар, камчадаллары, чукчалары, гиляктар диэн булкуйбут диэххэ сөп этэ. Ону Адам онно сылдьыбатаҕа. Хоту, быдан ыраахтан. Индигир диэкиттэн Амурга тиийэ охсубутун билигин ким итэҕэйиэй? Адам, быһыыта, Дежнев, Хабаров айаннарын истибититтэн холбоон, үчүгэй кэрэхсэбиллээх кэпсээн оҥорон дойдутун дьонугар тириэрдэ сатаабыт. Гиляктар (нивхилэр) уостарыгар чурумчулара суоҕа. Чурумчулаах уостаахтар хоту эскимостар уонна илин ыраах арыы олохтоохторо алеуттар этилэр. Кырдьык, ол үйэҕэ нууччалар сорох илиҥҥи кыра биистэри арааран билбэт этилэр. Адам илин күраанах сиргэ, муораҕа да сылдьыбатах киһи ону арааран ырытар кыаҕа сүоҕа.
    Амурга тростник (бамбук) баарыстаах, олус суон мачталаах хараабылары көрсүбүттэрин суруйар. Оччоҕо Амур устун Китай хараабыллара сылдьаллара биллэр. Буорыҕынан эстэр пушкалаах хараабыллары кытта көрсүһуулэр буолбуттарын туоһулуур суруйуулар нууччя сүругар бааллар. Адам Коменскай бу Амур диэн ааттаабыт сириттэн Заган (Эдьигээн) диэн сайын күн киирбэт, кыһын ый эрэ сырдатар дойдутугар ыт көлөнөн айаннаан төттөру барар. Мантан эмиэ муоранан Амурга төттөрү барарга сорудах ылбыттар. Ону таҥара көмөлөһөн, ыраахтааҕы сорудаҕа кэлэн уларыппыт Москваҕа барар буолбут.
    Дьикти дьылҕалаах киһи “дьикти айана” манан бүтэр.
    Үксүн дьон кэпсэлинэн суруйбута көстө сылдьар. Онон сыыһата-халтыта, үлүннэрнитэ хойуу, онуоха эбии бэйэтэ да, экзотикалаатаҕа буолан, эбэрэ-сабара элбэх. Онон маннык «дьикти» айанньыттар “айымньыларыгар” сэрэхтээхтик сыһыаннаһар наада. Оччоҕо оччотооҕу айанньыттар Саха сиригэр хайдах сыһыаннаһаллара ырылыччы көстөн тахсыаҕа.
    [Сахаада. Якутскай. Ыам ыйын 27 к. 1992.]


    К.С.Ефремов
                                         ПОЛЬСКИЕ ССЫЛЬНЫЕ О ЯКУТАХ
    Якутская ссылка поляков охватывает длительный исторический период — с конца XVII в. (служба польских пленных в качестве казаков) до начала XX в. (пролетарские революционеры) За это время ими оставлено много письменных свидетельств с характере взаимоотношений польских ссыльных с местными жителями, их отзывы о народе саха (якуты).
    Содержание данной статьи в основном отражает факты, собранные польским исследователем Витольдом Армоном и изложенные в его книге «Польские исследователи культуры якутов»1...
    Одним из первых ссыльных В. Армон упоминает Адама Каменского-Длужика, взятого в плен в битве под Могилевым в 1660 г., в 1662 бывшего уже в Якутске, где с 1665 по 1667 г. был тюремным надзирателем3. Вернулся А. Каменский-Длужик в Польшу вследствие обмена пленными через десять лет и написал дневник, в котором очень плохо отзывался о якутах, что и соответствовало кругозору тюремного надзирателя и отношению к местным жителям части казаков, через которых, не зная якутского языка, и общался, если было вообще таковое, польский ссыльный с якутами. Поэтому не следует строго судить первую польскую публикацию о нашем народе.
                                                                   Литература
    1 Armon, Witold.  Polscy badacze kultury jakutow. Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk. // Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk. - 1977. – 178 s.
    3 Armon, W. Указ. соч. – С. 20.
    [Национальные отношения в регионах страны: история и современность. Материалы всесоюзной научной конференции 27-28 июня 1991 г., г. Якутск. Ч. II. Якутск. 1992. С. 11.]

     Ф. М. Зыков
                             ПЕРИОДИЧЕСКАЯ  ПЕЧАТЬ  И  НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ
                                    МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  В  ЯКУТИИ
    В Якутии за последние десятилетия, особенно начиная с 60-х годов, наблюдается активный миграционный процесс: с 1960 г. до 1989 г. прибыло и выбыло, по приблизительным данным, 4,7 млн. чел. В одном только 1989 г. прибыло 70,7 тыс. чел.1
    Для всей этой огромной массы людей сравнительно молодого, активного возраста наиболее доступным и свежим источником сведений о северной республике и его коренном населении являются материалы, публикуемые в местной печати, в основном в журналах и газетах. Например, литературно-художественный, общественно-политический журнал «Полярная звезда» издается тиражом в 10000 экземпляров и распространяется за пределами республики.
    В этом журнале печатаются художественные произведения, переводы, публицистика, статьи, рецензии, которые удовлетворяют духовную потребность многочисленных читателей. Но среди таких непривычных, выдуманных жанров, как «стрелецкая былина», «ономастический детектив», встречаются творения, преследующие определенные и не совсем благородные цели. Эти, явно тенденциозные сочинения, никоим образом не могут способствовать нормализации межнациональных отношений. Наоборот, некоторые эпизоды, сцены созданы авторами этих сочинений с расчетом вызвать у читателя, ранее незнакомого, в частности, с якутским народом, его историей и бытом, чувства, граничащие с отвращением и презрением. И не удивительно, что такие творения якутскими читателями воспринимаются оскорбительно. Такова «былина» И. А.Ласкова «Пищальники не пищат», описывающая первые годы объясачивания коренных жителей Якутии русскими казаками2.
    Для подтверждения своей оценки привожу один эпизод. По И. Ласкову «якольцы» (якуты) в XVII в. и зимой жили в берестяных урасах. Первое знакомство русских стрельцов-«пищальников» и якутов из улуса происходит у входа в урасу. Пищальники встречают выходящую из урасы «молодуху», на которой кроме обуви и коротких кожаных штанов «больше ничего не было», поэтому лишь «обнаженные налитые груди ее покачивались от движений». Хозяин этого жилья, князец Бойдон (историческая личность, в XVII в. один из тойонов, наиболее упорно сопротивляющийся ясакосборщикам)3, тоже оказался нагим да еще со звериным обликом: «с толстым голым брюхом», в таких же, как женщина, кожаных натазниках. К тому же он был лысым и с медвежьим голосом. Его «редкие усы, как у рыси, торчали в разные стороны, нечесаные длинные волосы свешивались со щек, как у рыси». В том, что читателю предложена такая убогая картина первой встречи с русскими казаками, думается, не последнюю роль сыграли интеллект автора, характер его отношения к коренному народу, а также определенная цель - навязать своим читателям негативное отношение к этому народу.
    Может быть, «в былине» только один князец Бойдон такой отвратительный? Якутский кузнец, внешность которого не описана, тоже пьяница, любитель русской водки. За это зелье они с женой-старухой расплачиваются изготовлением «якольских куяхов - кожаных доспехов», как пишет И. Ласков4. Пьяница, да еще развратница и шаманка Делэриер. Ждет не дождется «великого и могучего человека» Пангараду; он «воду страшную добрую дает... Повеселюся с Пангарадой-тойоном!». Вельможный пан, как называют его подчиненные, потом плюется, вспоминая шаманку: «Еще нюхатися лезет!...»5. Вот такими были, по убеждению И. Ласкова, столпы якутского общества, шаманы и кузнецы, к моменту прихода русских.
    Газета Ленского объединенного речного пароходства «Ленский водник» 1 ноября 1989 г. отвела целую страницу переводу «Дневника» А. Каменского-Длужика - «белоруса, Оршанского шляхтича», в прошлом работавшего в Якутии «надзирателем тюрьмы»6. В роли переводчика выступил сменный капитан речного порта А. Барковский. Обращаясь к читателям, он пишет, что это сочинение «считается первым источником по Сибири», поэтому читателям «Ленского водника» «...будет интересно прочесть». Далее переводчик предупреждает читателей, что «Каменский писал свое сочинение для соотечественников и старался их удивить нелепостями...».
    Напрашивается законный вопрос, зачем понадобилось переводить «нелепости»? Какая была необходимость знакомить ленских речников - людей труда с дневником тюремного надзирателя далекого XVII в., пусть даже он и был в прошлом шляхтичем.
    Между тем со второго абзаца, со слов «От Олекмы начинаются якуты...», наряду с правдоподобными описаниями встречаются выражения «коней едят как собаки... Ходят нагие с луками... Во всем зверям подобны». Ниже еще раз повторяется: «Убор нагой зимой и летом...» Остается удивиться тому, как эти строки живо перекликаются с художественным приемом описания якутов у И. Ласкова! Кто у кого перенял этот прием, не вызывает сомнений. Как же легко поверил И. Ласков, в последние годы ставший сам «якольским» жителем, что зимой при якутских морозах можно жить без одежды.
    В этнографии существует понятие «этнический образ». Такой образ создавался еще в античные времена, далее традиция продолжалась и в средние века. Исследователи пишут, что фантастика в описании народов у древних и средневековых авторов появляется тогда, когда речь идет о людях, живущих по краю известной ойкумены: «специфика этих территорий - недоступность, особая черта их обитателей - уродливость».
    В средние века считалось закономерным, что зооморфность облика жителя окраинных территорий должна была выражать «крайнюю степень нецивилизованности, распущенности нрава. Поэтому люди - монстры - собакообразны, им придается облик животного, считающегося в европейской традиции символом такой распущенности».7
    С этой тонки зрения можно как-то понять А. Каменского-Длужика, хотя и не интеллектуала, но представителя Запада XVII в. Но трудно понять, с какой целью создал такую сцену встречи коренных жителей с пищальниками наш современник И. Ласков, вооружаясь средневековым приемом, мало похожим на литературный.
    В 5 и 6 номерах «Полярной Звезды» за 1989 г. появился материал «Имена указывают путь» того же И. А. Ласкова под жанром «ономастический детектив»8. В этой работе автор делает безуспешную попытку этимологизации якутских топонимов и антропонимов XVII—XVIII вв. В итоге он приходит к выводу, что якутский язык в XVII в. еще был самодийским, лишь позже принял тюркский облик. Работа содержит местами курьезные рассуждения, не выдерживающие никакой критики. Справедливую и объективную оценку этому «детективу» на страницах газеты «Молодежь Якутии» дала Марина Тищенко9. Она пишет: «Временами автора (И. Ласкова — Ф. З.) все же осеняют просветления: «Пусть и этот мой «детектив» признают бредом. Но не ранее того, как убедятся, что это действительно бред»... «Автору хорошо известно, что принадлежность якутского языка к тюркской группе языков означает, что пришествие якутов в долину Туймаады несло с собой отголоски древней цивилизации и культуры». Далее М. Тищенко подчеркивает, что «вопрос происхождения, таким образом, во многом определяет национальный статус народа. А идея несамодостаточности якутов, столь милая сердцу автора, подвигает его к «переосмыслению» — олонхо, преданий, лексики, истории — чего угодно...»...
                                                                       Литература
    1 Филиппов Л.  Население Якутии: взгляд в завтра // Соц. Якутия. – 1991. – 8 марта.
    2 Ласков И. А.  Пищальники не пищат. // Полярная звезда. – 1983. № 4, 5. «Былина» в 1990 г. вышла массовым тиражом в Якутском книжном издательстве. Далее ссылки даны по журнальному варианту.
    3 Токарев С. А.  Общественный строй якутов. – Якутск, 1945. – С. 137.
    4 Ласков И. А.  Указ. соч. // Там же. - № 5. – С. 43.
    5 Там же. – С. 49, 57.
    6 Барковский А.  Дневник Адама Каменского // Ленский водник. – 1989. – 1 ноября.
    7 Чеснов Я. В.  Этнический образ // Этнознаковые функции культуры. – М., 1991. – С. 76-80.
    8 Ласков И. А.  Имена указывают путь. Ономастический детектив // Полярная звезда. – 1989. - № 5, 6.
    9 Тищенко М.  Ну и что из этого? // Молодежь Якутии. – 1990. - 5 апр.
    [Национальные отношения в регионах страны: история и современность. Материалы всесоюзной научной конференции. 27-28 июня 1991 г., г. Якутск. Ч. ІІ. Якутск 1992. С. 82-85, 88.]    KAMIEŃSKI-DŁUŻYK Adam (XVII w.), jeniec polski, autor pierwszego znanego w języku polskim opisu Syberii. Dane biograficzne są skąpe. Wiadomo, iż w końcu lat 50. XVII w. dostał się do niewoli rosyjskiej i został zesłany na Syberię. Po powrocie z niewoli napisał wspomnienia, które zostały opublikowane dopiero po 200 lalach pt. Dya-ryusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc, spisany przez Adama Kamieńskiego w książce zbiorowej Warta wydanej w Poznaniu w 1874. Pomimo niewielkich rozmiarów praca zawiera interesujące wiadomości etnograficzne o ludach syberyjskich, z którymi zetknął się Kamieński, m.in. o Wogułach (ob. Mansonowic), Ostiakach (Chamowie), Tatarach, Tunguzach, Jakutach. Gilakach (Niwchowie) i Czukczach. W Dyaryuszu sporo jest jednak niedokładności, a nawet, jak się zdaje, błędów, które sprawiają, iż do czasu zweryfikowania danych wypada do niego podchodzić z pewną ostrożnością. Publikacja Dyaryusza oparta była na rękopiśmiennym odpisie oryginalnego pamiętnika, który zaginął. Z tego powodu niektórzy biografowie Kamieńskiego błędy i niedokładności znajdujące się w pracy przypisują kopistom. W piśmiennictwie pamiętnikarsko-podróżniczym Dyaryusz Kamieńskiego wyróżnia się tym, że jest to pierwsza w tym czasie praca o ludach wsch. Syberii, a zwłaszcza o Jakutach i że jej autor (m.in. wg W. F. Iwanowa) przebywał wśród Jakutów jako pierwszy cudzoziemiec, piszący o nich relację. Fakt ten wywołał ostatnio w kraju i za granicą duże zainteresowanie pracą i osobą Kamieńskiego. W ZSRR wnikliwe studia poświęcił mu historyk nauki B. P. Polewoj.
    Na podstawie badań przeprowadzonych w archiwach radzieckich Polewoj zakwestionował szereg danych wymienionych w Dyaryuszu, jak np. rok dostania się do niewoli autora pamiętnika — Kamieński podaje 20 sierpnia 1657, Polewoj 18 października 1660. Podobnie neguje datę i miejsce śmierci Kamieńskiego (29 I 1667 w Nieświeżu) wskazując, że dane te odnoszą się do innego zesłańca polskiego, Andrzeja —Kawęczyńskiego, bowiem Kamieński przebywał jeszcze wtedy na Syberii. Nie jest również ustalony dokładny okres pobytu Kamieńskiego na Syberii. Przyjmując nawet datę zesłania Kamieńskiego podaną przez Polewoja (1660). musiał on przebywać tam co najmniej 7 lat, tj. do zawarcia w 1667 rozejmu andruszowskiego z Rosją, na mocy którego zesłańcom polskim pozwolono na powrót do kraju. Szczególne jednak znaczenie dla historyków geografii i podróżnictwa ma wyjaśnienie jednego z najważniejszych fragmentów trasy podróży Kamieńskiego. Pamiętnikarz polski daje do zrozumienia, że podróż od ujścia Leny do ujścia Amuru odbył drogą morską, co oznaczałoby, iż płynął wzdłuż pn.-wsch. wybrzeża Azji, przez Cieśninę i Morze Beringa. Trasę taką sugeruje polski autor J. Jasiewicz, natomiast Polewoj w najnowszym wywodzie krytycznym kwestionuje to twierdzenie, jakkolwiek w poprzednich pracach nic wykluczał tej możliwości. Przytaczał przykłady, że Kozacy opływali już w tym czasie na łodziach pn.-wsch. cypel Azji (Płw. Czukocki), że uczynił to w 1648 Dieżniew i że Kamieński kontaktował się z nim w Jakucku. Uwzględniając fakt, że ten rozdział historii podróżnictwa nie był przez dłuższy czas należycie opracowany (np. o odkryciu Dieżniewa, o którym sprawozdanie przechowywano w Jakucji, nie wiedział nawet car Piotr I, który dopiero pod wpływem niemieckiego uczonego G. W. Leibnitza zorganizował w 1725 wyprawę Beringa dla ustalenia, czy Azja łączy się z Ameryka), oraz braki chronologiczne i inne w Dyaryuszu — wypowiadanie kategorycznych twierdzeń co do trasy podróży Kamieńskiego wydaje się ryzykowne. Jedno wszakże można przyjąć zdecydowanie, iż na długo przed odkryciem dla nauki sprawozdania Dieżniewa i na długo przed apelami Leibnitza, Kamieński wiedział o istnieniu cieśniny pomiędzy Azją i Ameryką. Uwzględniając wszystkie zastrzeżenia biografów Kamieńskiego co do zawartych w Dyaryuszu błędów i pomyłek, zwłaszcza dotyczących trasy wędrówek, dat i nazewnictwa odwiedzanych miejsc, największą wartość w jego pracy mają obserwacje etnograficzne i opisy kultury materialnej Jakutów. Późniejsze studia i wykopaliska archeologiczne potwierdzają w większości rzetelność opisu Dłużyka.
 
    W uwagach krytycznych Polewoja tylko jedna okoliczność budzi pewne wątpliwości. Prowadząc rozległe badania archiwalne znalazł on wiele danych odnoszących się do losów zesłańca polskiego „Griszki” Kamieńskiego, nie znalazł natomiast w spisach zesłańców Adama Kamieńskiego. Całą swoją tezę krytyczną o pracy Dłużyka-Kamieńskiego oparł na podstawie danych dotyczących „Griszki” Kamieńskiego. Przy dalszych badaniach uwzględnić należy fakt, iż nazwisko Kamieński nie jest w Polsce rzadkie i wśród zesłańców mogło być wielu Kamieńskich, a ponadto imię Adam nie było trudne dla Rosjan do wymówienia czy zapisania.
-------------------------------
    Amon W. - Polscy badacze kultury Jakutów, „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, t. 112, Wrocław 1977.
    Iwanow W. F. - Istoriko-etnograficzeskoje izuczenije Jakuci XVII-XVII w., Moskwa 1974.
    Jasiewicz Z. - Pierwszy polski opis Syberii („Poznaj Świat". 1966, nr. 3).
    Kałużyński S. - Polskie badania nad Jakutami i ich kulturą, w: Szkice z dziejów polskiej orientalislyki, t. 2 Warszawa 1966.
    Kałużyński S. - Najstarsza polska relacja z wędrówek po Syberii, w: Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, t. 3, Warszawa 1969.
    Krzyżanowski J. - Pierwszy nasz pamiętnik jeńca-Sybiraka („Pamiętnikarstwo Polskie”, 1973, nr 3-4).
    Kuczyński A. - Pierwsza polska relacja o ludach Syberii („Etnografia Polska”, t. 12, 1968).
    Polewoj B. P. - Zabytyj istocznik swiedienij po etnografii Sibiri XVII wieka O soczinieniji Adama Kamienskogo-Dlużyka („Sowietskaja Etnografija”. nr 5, 1965).
    Polewoj B. P. – O priebywanii w Rossii Adama Kamienskogo-Dtużyka, awtora pierwogo polskogo socziniewja o Sibiri, w: Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie geologii i geografu, „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, t. 82, Wrocław 1972.
    Polewoj B. P. - Adam Kamienskij-Dlużyk w Wostocznoj Sibiri i istoczniki jego etnograficzeskich soobszczenij. Itogi dalnicjszych archiwnych izyskanii, w: Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii. „Monografie i Dziejów Nauki i Techniki”, t. 103, Wrocław 1976.
    [Słabczyńcy W. i T.  Słownik podróżników Polskich. Warszawa. 1992. S. 87; 165-167.]    KAWĘCZYŃSKI Andrzej, Kawieczyński (ur. 1619 w woj. nowogródzkim na Litwie, zm. 29 I 1667 w Nieświeżu), jezuita, pamiętnikarz. W latach 1638-41 studiował filozofię w Akademii Wileńskiej, po czym był nauczycielem gimnazjum w Pułtusku, Łomży, Orszy i Połocku. W 1655 został zastępcą rektora kolegium w Nowogródku. W tym samym roku, w czasie wojny z Rosją, został wzięty do niewoli i po ponad 3-letnim pobycie w Moskwie został na początku 1660 zesłany do Tobolska w zach. Syberii. Stąd przeniesiono go wkrótce do Narymu nad Obem, do prac w kamieniołomach, gdzie spędził 3 lata. W drugiej połowie 1664, w wyniku starań posła polskiego, został zwolniony z zesłania i wrócił do Polski, do Nieświeża. W czasie pobytu na Syberii pisał pamiętnik, którego los jest w tej chwili nieznany. Miał on być złożony w XVII wieku w archiwum prowincji litewskiej jezuitów w Wilnie, przy kościele św. Kazimierza i wg niektórych autorów tam należałoby go szukać. Odnalezienie tego rękopisu jest o tyle istotne, iż zawiera on jeden z najstarszych polskich opisów Syberii. Dotychczas najstarszy znany Dyaryusz Adama —>Kamieńskiego-Dłużyka jest nieco późniejszy w czasie. Wg historyka radzieckiego B. P. Polewoja kopia opisu Kawęczyńskiego może znajdować się również w archiwach watykańskich, gdzie odnajdywano już inne opisy Rosji pozostawione przez jezuitów.
    Krzyszkowski J. - Pierwszy polski jezuita na Sybirze. O. Jędrzej Kawęczyński („Nasze Wiadomości”, Chicago, 1955, nr 15).
    Natoński B. - Kawieczyński Andrzej, w: Polski słownik biograficzny, t. 12/2, 1966.
    Polewoj B. P. - Polski je soczinienija XVII w. o Sibiri i rol polaków w istorii rannych russkich gieograficzeskich otkrytij w Siewiernoj i Wostocznoj Azii, w: Russko-Polskije swiazi w oblastii nauk o ziemie, Moskwa 1975.
    Rostowski S. - Lithuanicarum SJ Historiarum libri 10. Paris 1877.
    [Słabczyńcy W. i T.  Słownik podróżników Polskich. Warszawa. 1992. S. 168.]

    SIENNICKI Ludwik, Sienicki (ur. 1677, zm. 1754), pułkownik wojsk króla S. Leszczyńskiego. Pochodził z rodziny szlacheckiej mieszkającej od XV w. na Lubelszczyźnie w okolicach Krasnegostawu. W 1707 wraz z bratem, generałem artylerii wjjsk polskich Krzysztofem Siennickim, dostał się do niewoli rosyjskiej i w 1709 został zesłany do Tobolska, a stamtąd niebawem do Jakucka. W drodze zmarł nad Obem brat. W Jakucji Siennicki przebywał do 1722. Zebrał wówczas wartościowe obserwacje geograficzne i etnograficzne, szczególne zaś o obyczajch i wierżeniach Jakutów, Czukczów i Kamczadali (Itelmenów), które zawarł w napisnej po powrocie księżce pt. Dokument osobliwego miłosierdyia... z wspomnieńnem o mniej znanych moskiewskiego Państwa Krainach..., wydanej w Wilnie w 1754. Pozycja ta należała do najdawniejszych opisów Syberii - w dzejach pamiętnikarstwa polskiego jest drugim w kolejności znsanym opisem Syberii po Dyaryuszu Adama —> Kamieńskiego-Dłużyka...
    [Słabczyńcy W. i T.  Słownik podróżników Polskich. Warszawa. 1992. S. 284.]


    А. Баркоўскі
                                             БЕЛАРУСКІЯ  ТАТАРЫ  I  СIБІР
    У 1997 г. будзе адзначацца 600-годдзе пасялення татараў на землях Беларуска-Літоўскай дзяржавы, якое адбылося у час праўлення Вітаўта Вялікага. Аднак пасяленне цюркаў на тэрыторыі сучаснай Беларусі адбылося значна раней. Калі і як гэта адбылося?
    Да пачатку мангола-татарскай экспансіі ў Азіі і Еўропе на тэрыторыі Заходняй Сібіры і ў Прычарнамор’і жылі цюркскія качавыя народы, якія з гістарычных крыніц вядомы пад назвай кыпчакі ці кіпчакі (1), у старажытнарускіх летапісах пад назвай полаўцы, з заходнееўрапейскіх (генуэзскіх) крыніц мы ведаем іх як куманаў (2).
    У 20-х гадах 13 ст. мангола-татары пакарылі заходне сібірскіх і прыуральскіх кыпчакоу-полаўцаў. Знаць перабілі, простых людзей абклалі падаткамі, маладых мужчын пад прымусам заставілі служыць у войску. У 1223 г. на рацэ Калке мангола-татары разбілі войска Прычарнаморскіх кыпчакоў-полаўцаў і саюзнае полаўцам войска рускіх княстваў. Больш дзесяці гадоў на Русі не чутно было пра мангола-татараў, але ў кастрычніку 1237 г. мангола-татары пачалі наступленне на старажытнарускія княствы. Ратуючыся ад нашэсця Батыя частка прычарнаморскіх кыпчакоў-полаўцаў звярнуліся з просьбай даць ім прытулак у славянскіх княствах.
    “Галіцкі князь Данііл Раманавіч і ягоны брат, князь Уладзімірска-Валынскі Васілька, ва уладанні якога уваходзіла тады і Берасцейская зямля, пасялілі прыкладна ў раёне Бельска і паўночнай частцы Берасцейскага павета некалькі родаў хака Цегека, які быў сватам князя Данііла. Згодна з паданнем, жылі гэтыя полаўцы ў сямі вёсках (3). Няма сумнення, што з цягам часу яны увайшлі ў склад беларускіх татараў і сталі першымі жыхарамі — выхадцамі з усходніх стэпаў на Беларусі.
    У выніку феадальных міжусобіц, якія абвастрыліся пасля смерці хана Залатой Арды у 1357 г., за 19 наступных гадоў на троне змянілася 19 ханаў. У 1376 г. ханам Залатой Арды быў выбраны чынгізід Тахтамыш (згодна традыцыі, ханам Залатой Арды мог быць толькі прамы нашчадак Чынгісхана — чынгізід ). Аднак цемнік Мамай, які фактычна паводзіў сябе як зусім незалежны хан, не падпарадкоўваўся хану Тахтамышу. У 1380 г. цемнік Мамай быў разбіты ў бітве на Кулікоўскім полі (рускія гісторыкі тлумачаць гэта выключна патрятызмам, мужнасцю і воінскім майстэрствам рускіх воінаў). Пасля разгрому Мамая Тахтамыш на некаторы час стаў паўнапраўным ханам Залатой Арды. Праз два гады пасля разгрому татары ўзялі і спалілі Маскву і заставілі рускіх плаціць даніну.
    Будучы разгромленым у двух бітвах з войскам эміра Цімура, пазбаўлены трона, Тахтамыш уцек і зайшоў прытулак у Вітаўта. З ім у Беларуска-Літоўскую дзяржаву прыбыла значная вайсковая сіла, ды немалое значэнне меў і аўтарытэт былога, хоць і скінутага, хана Залатой Арды, чінгізіда. Даволі моцныя пазіцыі Тахтамыш меў у сваім дамене, ва ўлусе Шайбана — Сіняй Ардзе (Кок-Ардзе ). Тут ён шукаў прытулак, калі войска Вітаўта панесла цяжкую паразу ў бітве пад Ворсклай у 1399 г. З надзеяй на разгром войска Цімур-Кутлуга — стаўленіка эміра Цімура на трон у Залатой Ардзе, Тахтамыш сабраў на гэту бітву ўсё што можна — сваю дружыну, даўніх і нядаўніх татар-пасяленцаў у Беларуска-Літоўскай дзяржаве. У яго войску была пэўная колькасць і жанчын, якія па татарскай традыцыі суправаджала ў вайне сваіх мужоў-вояў. Былі тут, магчыма, і беларускі — жонкі татар. Калі зыход бітвы не на карысць Вітаўта ўжо быў відаць усім, Вітаўт і Тахтамыш ратаваліся уцёкамі. На беразе Ворсклы у 1399 г. “бунчукі сібірскіх татараў, якія прышлі ў Літву з Тахтамышам, губляліся у агульнай масе сцягоў, харугваў і рыцарскіх адзнак” (4).
    Сталіцай Сіняй Арды ( Цюменскай Арды ) была Цюменъ — Чынгі-Тура. У 1495 сталіцу перанеслі ў Іскер ці Сібір, і з гэтага часу ханства стала звацца Сібірскім.
    У 1577 г. Ярмак Цімафеевіч, які ваяваў супроць войск Стэфана Баторыя пад Магілёвам, вярнуўся дамоў на Дон. Там ён узначаліў паход супроць Нагайскай Арды, рабаваў караваны персідскіх і бухарскіх купцоў на Волзе, чым выклікаў незадаволенасцъ царскай улады. Супроць Ярмака было паслана царскае войска, якое ён разбіў і пасля гэтага пайшоў да Строганавых, якім надзвычай патрэбна была ваенная сіла супроць сібірскіх тубыльцаў. Строганавы дадалі ў дружыну Ярмака “літоўскі палон”, які паўсюдна прадаваўся на маскоўскіх рынках.
    Адным з блізкіх паплечнікаў Ярмака стаў Мікіта Пан (5), які загінуў у баі з татарамі ў 1582 г. Першага траўня 1580 г. Ярмак рушыў на заваяванне Сібірскага ханства. Гэтым ён паклаў пачатак шматгадовай крывавай каланізацыі Сібіры. Колькасць насельніцтва ў Сібіры ў той час была прыкладна такой, як індзейцаў у Паўночнай Амерыцы. Заваяванне Заходняй Сібіры ішло па ўзору заваявання тэрыторыі сучасных Злучаных Штатаў еўрапейцамі: карэннае насельніцтва знішчалася ці выганялася са сваіх спрадвечных урадлівых земляў. Каланізацыя Усходняй Сібіры ішла па ўзору каланізацыі Канады, дзе карэннае насельніцтва было патрэбна для здабывання футра каштоўных звяркоў. Каланізацыя ж Камчаткі і Курыльскіх выспаў пайшла па ўзору каланізацыі Антыльскіх выспаў карэннае насельніцтва было амаль цалкам вынішчана.
    Сілы мясцовага насельніцтва і рускіх каланізатараў былі няроўныя, хоць радцам сібірскага хана Кучума быў ліцвін (6), але 13 кастрычніка 1580 г. сталіца Іскер ці Сібір была узята. Нашчадкі Кучума атрымалі назоў князеў сібірскіх і прымалі ўдзел у Маскоўскай вайне (1654-1567) супроць Беларуска-Літоўскай дзяржавы. Праўнук няскоранага і забітага царскімі ўладамі старэйшага сына Кучума Аблегарым пабраўся з дачкой палоннага ліцвіна Андрэя Бяршадскага, і ўжо ўх нашчадкі сталі звацца князямі Пялымскімі ці Бяршадскімі.
    У час Маскоўскай вайны 1654-1657 гг. у бітве на р. Бася ў маскоўскі палон трапіў аршанскі шляхціц Адам Каменскі-Длужык. У сваім “Дыярыушы вянзення маскоўскага, мест і месц” ён даў наступнае апісанне Тобольску (былому Іскеру) — “асколку Сіняй Арды. “Табольск мае мест два. Адно на гары барза ( вельмі) высокай, а другое на доле. Хлеба досыць маюць і не дорага. Рыб нечуванае мноства, бывае па 100 язёў на капейку. Татары барза багатыя, маюць свае вёскі. Таварамі ідуць, вярблюдаў моц вялікую маюць. Ездзяць да Даур і да Бухар. Цэркваў болей дзесятка. Мітрапаліта і архімандрыт там мешкае. Бо Табольск быў калісьці асобнае царства Касімаўскае (?) і трымаў яго Касімаўскі татарын (?), а узяў яго нейкі Ярмак, збойца Вольскі (волжскі), каторы разбіў казну царскую і купцоў цара выгнаў. Сам на то царства пасеў. Патануў у рацэ Іртышчу, як на яго напалі татары... Тыя татары маюць вялікія вольнасці і збожжа для сябе сеюць, а найбольш аркішу і пшаніцы і аўса. Жыта сеюць мала, толькі масква. Ёсць таксама татары-мысліўцы, выхоўваюць птахі: крэчаты, белазоры, каторых рыбамі кормяць. Маюць і харты касматыя. Коні маюць барза добрыя, на каторых лісы ганяюць і гарапнікамі б’юць, а мармуркі чорныя да казны царскай аддаюць. Прадаваць жа нікому не велена, а тасама панцыры барза добрыя шгамі (?) барза форменныя, пёры базанавыя (фазанавыя) і агністыя стрэльбы маюць. На попіс штомесяц мусяць быць гатовы, а то з-за бунтоў нашых. Там ёсць болей чым 300 у службе і дзецяхъ баярскіх, казакаў служылых 1200, рэйтарыі 1000, казакаў (пешых) 2000, жалдакаў (салдатаў) 3000 (7).
    Табольск, як пераемнік Іскера, на доўгія гады зрабіўся галоўным горадам ўжо вялікай Сібіры і праз яго цягнуліся незлічоныя масы ссыльных. “Генваря [1657] в 15 ж де по верхотурской же отпіске Лва Измайлова по государеву указу присланы ис Казани ссыльные ж литовские люди и татаровя, которые взяты в языцех в разных местах, с верхотурским сыном боярским з Богданом Ушаковым, шляхта из Гомлы: ... Абус Сахмат Ахатов, Мухарей Шатунов, Якуш Мурзин, а по госуаревой грамоте велено тем ссыльным литовским людем быть в Тобольску в стрельцах и в пеших казаках” (8) “Самойло Айдаров, Карп Секаньин, Селауш Дзенема, Мухарей Азсамов, Тохтай Ябланской, Алес Базаров, Давыд Тупанской; а по указу великих государей те ссыльные люди посланы на Тару, а государеву службу велено им на Таре служить в пеших казаках ...” “...Роздал Родлинской, Давыд Миденев, Мустафа Калской; и по указу великих государей те ссыльные иноземцы посланы на Тюмень и ныне на Тюмени государеву службу служат в пеших казаках. Да на Тюмени ж по государеву указу посланы из Тобольска ссыльные ж люди в прошлом же по 164-м году и велено им быть в пеших же казаках Хурбу Мурзину, Алесу Абрамаву; и в Тюменских имяных книгах 167-го году написано: ссыльной человек Хурб Мурзин на Тюмени умер, а Алеса Абрамова имени в Тюменских имяных книгах не абъявилось, и о том ссыльном человеке о Алесе на Тюмене ис Тобольска о справке писано ...” “Богдан Халецкой молод, Богдан Матчешеев, Редреп Шавлов, Доброй Мусеков, Редреп Попов; а по государевой грамоте те ссыльные люди посланы ис Тобольска в Сургут, а государеву службу велено им служить в Сургуте в пеших казаках, и ис тех ссыльных ладей 2 человека Дуброй Мусеков да Редреп Попов в Сургуте крестили в православную христианскую веру, а во крещении Дуброю имя Алексей, а Редрепу во крещении имя Прохор ...” “Ражев Шабловский молод, Ураз он же Сафар Стабровской ... ис под Орши Якуб Баракеев; ... шляхта: Ян Мурзеев, Степан Наркеев; крымские татаровя: Мелубайко Искалеев, Булатко Детимеров, Алейко Арасланов. А по государеве грамоте те ссыльные люди все посланы ис Тобольска в Томской город, а государеву службу велено им служить в Томском в пешх казаках ...”
    “Тое ж присылки [1661] ссыльные ж люди татаровя Ишмаметко Албухтин, Еникейко Тешеешев; а по государеве грамоте посланы они ис Тобольска на Красный Яр, а по Красному Яру велено им быть в пашне”.
    “Февраля в 28 де по государеве грамоте послан с Москвы в Тобольск выходец крымской полоняник Литовские земли Барского повету шляхтич Васка, во крещении Ивашко Витовской, и по государеве грамоте тот выходец Вашка Витовской послан ис Тобольска в Томской город в там же во 168-м году ...” “татаровя: Мухарейко Мусанов, Ивашка Азовской , Давыдко Александров; а по указу великих государей посланы ис Тобольска те ссыльные люди на Лену в Якуцкой острог, а государеву службу велено им служить в пеших казаках” (8).
    Але сасланыя беларускія татары, як сведчаць гістарычныя дакументы, памяталі аб сваім паходжанні: “Господину Василию Ивановичу Хилкову. В нынешнем во 171 году [1663] сентября 16 дня на Сыльве де татаровя с Ильина дня Кунгур весь повоевали и русских лсдей побили и дворы и хлеба и сена пожгли, и ставят де те татаровя на Кунгуре острог, а ноне де стоят приступом под Спасским монастырем, а завоевались де Уфимские, и Сольвижские и Казанские и Вятские к Уржумские татаровя да с ними де и татары Литовских людей человек 50, а подговаривает те татары воевать Сары Мергенько, который зимовал под катайским острогом и все де у них по заговору с крымским царем” (9).
    Да сказанага раней дадаем, што Васіль Іванавіч Хілкоў быў Табольскім ваяводам з 1659 да 1667 г. Цар Міхаіл Федаравіч аддаў у 1614 г. Касімаўскае ханства сваяку Кучума Альн-Арслану з тытулам хана, а ўнучка Альн-Арслана Домна вышла замуж за Юрыя Якаўлевіча Хілкова (10). Нездарма капіроўшчык “Дыярыуша” А. Каменскага-Длужыка напісаў замест “Кучумаўскае ханства” — “Касімаўскае ханства”, бо касімаўскія татары былі больш вядомыя ў Рэчы Паспалітай, чым сібірскія.
    У 1628 г. з Табольска на “ўціхамірванне” тунгусаў была адпраўлена экспедыцыя Самсона Навацкага, лщвіна, былога воя слаўнага палкоўніка А. Лісоўскага. У Туруханску да яго далучыліся людзі ліцвіна Антона Дабрынскага. На Тунгусцы С. Навацкі даведаўся, што існуе Лена-рака і на ёй жывуць “якольскія людзі”. Ён накіраваў туды Антона Дабрынскага. Атрад Дабрынскага вышаў на Лену і заснаваў там зімоўе, на якое 9 лістапада 1633 года напалі якуты. Толькі у траўні наступнага года быў адбіты напад і Дабрынскі змог пайсці ў Туруханск. Так усе даведаліся пра існаванне самага паўночнага цюркскага народа — саха, выхадцаў, на думку некаторых гісторыкаў, з Сярэдняй Азіі, з па-над Амудар’і, якіх сталі называць якуты (11). А народ саха маскоўцау стаў зваць нучча — чучала, пудзіла, пачвара (12).
    Упершыню для свайго народа даў апісанне народа саха Адам Каменскі-Длужык, якога як ссыльнага везлі ў Якуцк разам з трыма беларускімі татарамі: Александровічам, Мусанавым і Юзоўскім. “Ад Алакіны пачынаюцца якуты, каторыя маюць веру паганскую і самі сабакам падобны. Коней статкі барза вялікія гадуюць, а белых найболей. Быдла таксама маюць досыць. Быкі барза вялікія гадуюць, а насы ім прадзетыя, як у мядзведзя, таксама і кароў. Усе ездзяць на іх, а коней ядзяць, як сабакі: ні чым не брыдзяцца, ніколі не ўмываюцца, пазногці не абразаюць, ходзяць голыя з лукамі, на галаве каптуры з пёрамі жураўлінымі, як у страшыдлы, граху ні ў чым не ведаюць. Ні Бога, ні веры, вось згола бестыям падобны. Тыя людзі абселі тую Лену і берагі яе. Там ніводная рэч не народзіцца бо зямля не растае болей як на локаць (вечная мерзлата — заўвага рэд.). Там ёсць звера і  птаства нечувана моц, але пагане не ўмеюць іх спажаваць: так як сабакі іх ядзяць. Што вялікія, пёры абскубшы, у каго ёсць кацёл, то вараць, у каго ж нямаш, то каменьмі парыць у дзежках альбо карытах, без солі. Строй (адзенне — заўвага рэд.) аднастайны ў леце і зіме. У жартах сораму ніякага, ані што грэх ня ведаюць. На канях белагаловы ездзяць, а маюць завушніцы вялікія ў вушах, велічынёй талеры (срэбная манета — заўвага рэд.) срэбныя, на чале носяць кругі, а на шыі срэбныя і мядзяныя абручы. Як і мужчыны ходзяць у шкурах аляневых і каровіных, шэрсцю да цела, а другой навыварат. Лукі маюць доўгія, вышэй чалавека, а цяцівы раменныя. Жалеза збіраюць на берагах, і гэткае добрае, як сталь, але што цяжка з рамеснікамі, то з імі лайдацкі спраўляюцца. Там заўсёды служылых людзей 700, рэестравых казакоў, каторых разсылаюць па лясах, рэках і па розных урочышчах. Тыя збіраюць на цара сабалі, аднімаючы ад тамтэйшых людзей. Белагаловы (можа аксакалы — родавыя старэйшыны? — заўвага рэд.) ходзяць у скурах аляневых тонкіх, замест кашуль, у каптурах сабаліных і сукенках атласовых, сабалямі падшытых, але без кашулі, хіба на сватах урачыстых кашулі надзяваюцца. Таксама і хлеб толькь на ўрачыстасць ядзяць, а мяса ядзяць як хлеб, і рыбу з ягадамі, птаства ўжываюць, каторых там моц вялікая. Малако кабылінае п’юць” (13).
    У канцы “Дыярыуша” А. Каменскі-Длужык зазначае што у Сахадзе (Якуціі) загінуў “татарин ахрышчоны з харугвы пана Чарнецкага (14). Загінуў у чужым краі Ян Юзоўскі. Беларускі татарын Давыд Александровіч быў пасля Андрусаўскага перамір’я 1667 г. на наступны год адпушчаны ў Маскву. Мухарэй Мусанаў, які служыў на рацэ Ахота сярод ламутаў (эвенаў) спазніўся і выехаў у Маскву ў 1669 годзе (15).
                                                                        Дадатак
    Разам з Юзоўскім загінуў на рацэ Ахота “Солтан Крыштаф”, шляхціц з харугвы пана Чарнецкага, які таксама быў татарскага паходжання (16).
    “[1657] Генваря в 15 де по государевой грамоте прислали с Москвы в Тоболеск с сыном боярским з Богданом Ушаковым шляхтич Микулай Салтан з женой да з дочерью да с челядники с Ивашком Демидовым да с челядницею; и ныне тот ссыльные человек Микулай Салтан в Тобольску государеву службу служит в детях боярских” (17).
    “[1660] Мая в 24 де по государевой грамоте присланы с Москвы в Тоболеск ссыльные литовские люди шляхта Буслив Петров сын Салтанов ... а по государевой грамоте посланы они из Тоболска в Томской город” (18).
    “[1661] В пешие казаки челядники ... Харитон Салтан ... на Лену в Якуцкой острог.” (19).
                                                               Цытаваная літаратура
    1. Гордеев А. А.  История казаков, ч. І: Золотая Орда и зарождение казачества. М., 1992. С. 23.
    2. Гумилёв Д. К.  Древняя Русь и Великая степь. М., 1992. С 391.
    3. Рагалеў А. Ф.  Сцежкі ў даўніну. Мн., 1992. С. 51.
    4. Гумилёв Л. Н.  Древняя Русь и Великая степь. М., 1992. С. 536.
    5. БСЭ. Т. 23. М., 1976. С. 337.
    6. Janik M.  Dzieje Polaków na Syberii. Kraków, 1928. S. 36.
    7. „Warta”, Poznań, 1874. S. 282.
    8. Белокуров С. А. Из духовной жизни московского общества ХУII века. М., 1903. Приложение У: О лицах, сосланных в Тобольск за 1654-1662 гг. С. 56, 57, 58, 62, 63, 65.
    9. Дополнение к актам историческим. Т. IУ. СПб, 1851. С. 289.
    10. История родов русского дворянства, кн. I. М., 1991. С. 395.
    11. История Якутской АССР. Т. 2. М., 1957. С. 29.
    12. Серошевский В. Л.  Якуты. СПб, 1896. С. 251.
    13. „Warta”, Poznań, 1874. S. 285-386.
    14. „Warta”, Poznań, 1874. S. 287.
    15. Сафронов Ф. Г.  Ссылка в Восточную Сибирь в ХУІІ в. Якутск, 1967. С. 85.
    16. Historia kontaktów Polsko-Rosyjskich w dzedzinie geologii i geografii. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk. 1972. S. 280.
    17 Белокуров С. А.  Из духовной жизни московского общества в ХУІІ века. М., 1903. Приложение У: О лицах, сосланных в Тобольск за 1654-1662 гг. С. 56
    18. Тот же, С. 63.
    19. Тот же,  С. 65.
    [Байрам. Татары на зямлі Беларусі. № 3. Менск. 1993. С. 19-26.]                                                  1.  Z MROCZNYCH  DZIEJÓW

    W dziejach polskich kontaktów z Sybirem występuje także postać jezuity, księdza Jędrzeja Kawęczyńskiego, herbu Ostoja, który wzięty był do niewoli 6 sierpnia 1655 roku w Nowogródku, podczas najazdu wojsk rosyjskich ni Litwę. Wkrótce znalazł się on w Moskwie, gdzie rozwinął działalność na polu wyznaniowym. Po jej ujawnieniu zesłany został 11 grudnia 1660 roku za Ural. Jeszcze do niedawna stwierdzano, że nie znane było miejsce jego pobytu na Syberii. Tymczasem dzięki studiom wspomnianego już B. Polewoja, który odnalazł w Centralnym Państwowym Archiwum w Moskwie dokumenty, wiadomo iż Kawęczyński przebywał w Tobolsku oraz Narymie, skąd odesłano go do Polski. Odizolowany od Polaków pracował ciężko w kamieniołomach. W latach 1665 - I667 przebywał w Nieświeżu, będąc zarządcą majątków kolegiackich, gdzie zmarł (1667). Są przekazy, jakoby pozostawił on wspomnienia opisujące pobyt na zesłaniu. Jednak, jak do tej pory, nie udało się natrafić na ich ślad, zatem znanym nam pierwszym polskim opisem Syberii jest Dyaryusz Adama Kamieńskiego-Dłużyka, który dostał się do niewoli w 1660 roku, gdy z „kniaziem Jurgiem Dołhorukim pod Basią między Uchłami była potrzeba”. Przemierzył on rozległe obszary sybirskiej ziemi, wiele doświadczył przygód i wiele widział. Wędrował nie sam, lecz w grupie innych jeńców, których losy nie są nam bliżej znane. Było to podróżowanie nie z własnej woli. a jego kolejne fazy stanowią część ogólnego zjawiska syberyjskiego. W tej długiej i dalekiej podróży aż do Jakucji spotkał A. Kamieński-Dłużyk różne plemiona syberyjskie, dając zwięzłe opisy ich kultury. W Dyaryuszu nie ma jednego tematu, bowiem narrator wybrał z otaczającego go świata rzeczy dla niego najważniejsze, które w sumie tworzą wielkie pomieszanie materii. Mimo to dla etnografów jest to dokument bardzo ważny, bowiem jest w nim obraz tubylczej kultury nie tkniętej jeszcze wpływami, jakie nieśli ze sobą przybysze z Europy, łącznie z upowszechnianiem się prawosławia, pod wpływem którego wiele elementów tubylczego życia społecznego i duchowego znikło bezpowrotnie. Spotkał też A. Kamieński-Dłużyk swoich rodaków, którzy przed nim zawędrowali w te odległe strony. Bo oto pisze on, iż niektórzy z nich „brali służbę carską i chrzcili się”, tzn. przyjmowali prawosławie. Wiemy też, że różnymi sposobami administracja rosyjska starała się nakłonić tych ludzi do dobrowolnej służby, „bo to ma za wielką przysługę wojewoda carowi — czytamy w Dyaryuszu — kiedy kogo ochrzci, albo na służbę carską przyniewoli”. Byli też i tacy, a wśród nich autor tych wspomnień, którzy woleli poczekać nadarzającej się okazji, by zostać odprawionym do Moskwy. Wraz z A. Kamieńskim-Dłużykiem wędrowało na zesłanie 400 rodaków; w Tobolsku rozdzielono ich na kilka grup do różnych miejscowości: do Tomska, Narymu, Surgutu i leżącego na północy Berezowa. Pisze on. iż ciężka to była droga. Pod Żygańskiem zginęło „naszych ludzi 35, różnych i znaczniejszych, jako to: pan Horoszko, pan Tomasz Stołkowski, pan Krzysztof Sołtan, Pan Maniewski etc”. Wspomnijmy, iż takie podziały jeńców na kilka grup były zjawiskiem normalnym. Chodziło bowiem o to, aby uniemożliwić rodakom utrzymywanie kontaktów miedzy sobą, utrudnić ucieczkę — które już wówczas się zdarzały — i skazać na osamotnienie, z przyczyny którego niektórzy przyjmowali prawosławie i godzili się na dobrowolną służbę, a niektórzy z nich pełnili stanowiska administracyjne, otrzymywali stopnie atamanów i setników i tonęli po pewnym czasie w obcej masie kozackiej. W Tarze — wspomina nasz dziejopis — Polaków „tam jest gwałt, ale się zawsze bić muszą z Kałmukami białymi i wielką biedę cierpią”. Według jego słów Tatarzy w okolicach Tobolska „na popis co miesiąc muszą być gotowi, a to dla buntów naszych”. Innym razem oznajmia, że będąc w Ilimsku, tamtejszy wojewoda, również z pochodzenia Polak, przysłał do nich innego Polaka, „niejakiego Brzozowskiego, który tam już dawno mieszkał, żebyśmy się mieli we wszystkim dobrze”. Co do owiego wojewody, to ostatnio pojawiły się jednoznaczne opinie badaczy rosyjskich (B. Polewoj), iż należy zaliczyć go do grupy polskich jeńców, którzy mimo niewoli i oddalenia zdołali wyróżnić się z masy kozackich zdobywców osiągając wyróżniające się pozycje społeczne. O okolicznościach, w jakich wojewoda Wyndomski dostał się do niewoli, nic jak do tej pory nie wiemy. Jedynie w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu zachowała się tzw. „nakaznaja pamjat” z 1659 roku, którą otrzymał on obejmując ten urząd w Ilimsku oraz opis miasta sporządzony w 1662 roku z okazji przekazywania tego stanowiska swojemu następcy. Do dzisiaj natomiast jedna z wyniosłych skał na Angarze nazywa się „filarem Wyndomskiego”.

                                                          Uchronić jd zapomnienia

    ... Ich wspomnienia (... A. Kamieński-Dłużyk, J. Kopeć, L. Sienicki i inni) opowiadają o nieprzebranej różnoroności krajobrazowy tej ziemi, ojej ludach i ich kulturye, szczęśliwych wydarzeniach i fatalnych porażkach.
                                                                   Indeks nazwisk
    Kamieński-Dłużyk Adam                                                                34, 387.
    [Kuczyński A.  Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antalogia historyczno-kulturowa. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. 1993. S. 34-35; 387; 426.]
 

    BORYS P. POLEWOJ
        Sankt-Petersburg
                                         W POSZUKIWANIU NOWYCH DANYCH
                              O DIARIUSZU ADAMA KAMIEŃSKIEGO-DŁUŻYKA
    Diariusz Adama Kamieńskiego-Dłużyka od dawna już jest uważany za najwcześniejszy opis Syberii w języku polskim1. Otwiera on jakby całą serię licznych dzieł o Syberii stworzonych przez polskich zesłańców. Moja osobista znajomość z tą interesującą pracą rozpoczęła się w dość niezwykłych okolicznościach.
    W roku 1953 w archiwum Towarzystwa Geograficznego ZSRR natrafiłem na anonimowy, obszerny rękopis Opis. Północno-wschodnie i północno-zachodnie brzegi wyspy Sachalin2. Jakie było moje zdziwienie, kiedy już wkrótce, nicoczekiwanie dla siebie, przekonałem się, że ten cenny rękopis okazał się niczym innym jak niepełną kopią wtedy jeszcze zupełnie nieznanego szczegółowego sprawozdania sławnego rosyjskiego żeglarza Genadija Iwanowicza Niewielskiego z jego najsłynniejszego, historycznego żeglowania w roku 1849 do północnych brzegów Sachalinu, ujścia Amuru i Cieśniny Tatarskiej3. Właśnie wtedy udało mu się ostatecznie sprostować rozpowszechnianą w pierwszej połowie XIX wieku legendę o tym, że Sachalin jest jakoby wielkim półwyspem Azji i dojść do stanowczego wniosku, że dla Rosji nieodzowne jest, jak można najszybsze, zajęcie ujścia Amuru4. Widząc, że w tym sprawozdaniu G. I. Niewielskicgo zawarte są wyjątkowo interesujące informacje z etnografii Dalekiego Wschodu, opublikowałem w roku 1955 artykuł Etnograficzne obserwacje G. I. Niewielskiego (1849 rok) w czasopiśmie „Sowietskaja Etnografija”, nr 4. Artykuł zwrócił uwagę wybitnego amerykańskiego językoznawcy Romana Jakobsona i on wykorzystał go, kiedy pracował nad swoją pracą o języku Gilaków-Niwchów.
    W czasie pobytu w Lenigradzie R. Jakobson spotkał się z W. I. Małyszewem, znanym zbieraczem staroruskich rękopisów na europejskiej północy i podarował mu odbitkę swego wydanego w Chinach artykułu o języku Gilaków-Niwchów5. W. I. Małyszew przekazał mi tę odbitkę pracy R. Jakobsona dostrzegając w niej związki z moją pracą o etnograficznych spostrzeżeniach G. I. Niewielskiego6 i wiedząc, że szczególnie interesuję się Niwchami.
    I oto właśnie w tej odbitce napotkałem na odsyłacz do wtedy jeszcze całkowicie mi nieznanego dzieła Diariusz Adama Kamieńskiego-Dłużyka7.
    Natychmiast rozpocząłem poszukiwania w bibliotekach leningradzkich i w końcu uzyskałem mikrofilm przez Bibliotekę Akademii Nauk. Wtedy jeszcze nie mogłem czytać w języku polskim i z pomocą przyszło mi dwóch znajomych tłumaczy: J. G. Bałachnin i W. F. Kasjanowa. Oni przetłumaczyli mi tę pracę ustnie i początkowo nie byłem przekonany o jej wartości. Przyszło mi niezwłocznie zająć się nauką języka polskiego dlatego, żeby mieć możliwość czytania jej w oryginale i szczegółowego analizowania jej treści.
    Właśnie wtedy stwierdziłem, że to dzieło już dawno przyciągnęło uwagę kilku historyków — Polaków: Zygmunta Librowicza (1884), Michała Janika (1928), Tadeusza Turkowskiego (1939) i innych8. Przekonałem się, że ci historycy nie mogli właściwie ocenić informacji Adama Kamieńskiego-Dłużyka o ludach Syberii. Niestety, uczeni rosyjscy, z wyjątkiem A. N. Pypina9, po prostu nie znali tego dzieła. Także i A. N. Pypin wiedział o jego istnieniu tylko z relacji Z. Librowicza. To dało mi podstawę nazwania dzieła Kamieńskiego-Dłużyka „zapomnianym źródłem” i w 1965 roku opublikowania o nim pierwszego niewielkiego artykułu „przeglądowego”10. Ku mojemu zdziwieniu artykuł wywołał w Polsce wielkie zainteresowanie.
    Już w 1966 roku etnograf Zbigniew Jasiewicz opublikował w Warszawie artykuł o dziele Kamieńskiego-Dlużyka Pierwszy polski opis Syberii11, w którym zauważył, że artykuł opublikowany w czasopiśmie „Sowietskaja Etnografija” zmienił przekonanie o znaczeniu dzieła Kamicńskiego-Dłużyka. Jeśli wcześniej ten i ów w Polsce uznawał to dzieło za „krótkie, skąpe w dane faktyczne”12, to teraz powstała konieczność, aby ten pogląd rozpatrzeć na nowo. Okazało się bowiem oczywiste, że „Adam Kamieński”, uważny obserwator, zainteresowany ziemiami, które przemierzał, oraz ludami, z którymi się stykał, pozostawił w swym Diariuszu informacje, cenne dla geografów i historyków, a przede wszystkim dla etnografów”13. W tymże 1966 roku wyszedł artykuł znanego polskiego znawcy Mongołów i Jakutów Stanisława Kałużyńskiego Polskie badania nad Jakutami i ich kulturą, w którym także przytoczono niektóre informacje z dzieła Adama Kamieńskiego-Dłużyka14. W 1967 roku pojawiła się krótka recenzja mojego artykułu z 1965 roku, napisana przez Władysława Baranowskiego15, w ślad za nią ukazał się szereg prac tego autora o polskich badaczach Syberii16.
    W 1968 roku został wydany wyczerpujący artykuł wrocławskiego socjologa i etnografa, wybitnego polskiego znawcy Syberii Antoniego Kuczyńskiego Wkład Polaków w badania nad ludami Syberii i ich kulturą, w którym także wiele uwagi poświęcono analizie informacji Adama Kamieńskiego17. W tymże roku pojawił się również jego specjalny artykuł, poświęcony temu źródłu18. Jest on szczególnie interesujący dlatego, że po pierwsze, zostały w nim zestawione liczne etnograficzne dane Kamieńskiego-Dłużyka z analogicznymi informacjami innych polskich podróżników po Syberii, po drugie - informacje współczesnych badaczy, przede wszystkim etnografów rosyjskich.
    U A. Kuczyńskiego, podobnie jak i w artykule w „Sowietskaja Etnografija”, przegląd danych etnograficznych Kamieńskiego-Dłużyka zaczyna się od informacji o Komi-Zyrianach a następnie o Mansi (Wogułach). Mówiąc o kulcie niedźwiedzia Kuczyński przypomniał, że w pracach polskiego etnografa B. Kohutnickicgo znajduje się szczegółowa charakterystyka tego kultu u licznych ludów północy Azji i Ameryki19. Tenże kult był scharakteryzowany też w pracach rosyjskiego etnografa A. F. Anisimowa20. Kuczyński daje także szereg odsyłaczy do literatury rosyjskiej na temat Mansi (Wogułów)21.
    Informacje Kamieńskiego-Dłużyka o zachodnio-syberyjskich Tatarach A. Kuczyński zestawił z jednej strony z relacjami Polaków — J. Kobyłeckiego i generała J. Kopcia22 a z drugiej - rosyjskich badaczy23. Jeszcze szerzej A. Kuczyński wykorzystał prace rosyjskich badaczy przy komentowaniu informacji Adama Kamieńskiego-Dłużyka o Chantach (Ostiakach). Powołał się na G. Nowickiego, M. Kastriena, I. Ostroumowa, S. Patkanowa a także na badaczy XX w. — S. I. Rudenko i A. M. Zołotariewa24. Wykorzystał także pracę W. Steinitz Totemizm u Ostiaków Syberii25. Charakteryzując jenisejskich Tunguzów Kuczyński uwzględniał przede wszystkim prace etnografów — M. G. Lewina, G. M. Wasilewicz i S. A. Tokariewa26. Wiadomości o Jakutach zestawił z informacjami W. Sieroszewskiego27, W. F. Troszczenskiego28, W. L. Prikłonskiego29 i etnografów - O. W. Jonowej30, S. A. Tokariewa i J. S. Gurwicza31. Jawnie błędne dane Kamieńskiego-Dłużyka o Czukczach porównał z relacjami B. O. Dołgicha32.
    W roku 1969 wyszedł artykuł Stanisława Kałużyńskiego33, był znacznie obszerniejszy niż artykuł A. Kuczyńskiego. Szczegółowo zreferowano w nim historię powstania dzieła A. Kamieńskiego-Dłużyka. W znacznym stopniu powtórzono tam dane z roku 1965 z pisma „Sowietskaja Etnografija”. W niektórych przypadkach w artykule S. Kałużyńskiego podano także istotne uściślenia. W komentarzach wykorzystano prace S. I. Rudenko, K. W. Wjatkinej34 i zbiorową pracę Ludy Syberii z 1965 roku.
    Także w ZSRR w tych latach pojawiło się zainteresowanie dziełem A. Kamieńskiego-Dłużyka. Najwięcej uwagi poświęciła mu G. M. Wasilewicz, jedna z lepszych znawczyń historii Tunguzów35. G. M. Wasilewicz nazwała dzieło A. Kamieńskiego-Dłużyka najwcześniejszą pracą, w której zamieszczono cenne informacje dotyczące etnografii Ewenków jenisejsko-angarskich36.
    Swój artykuł o Kamieńskim-Dłużyku w 1965 roku zakończyłem słowami: „W obecnym czasie pojawia się zadanie odnalezienia w naszych archiwach dokumentów o pobycie Adama Kamieńskiego na Syberii. Zadanie to nie wydaje się łatwe, ale nie należy uważać go za niewykonalne. I całkiem możliwe, że już w niedalekiej przyszłości uda się nam przygotować pierwsze sprawozdanie z rezultatów tych poszukiwań”37. Taka optymistyczna prognoza była oparta na moim wieloletnim doświadczeniu w pracy w Centralnym (obecnie „Rosyjskim”) Państwowym Archiwum Akt Dawnych (dawne CGADA, obecnie RGADA) i innych archiwach kraju. Nie czekając na opublikowanie swojego pierwszego artykułu o Kamieńskim-Dłużyku z 1965 roku postanowiłem przystąpić do poszukiwań archiwalnych.
    Początkowo wydawało mi się, że podjąłem się beznadziejnej pracy. Po tym jednak, kiedy przekonałem się, że w Jakucku A. Kamieński-Dłużyk był znany pod imieniem Grigorij („Griszka”), sytuacja zmieniła się radykalnie. Zarówno w zbiorach urzędu — „Sibirskogo prikaza” jak i „Jakutskoj prikaznoj izby” udało się odnaleźć wiele różnych dokumentów, uściślających w sposób istotny historię pobytu Kamieńskiego-Dłużyka na Syberii.
    W 1967 roku podczas spotkania (Katowice) Kazimierza Maślankiewicza i Zbigniewa Wójcika z doktorem nauk geologiczno-mineralogicznych W. W. Tichomirowem, człowiekiem o wyjątkowo trudnym losie, zaproponowano mu zorganizowanie pierwszego wspólnego radziecko-polskiego sympozjum na temat historii geologii i geografii. Na prośbę W. W. Tichomirowa sekretarz naukowy Towarzystwa Geograficznego ZSRR I. Ł. Kleopow zaproponował mi wzięcie udziału w tym sympozjum i wówczas postanowiłem wygłosić wykład o moich pierwszych odkryciach dotyczących historii pobytu zesłańca Adama Kamieńskiego-Dłużyka na Syberii. Moja propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem w Polsce, szczególnie ze strony B. Olszewicza. Otrzymałem zaproszenie do Polski, ale nie mogłem z niego skorzystać, ponieważ byłem „niewyjeżdżającym”. Sympozjum było zorganizowane przez prof. Antoninę Halicką z zespołem Muzeum Ziemi PAN przy współpracy z prof. B. Olszewiczem i doc. J. Babiczem z ówczesnego Zakładu Historii Nauki PAN.
    Niemniej jednak, moje tezy, a ściślej „krótkie streszczenie referatu” zostały opublikowane w 1969 roku i w Moskwie i w Warszawie38. I już te pierwsze krótkie publikacje wywołały żywe zainteresowanie moich polskich kolegów.
    W 1971 roku miał miejsce kongres dotyczący historii nauki. W sekcji historii geografii uczestniczył z referatem J. Babicz39. Wtedy to poznałem go osobiście, po czym nawiązaliśmy stałe kontakty korespondencyjne i osobiste. (Babicz wielokrotnie bywał w Leningradzie). Przyczyniły się one do tego, że w 1972 roku zorganizowano drugie wspólne radziecko-polskie sympozjum na temat historii geologii i geografii. Na tym leningradzkim sympozjum wygłosiłem niewielki referat o Polakach, przebywających na Syberii w XVII wieku40 i wtedy to opowiedziałem także o niektórych nowych znaleziskach archiwalnych, związanych z A. Kamieńskim-Dłużykiem41. I tu odczułem wielkie zainteresowanie polskich historyków nowymi odkryciami o pobycie na Syberii A. Kamieńskiego-Dłużyka. W tymże 1972 roku Antoni Kuczyński opublikował swoją obszerną, szeroko znaną, popularną książkę Syberyjskie szlaki, w której dziełu Kamieńskiego-Dłużyka poświęcił około 30 stron42. Przekonało mnie to jeszcze bardziej jak ważne jest kontynuowanie poszukiwań nowych-dokumentów archiwalnych o pobycie A. Kamieńskiego-Dłużyka na Syberii.
    Na początku 1973 roku z inicjatywy J. Babicza i A. Kuczyńskiego Polska Akademia Nauk zaprosiła mnie z referatem o nowych odkryciach archiwalnych na temat pobytu A. Kamieńskiego-Dłużyka na Syberii. Referat był włączony do programu konferencji, zorganizowanej we wrześniu 1973 roku we Wrocławiu, dotyczącej kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie badań nad etnografią Syberii. Już wtedy można było przypuszczać, że na tym spotkaniu będzie rozpatrzona sprawa wspólnego polsko-radzieckiego wydania niedawno odnalezionych dokumentów archiwalnych dotyczących pobytu Kamieńskiego-Dłużyka w Rosji. Niestety, uprzednia zgoda Akademii Nauk ZSRR została odwołana. Referat nie został wygłoszony. Autor znowu okazał się „niewyjeż-dżającym” (nawet do komunistycznej Polski!). Był to okres, kiedy funkcjonariusze KGB w Leningradzie uprawiali dziką samowolę w stosunku do pracowników naukowych miasta. Nie rozumieli oni, że moje wystąpienie w Polsce w jakiejś mierze mogłoby zatrzeć złe wrażenie, powstałe u polskich badaczy po referacie A. I. Rogowa, wygłoszonym w sierpniu 1973 roku i wcześniej opublikowanym w materiafach VII Zjazdu Slawistów w Warszawie (sierpień 1973 r.). Wówczas A. I. Rogów, krótko charakteryzując główną treść dzieła Kamieńskiego-Dłużyka, ku zdziwieniu polskich badaczy, nagle oświadczył: „Do chwili obecnej, jednakowoż, ten drogocenny zabytek literatury, jeśli nie liczyć krótkich wzmianek o nim lub niewielkich cytatów z niego, w istocie rzeczy nie wszedł w obieg naukowy”43. Okazało się, że Rogowowi były całkowicie nie znane nie tylko specjalistyczne prace Z. Jasiewicza, A. Kuczyńskiego i S. Kałużyńskiego ale i artykuł w czasopiśmie „Sowietskaja Etnografija” z roku 1965 i monografia Ewenkowie G. M. Wasilewicz. Na koniec poza polem widzenia A. I. Rogowa znalazł się dopiero co wydany artykuł o Kamicńskim-Dłużyku, napisany przez białoruskiego historyka A. F. Korszunowa.
    Już w roku 1972, na rosyjsko-polskim sympozjum w Leningradzie, historyk W. P. Grickiewicz wyraził przypuszczenie, że ponieważ Kamieński-Dłużyk pochodził z Orszy, to był przede wszystkim Bałorusinem. Ten pogląd podzielił i A. F. Korszunow, który opublikował swój nowy artykuł o Kamieńskim-Dłużyku w czasopiśmie Białoruskiej Akademii Nauk44. Podobnie jak A. I. Rogów całkowicie ignorował on prace naukowe swoich poprzedników, chociaż z analizy tekstu artykułu nietrudno było ich wpływ zauważyć. To mnie zachęciło w roku 1974 aby prace A. I. Rogowa i A. F. Korszunowa poddać poważnej krytyce45. Wtedy to w pewnym stopniu wykorzystałem także moje nowe odkrycia archiwalne46.
    W roku 1976 opublikowano w Polsce tekst mojego referatu, przedstawionego w 1973 roku we Wrocławiu na radziecko-polskim sympozjum, poświęconym badaniom etnograficznym. Od tego czasu udało mi się wnieść dalsze uściślenia w historię działalności Kamieńskiego-Dłużyka na Syberii i wyjaśnić, że i w przeszłości wspominano już o nim w rosyjskich publikacjach. W 1903 roku pewne informacje na jego temat ukazały się w jednej z prac historyka S. Biełokurowa, który z dziełem Kamieńskiego-Dłużyka nie był zaznajomiony47. W 1951 roku wydano zbiór dokumentów z XVII wieku, wymieniających „Griszkę” Kamieńskiego48. Wspomniano o nim także w publikacji F. G. Safronowa z 1967 roku49. Później, w 1974 roku i 1979 o Kamieńskim-Dłużyku w dwóch książkach dwukrotnie pisał W. F. Iwanow50, młody jakucki historyk-źródłoznawca, a w 1986 roku wzmiankowany już historyk W. P. Grickiewicz51.
    W Polsce o Kamieńskim-Dłużyku nadal pisał w swoich nowych artykułach A. Kuczyński52, a w 1977 roku wyszła książka W. Armona o kulturze Jakutów, w której także kilka stron poświęcono dziełu Kamieńskiego-Dłużyka53.
    Polscy historycy, szczególnie Antoni Kuczyński, jeszcze w latach siedemdziesiątych podejmowali sprawę konieczności nowego wydania dzieła A. Kamieńskiego-Dłużyka ze szczegółowymi komentarzami i pełnym przeglądem odkrytych w Rosji dokumentów archiwalnych. W 1990 roku w czasie międzynarodowych wykładów na tematy historyczne odbywających się na Kamczatce, poświęconych 250-leciu założenia Pietropawłowska Kamczackiego, między mną, a jej uczestnikami z Polski A. Kuczyńskim i Z. Wójcikiem została zawarta umowa o konieczności praktycznego zrealizowania tego zamysłu. I oto teraz to przedsięwzięcie może być w końcu wprowadzone w życie a zapowiedzią krytycznego wydania Diariusza jest właśnie ten artykuł. Już wtedy postanowiono w tej publikacji udostępnić wszystko, co było wcześniej ogłoszone na temat Kamieńskiego-Dłużyka w licznych pracach tak w Polsce jak i w Rosji, a jednocześnie ponownie przeanalizować przedmowę księdza A. Mariańskiego z roku 1874.
    Przypomnijmy jej pełny tekst:
    „Będąc przed kilku laty w Gembicach u ks. Piotra Kuszyńskiego, wielce zasłużonego przez odnowienie kościoła gembickiego, jednego z najdawniejszych i najpiękniejszych strukturą w Wielkiej Polsce, znalazłem w jego bibliotece grube Silva Rerum, które spisywał sobie za panowania Augusta III jakiś szlachcic wielkopolski, dworzanin czy sługa starosty kopanickiego, Ponińskiego. Między innymi ciekawymi rzeczami, mieszczącymi się w onej księdze, znalazł się także niniejszy diariusz Adama Kamieńskiego, który będzie niezawodnie najdawniejszą relacją z pobytu Polaków na Syberii. Pochodzi bowiem z połowy XVII wieku, kiedy najpierwsze drukowane pamiętniki sybirskie: Karola Lubicza Chojeckiego, Beniowskiego i jenerała Kopcia, odnoszą się dopiero do drugiej połowy XVIII wieku. Ks. Hieronim Kajsiewicz w swoim żywocie bł. Andrzeja Bobołi (Paryż 1854) wspominając o najeździe moskiewskim na Litwę za Aleksego Michajłowicza w latach 1654 i 1655, wymienia O. Kawęczyńskiego, Towarzystwa Jezusowego, który z Nowogródka porwań był na Syberię. Powołuje się ks. Kajsiewicz na O. Stanisława Rostowskiego T. J., który pisał historię prowincji litewskiej swego zakonu, i dodaje o O. Kawęczyńskim: „ile tam wycierpiał, jak się stamtąd napowrót do Litwy przedarł, to sam we własnoręcznych pamiętnikach obszerniej skreślił”. (Dzieje bl. Boboli str. 29). Nam te pamiętniki nieznane; nie wiemy nawet, czy i gdzie były drukowane. W bibliotece O. Browna nazwiska O. Kawęczyńskiego nie ma. Diariusz więc Kamieńskiego będzie najdawniejszą pamiątką smutków polskich na Sybirze. Szkoda, że kopia, z której niniejsze wydanie sporządzone, pełna błędów i przekręceń, tak że nieraz trudno o rozumienie. Nie wątpim przecież, że rzecz ta, nawet tak jak jest, zajmie czytających.
    Ks. A. Mariański54.
    Szczególną uwagę zwraca tu wiadomość o istnieniu notatek Kawęczyńskiego o jego pobycie na Syberii. Polski historyk Bronisław Natoński zebrał wiele użytecznych informacji o życiu i działalności Andrzeja Kawęczyńskiego55. Okazało się, że w młodości Kawęczyński kształcił się w klasie poezji. Od 1634 roku mieszkał w Wilnie, potem w Nieświeżu, gdzie studiował retorykę w latach 1638 — 1641. Następnie nauczał w różnych miastach — w Łomży, Orszy i Połocku. 5 września 1655 roku w Nowogródku popadł w niewolę rosyjską w charakterze zakładnika. W Moskwie od czasu do czasu uczestniczył w dysputach religijnych, dopóki go nie zesłano na Syberię w końcu 1659 roku (lub na początku 1660). Według dokumentów przechowywanych w Moskwie w CGADA, udało się stwierdzić, że „jezuita Andriejka Kowaczyński” był zesłany z Moskwy do Tobolska 11 października 1660 roku i wkrótce wysłany do twierdzy narymskiejS6. Tam pracował on w kamieniołomie ponad 3 łata, skąd wrócił do Polski w roku 1666. W ten sposób Andrzej Kawęczyński mógł, w porównaniu z Adamem Kamieńskim-Dłużykiem, zobaczyć na Syberii niewiele. Ale wspomnienia Andrzeja Kawęczyńskiego były napisane już w latach 1665-1666, tj. wcześniej, niż dzieło Kamieńskiego-Dłużyka, chociaż z pewnością wiadomo, że Andrzej Kawęczyński umarł w Nieświeżu 29 stycznia 1667 roku57, a Kamieński-Dłużyk w tym czasie jeszcze był nad daleką Leną58. Uważałem za potrzebne wspomnieć o tym także i dlatego, że niektórzy autorzy do dziś błędnie twierdzą, że 29 stycznia 1667 roku w Nieświeżu umarł nie Kawęczyński lecz Kamieński-Dłużyk59.
    Informacje Hieronima Kajsiewicza, zapożyczone od jezuity Stanisława Rostowskiego, pozwalają mieć nadzieję, że dzieło Kawęczyńskiego o Syberii może być jeszcze odnalezione na Litwie. Ale dopóki to nie nastąpiło, dzieło Kamieńskiego-Dłużyka rzeczywiście należy uważać za najstarsze z wszystkich dzieł o Syberii w języku polskim, jakie do nas dotarły.
    Niestety pozostaje nie wyjaśnione, czy zachowała się w Gembicach wspomniana przez księdza A. Mariańskiego książka Silva Rerum, w której pojawiła się jedna z kopii dzieła Kamieńskiego-Dłużyka. Odkrycie tego egzemplarza, niewątpliwie, pozwoliłoby sprostować niektóre nieścisłości publikacji Mariańskiego. Narazie powinniśmy posługiwać się tylko tym tekstem, a jego analiza daje podstawę aby uważać, że jest w nim mniej błędów, niż to się wydawało samemu Mariańskiemu. Natomiast autor tego dzieła, Adam Kamieński-Dłużyk, niestety, w swoich zapiskach dopuścił się niemało wypaczeń prawdy i nie tylko dlatego, że go zawiodła pamięć, ale i dlatego, że o poszczególnych, niemiłych dla niego faktach, postanowił nie wspominać. Przede wszystkim o swojej służbie jako „dworskiego" (nadzorcy) w jakuckim więzieniu. Był on wyraźnie przekonany, że jego dzieła w Polsce nikt nigdy nie będzie mógł sprawdzić i naturalnie w żadnym razie nie mógł oczekiwać, że ktoś kiedyś (a tym bardziej po 320 latach!) będzie mógł sprawdzić je w rosyjskich dokumentach. Jednak nadeszło nieoczekiwane: W Rosji odnaleziono oryginalne dokumenty o jego służbie w Rosji!
    Kończąc swój rękopis A. Kamieński-Dłużyk pisał, że nie ma w nim nic „fałszywego”60. Sprawdzenie rosyjskich dokumentów archiwalnych niestety wyjaśniło, że to nie było tak. O tym przekonaliśmy się już przy analizie pierwszych wierszy jego dzieła. Mówi się w nich, że A. Kamieński-Dłużyk został wzięty do niewoli 20 października 1657 roku nad rzeką Basią, w czasie walk z. Jurijem Dołgorukim. Podobnie, jak wielu polskich autorów, przez długi czas nie wątpiłem w autentyczność tej daty dlatego, że rzeczywiście, zgodnie z roayjskimi źródłami, Jurij Dołgorukij już w 1657 roku wojował z Polakami. Jednak, w 1973 roku, znany polski literaturoznawca Julian Krzyżanowski wskazał w druku na mój błąd61. Zauważył on, że Kamieński-Dłużyk, jak sam wspomina, walczył pod sztandarem Stefana Czarnieckiego, a w biografii tego ostatniego, napisanej przez A. Kerstena i wydanej w Warszawie w roku 1963, wskazuje się, że bitwa nad Basią między Stefanem Czarnieckim a Jurijem Dołgorukim miała miejsce 20 października 1660 roku62. Jeszcze wcześniej na tę sprostowaną datę wskazywał Marian Dubiecki63, Tadeusz Turkowski64 i Antoni Kuczyński65. Wydawało mi się początkowo, że A. Kamieński-Dłużyk, jako uczestnik tej bitwy, mógł popełnić pomyłkę. Ale teraz nie ma już żadnych wątpliwości, że datę 1657 roku trzeba zmienić na 1660 rok. Tę pomyłkę mógł popełnić kopista rękopisu lub wydawca, ale całkiem możliwe, że dokonał tego sam Kamieński-Dłużyk: przecież w swoim dziele stwierdzał, że był nad Amurem już w 1659 roku — w rzeczywistości wtedy był on jeszcze w Polsce!
    Dalsze wydarzenia A. Kamieński-Dłużyk opisywał prawdziwie. Razem z innymi jeńcami wojennymi był wysłany początkowo do Mohylewa a potem do Moskwy. W swoim dziele nic omieszkał podzielić się swymi pierwszymi wrażeniami z rosyjskiej stolicy - szczegółowo opowiedział, jak w styczniu 1661 roku, jeszcze w drodze do Moskwy, w osadzie Dorogomiłowskiej, Rosjanie przygotowali uroczyste spotkanie dla jeńców Polaków i każdemu z nich przynieśli po dwie czarki „gorzałki” i po kubku piwa, a potem przeprowadzili po całej Moskwie przed pałacem cara Aleksieja Michajłowicza66. Następnie osiedlili ich u jakiegoś gruzińskiego carewicza (w oryg. „Cauewicza Grodzińskiego (?)” — E. J.), a 9 lutego 1661 roku Kamieńskiemu i jego towarzyszom niewoli Janowi i Michałowi Zdanowiczom wyjawiono, że ich „oczekuje zmiana”67. Później wyjaśniło się, że postanowiono odprawić ich do służby wojskowej w dalekiej twierdzy jakuckiej. Już wkrótce wśród dokumentów „Syberyjskiego prikaza” udało mi się odnaleźć następujący zapis: „25 stycznia za nakazem z Księgi Rozporządzeń (w oryg. „Rozradu”) wypisanym przez diaka Wasilija Brechowa posłani na Sybir ludzie litewscy, zdrajcy, szlachta Griszka Kamieński, Janka i Miszka Zdanowicz, którzy byli wzięci koło Mohilewa i wysłani z pułku bojarzyna i wojewody kniazia Jurija Aleksiejewicza Dołgorukowa z towarzyszami i na pańska służbę do jakiej się nadadzą i dać im carskie zaopatrzenie, pieniądze i chleb i sól po porównaniu z innymi takimi że, którzy w drodze”68.
    Nietrudno się przekonać, że tu Grigorijem Kamieńskim był nazwany Adam Kamieński-Dłużyk, bowiem w jego Diariuszu zapisano, że z Moskwy był on wysłany na wschód razem ze swoimi rodakami — Janem i Michałem Zdanowiczami! Właśnie wtedy stało się oczywiste, że w rosyjskich dokumentach XVII wieku Adam przekształcił się w Grigorija („Griszkę”), a to znacznie ułatwiło dalsze poszukiwania materiałów o jego przemieszczaniu się po Syberii.
    Uwierzywszy w datę 1657 roku uznałem, że zapis mógł powstać w 1658 roku. Jednak przy powtórnym zaznajomieniu się z tym źródłem przekonałem się, że odnosił się on do stycznia 1661 roku. Trochę później wyjaśniło się, że ten dokument z datą 1661 roku był po raz pierwszy opublikowany przez S. A. Biełokurowa już w 1903 roku69.
    W końcu marca 1661 roku Kamieński-Dłużyk trafił do stolicy Syberii, miasta Tobolska. Okazało się, że dokument o przybyciu Kamieńskiego-Dłużyka do Tobolska był opublikowany już w 1903 roku przez znanego rosyjskiego historyka S. A. Biełokurowa. Głosił on: „26 marca za carskim nakazem przysłani z Moskwy do Tobolska z tobolskim kozackim atamanem Ondrejem Bułdakowym ludzie litewscy, szlachta orszańska: Griszka Kamieński, Janko i Miszka Żdanowicze i według rozkazu wielkiego cara zostali posłani ci zesłańcy z Tobolska nad Leną do jakuckiej twierdzy, a carską służbę nakazano im służyć w spisie litewskim o kozakach”70.
    W jakuckich aktach przypadkowo udało się odnaleźć interesujące pismo tobolskiego wojewody Iwana Chiłkowa do jakuckiego wojewody I. F. Goleniszczewa-Kutuzowa, w którym zawiadamiano o tym, że w Tobolsku wszystkich zesłanych, wśród których byli „rosyjscy i polscy i litewscy ludzie i Niemcy i Tatarzy”, „rozdzielono” i zapisano „w carską służbę, kto do jakiej się nadaje”. Już w tym piśmie stwierdzono, że „Griszce Kamieńskiemu” jak i jego towarzyszom Samojłowi Gołubowskiemu, Chrisztopowi Fiedorowowi, Janowi i Michajle Zdanowiczom zostało wyznaczone roczne wynagrodzenie w wysokości 6 rubli, chleba po 6 części żyta, 2 części owsa i po dwa pudy soli”71. To nadanie nastąpiło już w 169 roku, to jest roku, który rozpoczął się po 1 września 1660 roku, zakończył 31 sierpnia 1661 roku.
    Z Tobolska Grigorij Kamieński był wysłany do Jcnisejska z dużą grupą zesłańców, przeznaczonych do służby państwowej (41 osób). Prowadził grupę kozak Iwan Jemieljanow i tobolski pieszy strzelec Iwan Timofiejew72.
    W Jenisejsku grupę przyjął sam wojewoda I. I. Rżewskoj i tutaj Kamieński Dlużyk spędził zimę 1661-1662 roku.
    30 maja 1662 roku zesłańcy udali się w dalszą drogę w górę Jeniseju i Angary. Grupę 35 osób prowadził doświadczony w jenisejskiej służbie syn bojarski Wasilij Kolczugin73.
    W ten sposób udało się ściśle stwierdzić, że Kamieński-Dłużyk mógł przejazdem znaleźć się w ilimskiej warowni w czerwcu 1662 roku. W tym czasie warownią rzeczywiście, jak wskazywał Kamieński-Dłużyk, rządził „Tichow Andrejewicz”74, Polak z pochodzenia. Był to T. A. Wyndomskij75.
    W końcu lipca 1662 roku Kamieński-Dłużyk połynął z Ust-Kuta w dół Leną. Do Jakucka przybył dopiero 16 sierpnia 1662 roku.
    Wsród jakuckich dokumentów znajduje się notatka o tym wydarzeniu: „16 sierpnia pisał do jakuckiej warowni do stolnika i wojewody Iwana Fiedorowicza Bolszogo Goleniszczewa-Kutuzowa z jenisejskiej warowni wojewoda Iwan Rżewskoj i przysłał z jenisejskim bojarskim synem Wasilijem Kolczuginem i z odprowadzającym z jenisejskim służebnym człowiekiem z Aleksandrem Chlewnickim i z trzynastoma ludźmi i 16 sierpnia w gościnnej izbie stolnikowi b wojewodzic Iwanowi Fedorowiczowi Bolszomu Goleniszczewu-Kutuzowowi wręczył syn bojarski warowni jenisejskiej Jewsiej Artiemiew dwa wielkiego cara pisma z dopisaniem diaka Timofieja Sawlukowa”.
    Po poinformowaniu o treści pierwszego pisma w dokumencie wskazano: „a w drugim wielkiego cara piśmie napisano: posłanych z Moskwy do Tobolska polskich i litewskich ludzi siedmiu i trzech ludzi Tatarów, a postanowiono ich z Tobolska posłać do twierdzy jakuckiej i być im w Jakucku w służbie w jaką ich służbę po rozpatrzeniu zapiszą i wojewoda kniaź Iwan Andrejewicz Chilkow do stolnika i wojewody w twierdzy jakuckiej Iwana Fedorowicza Bolszogo Goleniszczewa-Kutuzowa tych zesłanych ludzi z towarzyszami przyśle i nakazano ich przjąć i być w służbie wielkiego cara, kto w jaką służbę będzie zapisany i wielkiego cara wynagrodzenie, pieniądze, chleb i sól nakazano dawać według zapisu bojara i wojewody kniazia Iwana Andrejewicza Chiłkowa...76.
    Z zachowanego zapisu o wydaniu wynagrodzenia Polakom przybyłym do Tobolska udało się ustalić pięć nazwisk: Samojło Gołubowski, Chrisztof Fiedorów, Jan i Michaił Żdanowiczowie i, w końcu, „Griszka” Kamieński, t.j. Adam Kamieński-Dłużyk77.
    Polacy przybyli do Jakucka w tym momencie, kiedy wysyłano kozaków z Jakucka w różne rejony Wschodniej Syberii na „dwuletnią” i „trzyletnią” służbę w bardziej oddalone rejony, na przykład nad rzeki dalekiej północy — Indygirkę, Ałazieję, Kołymę, Anadyr, Penżynę i inne „dalekie rzeki”. Kamieński-Dłużyk mógł być posłany (jeśli w ogóle był posłany) tylko na „dwuletnią służbę” dlatego, że z jakuckich dokumentów jasno wynika, że już w końcu 1664 roku znalazł się w Jakucku i nie wyjeżdżał do wiosny 1668 roku, a od jesieni 1667 roku zaczął przygotowywać się do powrotu do Polski. Od końca 1664 roku do 1668 roku służył jako „dworski”, t.j. nadzorca jakuckiego więzienia, o czym świadomie zmilczał w swoim dziele, bo taką służbę uważał za przynoszącą wstyd. Właśnie dlatego wolał się przedstawić jako niezwykły podróżnik-żeglarz. Zgodnie z jego twierdzeniem był początkowo wysłany Leną do Żygan78, a potem do „Lamy” - wtedy w Jakucku nazywali tak „morze” — oceany Lodowaty albo Spokojny i także rzekę Ochotę. Ponieważ dalej okazało się, że z „Lamy” poszli oni na Indygirkę i koniec końców pływanie zakończyli w pobliżu Amuru, etnograf Zbigniew Jasiewicz już w roku 1966 na opublikowanej przez siebie mapie - szkicu przedstawił wodną drogę A. Kamieńskiego-Dłużyka od rzeki Leny wokół azjatyckiego północnego-wschodu do Amuru79. Ale w taką marszrutę bardzo trudno uwierzyć, wszak w rosyjskich źródłach nie ma o niej żadnych wzmianek.
    Możemy jednak przyjąć, że część swoich informacji geograficznych Kamieński-Dłużyk mógł uzyskać w samym Jakucku i od niektórych uwięzionych. Było przecież wśród nich niemało dawnych wędrowców i żeglarzy. Mógł on także stworzyć wersję o swoim niezwykłym pływaniu od Leny do rejonu Amuru jedynie na podstawie cudzych opowiadań.
    Stwierdziliśmy, że w 1666 roku Kamieński-Dłużyk poznał osobiście Siemiona Dieżniewa i Michaiła Staduchina80. Dieżniew, jak wiadomo, pierwszy stwierdził, że „Wielki Kamienny Przylądek” (Półwysep Czukocki)81 rozciąga się daleko w morzu i można go morzem obejść82, a Staduchin pierwszy zebrał wiadomości o istnieniu drugiego przylądka między Anadyrem i Penżyną83. W ten sposób właśnie w latach 60. XVII wieku stało się po raz pierwszy wiadome, że między Leną i Amurem istnieje droga wodna, co znalazło swoje odbicie na tobolskich ogólnych mapach Syberii z lat 1667 i 1673. A. Kamieński-Dłużyk w czasie swego sześciotygodniowego pobytu u wojewody tobolskiego P. I. Godunowa mógł oczywiście widzieć opracowaną przez niego ogólną mapę Syberii z roku 1667, na której była już wskazana droga wodna między Leną a Amurem84. Możliwe także, że do Kamieńskiego-Dłużyka mogły dojść jakieś mgliste wiadomości o niezwykłej podróży Iwana Rubca i Fiodora Laptiewa, odbytej w latach 1661-166285 od Leny do górnego biegu rzeki Kamczatki. Wymyślona przez Kamieńskiego-Dłużyka wersja o żeglowaniu z Oceanu Lodowatego do Spokojnego jest bardzo interesująca dla badaczy. Potwierdza ona raz jeszcze to, że w 60. latach XVII wieku rosyjscy podróżnicy wiedzieli dobrze, że przepłynięcie morzem od ujścia Leny do ujścia Amuru wokół północnego-wschodu Azji jest całkowicie możliwe i że, co za tym idzie, żadne połączenie Azji z jakimś innym kontynentem tutaj nie istnieje. Tymczasem dla innych Europejczyków, także dla takich znawców, jak N. K. Witsen czy G. W. Leibniz, to zagadnienie w ciągu wielu dziesięcioleci pozostawało jeszcze nierozwiązane.
    Opowiadanie Kamieńskiego-Dłużyka czyni możliwym inne jego wyjaśnienie. Właśnie dlatego już w roku 1972 A. Kuczyński odrzucił wariant Z. Jasiewicza86 i zaproponował bardziej prawdopodobny wariant pochodu Kamieńskiego-Dłużyka, a mianowicie: z Żygan w górę rzeki do Ałdan, koło wzmiankowanych ujść rzek Tatty, Maji i Uczuru, taką też marszrutę przedstawił Kuczyński w swoim artykule87. Dodam od siebie, że jednak jest bardziej prawdopodobne, że o Uczurze Kamieński-Dłużyk słyszał od innych osób, a sam mógł być posłany na służbę z Maji do Judomy z wyjściem na rzekę Lamę (Ochotę). Mógł on być jednak wysłany także w jedno z trzech wtedy powstałych zimowisk nad rzeką Mają — Ust' Majiskoje, Srednie-Majiskojc i Wierchnie-Majiskoje. O rzece Maji Kamieński-Dłużyk słusznie pisał, że jest ona bardzo silną i wielką rzeką jakich u nas Polska nie ma”. Mógł to napisać przede wszystkim ten, kto sam ją widział. Dlatego najbardziej jest prawdopodobne, że od końca 1662 do 1664 roku Kamieński-Dłużyk mógł przebywać osobiście nad rzeko. Mają. Ale wiadomość o rzece Uczur, w której pobliżu w rzece Ałdanie, miała zamieszkiwać gigantyczna ryba kaługa, w istocie rzeczy odnosiła się do kaługi amurskiej88. Także i w jakuckich źródłach nie udało się dotąd odnaleźć jakiejkolwiek informacji o wyprawie w tych latach Ałdanem powyżej Uczura.
    Jest też oczywiste, że z rzeki Lamy (Ochoty) Rosjanie w żaden sposób nie mogli udać się „na Indygirkę” (tak jest w tekście). Dlatego jest możliwe, że tutaj była nazwana „Indygirką” jakaś inna rzeka, znajdująca się na północ od Ochoty, na przykład Lantar’, do której już w 1657 roku dotarła jedna z grup kozaków jakuckich89. Trzeba zaznaczyć, że w 60. latach XVII wieku przez pewien czas był urzędnikiem na rzece Ochocie bojarski syn Fiedor Puszczin, wcześniej już przebywający nad Amurem i bardzo pragnący powrócić znowu nad Amur90.
    Kamieński-Dłużyk twierdził, że w czasie pochodu Rosjan w kierunku Amuru zginęło około 35 ludzi i między nimi kilku Polaków, a mianowicie: „pan Horeszko, pan Tomasz Stołkowski, pan Krysztof Sołtan, pan Maniewski, etc...”91. Bezspornie, to rzeczywiści Polacy i jakuckie źródła potwierdziły, że wszyscy oni zginęli, ale w różnych miejscach i w tym czasie, kiedy A. Kamieński-Dłużyk służył już jako nadzorca w jakuckim więzieniu.
    W księdze wypłat twierdzy jakuckiej odkryłem następujące zapisy: „Tomas Szelkowskij niegdyś w 173 roku (t.j. roku, który zaczął się 1 września 1664 roku i zakończył 31 sierpnia 1665 roku — B. P.) posłany przez wielkiego cara na służbę na rzekę Ochotę dla poboru jasaku i w niniejszym 174 (1665-1666) roku 21 czerwca, zgodnie z zapisem bojarskiego syna Fiodora Puszczina z rzeki Ochoty ten Tomasz był zabity w miesiącu październiku”92. Dosłownie te słowa powtórzono i w odniesieniu do „Chrisztofa Sałtana”93. Tak więc obaj zostali zabici nad Ochotą w październiku 1665 roku, kiedy Kamieński już służył w Jakucku w charakterze „dworskiego”. Udało się odkryć i taki zapis „Stiepan Maniewskij w przeszłym, w 174 roku, posłany na służbę wielkiego cara nad Wiluj na górne zimowisko i w niniejszym 175 roku według opowiadania bojarskiego syna Wasilija Piętrowa, że ten Stieńka nad Wilujcm zginął bez wieści dnia 20 maja”94. Także Maniewski przepadł bez wieści 20 maja 1667 roku, kiedy Kamieński już służył w Irkucku. Niejasny pozostawał tylko los „Horoszki”. Jeśli wspomnieć, że sam Kamieński pisał swoje imię „Griszka” jak „Hrisko”, to staje się oczywiste, że panem „Horoszko” nazywał on znajdującego się w spisach ludzi służących w Jakucku Stefana Goroszko. Dotychczas nie wiadomo, jak przebiegały dalsze losy Goroszki, ale jedno jest oczywiste, że spotkał się on z Kamieńskim w samym Jakucku, kiedy ten ostatni służył tam jako „dworski”. Wśród dokumentów jakuckiej „Prikaznoj izby” z 1665 roku zachowała się napisana ręką Goroszki kartka Kamieńskiego o otrzymaniu przez niego w roku 1665 solnej zapłaty: „Ja z warowni jakuckiej na służbie Griszka Kamieński wziąłem w całości z carskiej skarbnicy solne wynagrodzenie na 174 rok dwa pudy soli z przyjęciem u Nikiforki Wasiliewa w czym jemu potwierdzenie dał a potwierdzenie pisał w służbie jakuckiej Stieńka Goroszko roku 1773 maja 22”95.
    Ten dokument jasno wskazuje, że 22 maja 1665 roku Grigorij Kamieński znajdował się w Jakucku. Na odwrocie tego dokumentu znalazła się również własnoręczna notatka Kamieńskiego: „K siej odpisi Hrisko Kamieński. Okład wsiat y ruky priloźil”96. Widocznie, początkowo Kamieński był szeregowym „dworskim”, a następnie - od początku 1666 roku, został głównym nadzorcą. Właśnie dlatego 15 stycznia 1666 roku jemu i jego pomocnikom — Fomie Kondratiewowi, Illarionowi Merinowi i Ilii Jepifanowowi wręczono „nakaznuju gramotu”, która głosiła: „być im w więzieniu i strzec najsurowiej siedzących w więzieniu w dzień i w noc, aby oni, siedzący w więzieniu więzienia nie podcięli i z więzienia by ci siedzący nigdzie nie chodzili a jak oni, siedzący w więzieniu, zaczną w świat chodzić i wam ich wypuszczać dla jałmużny, siedzących w więzieniu, którzy siedzą nie dla wielkich spraw i tych siedzących z więzienia bez wiadomości stolnika i wojewody Iwana Fedorowicza Bolszogo Goleniszczewa-Kutuzowa nie wypuszczać, a wypuszczać w łańcuchu lub skuwszy nogi razem i nikogo w noc i w dzień tajnym obyczajem do więzienia nie dopuszać a przyniesie kto komu do więzienia jałmużnę lub ktoś zechce kogoś z siedzących w więzieniu nakarmić i do więzienia przyniesie i ci ludzie pojawią się wówczas „dworskiemu” i zaprzysiężonemu przychodzić...”97 Był w tym rosporządzeniu i taki punkt: „...patrzeć i strzeć najstaranniej aby z więzień pism żadnych nie pisali i aby u nich nikt tych pism nie przyjmował i atramentu i papieru w więzieniu dlatego nie trzymać a atrament i papier wam „dworskimu” i zaprzysiężonemu trzymać u siebie, kiedy przyjdzie komu w jakiej spiawic nipisać prośbę aby oni te prośby pisali przy was, „dworskim” i zaprzysiężonym”98.
    Mimo tego „surowego nakazu” ujawniło się coś nieoczekiwanego. Okazało się, że w czasie nadzorowania więzienia przez Kamieńskiego-Dłużyka w tym jakuckim więzieniu przez pewien okres działała szkoła! Rzecz w tym, ze w więzieniu osadzony był także fałszerz pieniędzy Konstantin Konjuchowskij, mający uzdolnienia pedagogiczne. Dlatego wojewoda jakucki I. F. Goleniszczew-Kutuzow (nawiasem mówiąc z rodu przyszłego znamienitego wodza) polecił wykorzystać Konjuchowskiego w charakterze nauczyciela - aby uczył dzieci z dworu. Wojewoda nie miał jednak prawa wypuszczać Konjuchowskiego z więzienia. Dlatego dzieci zaczęły przychodzić na naukę do więzienia. W izbie Konjuchowskiego panował półmrok. Czytać i pisać było w niej trudno. Dlatego wojewoda jakucki przykazał więziennym dworskim (nadzorcom) „wyciąć” w jego izbie okno. W więzieniach jednak robić okien nie należało, dlatego nadzorcy wyrąbali w jego izbie jedno wycięcie - wyjęli ze ściany trzy belki. Teraz dzieci mogły już czytać i pisać. Tak rozpoczęła w Jakucku pracę zupełnie niezwykła szkoła, ale niedługo przyszło jej istnieć. O szkole dowiedzieli się wrogowie wojewody. Do Moskwy posłano donosy — pełne uniżoności powiadomienia. Wojewodę obwiniano o samowolne przekroczenie zarządzenia samego cara. Z Moskwy przyszedł do Jakucka surowy nakaz - przeprowadzić dochodzenie. Na przesłuchanie zaczęto wzywać rozmaitych więziennych „dworskich”. Jedni z nich stwierdzali, że nic im nie wiadomo. Potwierdzali jednak, że w izbie Konjuchowskiego później pojawiły się „...dwa okrągłe okienka, dwa wycięcia, a więcej i tego nie bywało”99, a kto kazał zrobić te okienka oni nie wiedzą. Tylko „dworski” Grigorij Kamieński wprost wyjawił, że wszystkie te „wycięcia” w izbie Konstantina Konjuchowskiego „...kazał wyciąć Iwan Goleniszczew dlatego, że w tej więziennej izbie nie było widno jego Iwanowym dzieciom ze dworu uczyć się u Kostki Konjuchowskiego w piśmie, a uczyło się i jego Iwanowych dzieci czworo”100.
    Rezultaty dochodzenia były smutne: wojewodę I. F. Goleniszczewa-Kutuzowa obwiniono o przekroczenie uprawnień, Konstantyna Konjuchowskiego osadzono w ciemnicy a szkołę zamknięto.
    Na szczęście, dla Kamieńskiego wszystko przeszło pomyślnie. Udowonił, że wypełniał polecenia samego wojewody Goleniszczewa-Kutuzowa, a wojewoda do tego czasu już umarł101. Z innych skarg więźniów, na przykład wędrowca Korniła (Kiryłła?) Skworcowa wiadomo, że Kamieński-Dłużyk odnosił się do swoich obowiązków nadzorcy bardzo gorliwieI02. Skworcow twierdził nawet, że wojewoda Goleniszczew-Kutuzow chciał jakoby Kamieńskiego zniszczyć fizycznie. Ten ostatni, naturalnie, zdecydowanie odrzucał podobne pomówienia103.
    Kamieński-Dłużyk, niewątpliwie, wielokrotnie miał do czynienia z różnymi więźniami, którzy uczestniczyli w dalekich wyprawach. Od nich to uzyskiwał uzupełniające, często nieścisłe, informacje geograficzne, które wykorzystał w swoim Diariuszu.
    Więźniowie — podróżnicy opowiadając o swoich dalekich wyprawach, skupiali, co naturalne, uwagę na rzeczach niezwykłych. W ten sposób, według naszych przypuszczeń, pojawiły się w dziele Kamieńskiego-Dłużyka opowiadania o rybie kałudze niezwykłych rozmiarów „sążni 16 i więcej”, która zamieszkiwała w górnym biegu Ałdanu104. W rzeczywistości ta ryba — gigant żyła w Amurze105. Nie było u Gilaków — Niwchów również niedźwiedzi, na których by oni jeździli wierzchem106. Oczywiście, to także była bajka opowiadana przez siedzących w więzieniu. Jeśliby Kamieński-Dłużyk sam przebywał w „ziemi Gilaków” (Niwchów), wiedziałby naturalnie, że tam trzymano i karmiono niedźwiedzie nie w celu jeżdżenia na nich lecz dla specjalnych, rytualnych świąt niedźwiedzich. On także dowolnie „przesiedlił” Czukczów w rejon nad Amurem107!
    Przy przeglądzie różnych jakuckich dokumentów z lat 60. XVII wieku ujawniło się, że wtedy nad Leną znajdowało się wielu rozmaitych wychodźców z państwa polsko-litewskiego. Prócz już wspomnianych Polaków, służyli tutaj Władysław Bierewoj, Aleksander Walentmietła, Chrisztop Wielczicki, Stefan Wronkowski, Rafaił Granowski, Daniił Zbicki, Jan Kruczkowski, Paweł Kozłowski, Jan Kotowski, Kazimier Kryżeniewski, Semen Łabednoj, Jakub Nowicki, Adam Sienowski, Chrisztop Fiedorów, Jurij Chocimski i inni108.
    Jesienią 1667 roku, „w największy mróz”, do Jakucka dotarło pismo, zgodnie z którym przykazano polskich jeńców wojennych „z żonami i dziećmi” wyprawić do Moskwy109. Wielu Polaków (Jan i Michaił Źdanowicze, Samojło Gołubowski i inni) postanowiło doczekać wiosny, jednak Kamieński-Dłużyk początkowo zapragnął niezwłocznie wyjechać z Jakucka. W jakuckich aktach zachował się następujący zapis: „Griszce Kamieńskiemu, Paszce Łazowskiemu chleba na 5 miesięcy, od 16 lutego do 18 lutego dano, 6 pudów po 20 grzywienek żyta, po pudzie jęczmienia, po 6 pudów owsa, a wynagrodzenia pieniężnego wielkiego cara nie dano żadnego, w tej liczbie Griszce Kamieńskiemu dano na 4 miesiące od 17 do 18 stycznia”110. Analiza tego dokumentu wskazuje, że zapis był sporządzony już we wrześniu 1667 roku. Jednak Kamieński-Dłużyk również nie zdecydował się wyprawić w uciążliwa, podróż w tak trudnym czasie. On także musiał pozostać do wiosny. Jeszcze 10 kwietnia 1668 roku uczestniczył w „Jakuckiej prikaznoj izbie” przy rozpatrywaniu sprawy Siły Diechtariewa111. W tym samym czasie zeznawał w sprawie Iwana Zdanowskiego (już nic Jana Zdanowicza?), zamieszanego w jakieś „bisurmańskie sprawy”. Sprawca uznany został za winnego i był bity knutem112.
    Z Jakucka Kamicński-Dłużyk wyjechał razem z braćmi Zdanowiczami113. Latem 1668 roku spłynął Angara i Jeniscjem i dalej do rzeki Kety po Ob. Później, jesienią, był już w Tobolsku, ale tam został zatrzymany przez znanego tobolskiego wojewodę P. I. Godunowa, który rządził województwem od maja 1667 do 1669 roku114. P. I. Godunow wszedł do historii jako wojewoda bardzo aktywny i oświecony. Z jego nazwiskiem związane jest stworzenie znakomitej ogólnej mapy Syberii z roku 1667, której główna część składała się z całego atlasu planów dróg syberyjskich115. Jak zaznaczył sam Kamieński-Dłużyk, P. I. Godunow wszelkimi sposobami usiłował namówić Polaków do pozostania na wieczystą służbę na Syberii, obiecując im wszelkie urzędy i nagrody116. Ten i ów z Polaków, na przykład Fiedor Kozyriewski, dziad Iwana Kozyriewskiego, pierwszego odkrywcy Wysp Kurylskich, wyrazili zgodę na „wieczną służbę”117, w charakterze kozackiego „syna bojarskiego”. Kamieński-Dłużyk postanowił jednak powrócić do Polski. Do Moskwy przybył dopiero w 1669 roku.
    Kamieński zakończył swoje dzieło krótką wzmianką, że mógł on powrócić do ojczyzny dzięki przybyciu do Moskwy specjalnego polskiego poselstwa, na którego czele stał wojewoda chełmiński Jan Gniński i Litwin Cyprian Paweł Brzostowski118. W dwunastym tomie Historii Rosji od czasów najdawniejszych S. M. Sołowiewa (wydanie Towarzystwa „Obszcziestwicnnaja polza”, s. 398) czytamy: „W październiku 1671 roku na dworze wielkiego cara odbyła się wielka uroczystość: przyjęcie wielkich i pełnomocnych posłów Jego Królewskiego majestatu Jana Gnińskiego i Pawła Brostowskiego”119, z czego można wnioskować, że Kamieński powrócił do Polski najprędzej w 1672 roku. Tak więc i jego dzieło nie mogło zostać napisane przed rokiem 1672.
    Ks. Mariański, publikując dzieło Kamieńskiego-Dłużyka, a ściślej jego kopię, skarżył się, że ten rękopis w książce Silva Rerum „pełen jest błędów i przekręceń tak, że nieraz trudno o rozumienie”. Jednak uważne badanie tego dzieła wskazuje, że liczne błędy czy pomyłki dają się zupełnie łatwo rozszyfrować. Dlatego w moim artykule wszystkie błędne nazwy geograficzne odtwarza się i jedynie w nawiasach daje się transkrypcję tych czy innych nazw geograficznych według wydania z roku 1874.
    Od połowy lat 60. do lat 90. XX wieku badania nad pierwszym polskim etnograficznym opisem Syberii mogły znacznie posunąć się do przodu. Wbrew twierdzeniom A. I. Rogowa wszedł on na trwałe w obieg naukowy u rosyjskich i polskich badaczy, szczególnie etnografów. Teraz jest już oczywiste, że Kamieński-Dłużyk był bardzo ścisły, kiedy opisywał to, co widział własnymi oczami. Wszystkie nieścisłości w opisaniu niektórych ludów Syberii tłumaczyć można tym, że pisał on o nich na podstawie cudzych relacji. Jednak nawet te błędne informacje są na swój sposób interesujące i wnikliwy interpretator może z nich uzyskać przydatne dla nauki wnioski. W najbogatszych archiwach rosyjskich, szczególnie w RGADA, niewątpliwie jeszcze zostaną odkryte nowe dokumenty o pobycie Kamieńskiego-Dłużyka na Syberii.
    Doktor nauk historycznych W. A. Aleksandrów w recenzji redakcyjnej mojego rękopisu Zapomniane źródło... napisał w dniu 25 listopada 1964 roku: „W swoich wnioskach B. P. Polewoj pisze, że obecnie pojawia się przed nim niełatwe zadanie odszukania w archiwach dokumentów o pobycie A. Kamieńskiego na Syberii. Myślę, że dla potwierdzenia autorstwa A. Kamieńskiego należałoby rozpocząć artykuł właśnie od danych, świadczących o obecności Kamieńskiego w Jakucku wśród polskich jeńców wojennych. Poszukiwania tych danych mogą być niezbyt skomplikowane. W zbiorach „Sybirskogo prikaza” Centralnego Archiwum Państwowego Akt Dawnych można przejrzeć „księgi rozchodów” — wynagrodzeń dla ludzi służących w Jakucku (jak wszyscy jeńcy wojenni Kamieński niemal na pewno był zaliczony do miejscowego garnizonu — księga nr 578 za lata 1649/50 - 1671/72, księga nr 644 za lata 1665/66 - 1683/84, a także sprawy „zesłanych ludzi” za lata 1657/58 - początek lat 60. pliki („stołbcy”): nr 49a, 531, 569, 575, 577)”.
    Jeszcze przed otrzymaniem tej opinii przejrzałem niektóre z tych źródeł, jednak na skutek różnych okolicznościach dó tej pory nie przeglądnąłem ani księgi 578, ani niektórych ze wspomnianych tutaj plików. Dlatego radzę młodym historykom uzupełnienie mojego pominięcia, co niewątpliwie pozwoli na uściślenie niektórych szczegółów pobytu Adama Kamieńskiego-Dlużyka na Syberii. Jestem przekonany, że szczególnie w dokumentach archiwalnych z lat 1662-1664 zostaną jeszcze odnalezione wiarygodne wiadomości o tym, gdzie w tych latach służył Kamieński-Dłużyk. Narazie kwestia ta do dziś pozostaje nie w pełni rozwiązana. Dlatego poszukiwania w RGADA należy koniecznie kontynuować.
    Tłum. Elżbieta Jasienicz
------------------
    1 A. Kamieński. Diariusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc. W: Warta. Książka zbiorowa ofiarowana księdzu Franciszkowi Bażyńskiemu, proboszczowi przy kościele Św. Wojciecha w Poznaniu na Jubileusz SO-lctniego kapłaństwa w dniu 23 kwietnia 1874 roku od jego przyjaciół i wielbicieli. Poznań 1874 s. 378-388.
    2 Archiv Russkogo geografičeskogo obščestva, dział (rozrjad) 99, teczka (opis) 1, sprawa (dęło) nr 93, k. 1-49 (oborot.) dwustronnie.
    3 O tym odkryciu zobacz B. P. Polevoj. Cennaja nachodka. Podrobnyj otčet G. I. Netelskogo o ego istoričeskom plavanii 1849 g. „Sovetskij flot” 28.11.1954 a także „Večernij Leningrad” 18.12.1954; „Sovetskij Sachalin” 16.01.1955. Dokument był opublikowany w pracy zbiorowej „Strany i narody Vostoka” vyp. 13, Moskva 1972 s. 114-149. Cały oryginał został znaleziony dopiero w roku 1974 przez L. M. Demina. Zob. L. M. Dёmin. Novyj dokument G. I. Nevelskogo. Prodolženie archiunoj nachodki. „Strany i narody Vostoka” wyp. 24, 1982 s. 48-55, a także Prodolženie nachodki. „Dalnij Vostok” (Chabarovsk), 1977 nr 5 s. 132-136.
    4 G. I. Nevelskoj. [w:] Podvigi russkich morskich oficerov na krajnem wostoke Rossii, 1849-1955. Chabarovsk 1969, wyd. 3, s. 97-108; 116-125.
    5 R. O. Jakobson. Notes on Gilyak. „Bulletin of the Institute of History and Philology”, Academia Sinica 1957, s. 255-281.
    6 Tamże, s. 257.
    7 Tamże, s. 255.
    8 Z. Librowicz. Polacy na Syberii. Kraków 1884 s. 34-36, ponownie wydane z inicjatywy A. Kuczyńskiego w roku 1993 w serii „Biblioteka Zesłańca”; M. Janik. Dzieje Polaków na Syberii. Kraków 1928 s. 38-41. Także ponownie wydane w 1991 roku, w tejże serii i także z posłowiem A. Kuczyńskiego i Z. Wójcika; T. Turkowski. Dlużyk-Kamieński, Adam. [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 5/2, zeszyt 22 Kraków 1939-1946, s. 200.
    9 A. N. Pypin. Istorija russkoj etnografii, t. 4. Belorussija i Sibir’. Sankt-Peterburg 1892, s. 316.
    10 B. P. Polevoj. Zabytyj istočnik svedenij po etnografii Sibiri XVII wieka (O soćinenii Adama Kamcnskogo-Dlużika. „Sovetskaja etnografija“ 1965 nr 5 s. 122-129.
    11 Z. Jasiewicz. Pierwszy polski opis Syberii. „Poznaj Świat” 1966 nr 3 s. 33-35.
    12 Tamże, s. 33.
    13 Tamże, s. 34-35.
    14 S. Kałużyński. Polskie badania nad Jakutami i ich kulturą [w:] Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. Warszawa 1966 t. 2 s. 171-174; A. Kuczyński. Wkład Polaków w badania nad ludami Syberii i ich kulturą. „Lud” 1967 t. 51 cz. 2 s. 509-513.
    15 W. Baranowski. Recenzja artykułu B. Polewoja z 1965 r. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1967 r. 15 nr 1 s. 217.
    16 Jest on np. autorem artykułu: Próba zarysu etnografii rosyjskiej ludności Syberii w książce Jana Chyliczkowskiego [w:] Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii. Wrocław 1976 s. 23-32.
    17 A. Kuczyński. Wkład Polaków..., op. cit., s. 509-513. A. Kuczyński zawsze uważnie śledził nowe rosyjskie prace z etnografii. W polskich czasopismach recenzował on prace I. S. Wdowina, M. O. Koswiena, Z. M. Sokołowej, Cz. M. Taksami i innych. Recenzował także dwa atlasy, wydane przez Instytut Etnografii AN ZSRR: Istoriko-etnografičeskij atlas Sibiri (1961) i Atlas geografičeskich otkrytij v Sibiri i v severo-zapadnoj Amerike (1964).
    18 A. Kuczyński. Pierwsza polska relacja o ludach Syberii. „Etnografia Polska” 1968 t. 12 s. 173-182.
    19 B. Kohutnicki. Podobieństwo elementów kultu niedźwiedzia u ludów północnych obszarów Ameryki i Azji. „Etnografia Polska” 1965 t. 9 s. 327.
    20 A. F. Anisimov. Religija eienkoc v istoriko-genetičeskom izučenii i problemy proischoźdenija peruobytnych verovanij. Moskva - Lenigrad 1958.
    21 I. I. Gluškov. Čerdynskie voguly. „Etnógrafičeskoe obozrenie” 1900 nr 2; P. P. Infantev. Putešestvie v stranu vogulov. Sankt-Peterburg 1910; K. Nosilov. U vogulov. Očerki i nabroski. Sankt-Peterburg 1904; V. Pavlovskij. Voguly. Kazań 1907; M. A. Sergeev. Narody obskogo severa. Novosibirsk 1953 i, in.
    22 J. Kobyłecki. Wiadomości o Syberii i podróże w niej odbyte w latach 1831, 1832, 1833, 1834. t. 1 Warszawa 1837 s. 68-85; J. Kopeć. Dziennik Józefa Kopcia brygadiera wojsk polskich z rozmaitych not dorywczych sporządzony. Berlin 1863 s. 238-241.
    23 A. Kuznecova, P. Kulakov. Minusinskie i jačinskie inorodcy. Krasnojarsk 1898.
    24 G. Novickij. Kratkoe opisanie o narode ostjackom. Novosibirsk 1941; M. Kastren. Etnografičeskie zamećanija i nabljudenija o loparjach, karełach, samoedach i ostjakach, izvlećennye iz ego putevych vospominanij 1838 - 1844 gg. Sankt-Peterburg 1858; I. Ostroumov. Voguly-mansi. Istoriko-etnografičeskij očerk. Perm 1904; S. I. Rudenko. Inorodcy Niżnej Obi. Sankt-Peterburg 1914; A. M. Zolotarev. Rodovoj stroj i pertobytnaja mifologija. Moskva 1934; A. M. Zolotarev. Perežitki totemizma u narodov Sibiri. Leningrad 1934.
    25 W. Steinitz. Totemismus bei den Ostjaken in Sibirien. „Ethnos” 1938 nr 4-5.
    26 M. G. Levin. Evenki severnogo Pribajkalja. „Sovetskaja etnografija” 1936 nr 2, a także rozdziały napisane przez G. M. Vasilevič i S. A. Tokareva w Narody Sibiri. Moskva - Leningrad 1956 s. 497-504, 701-742.
    27 W. Sieroszewski. Dwanaście lat w kraju Jakutów. Kraków 1961, t 1-2.
    28 V. Troščanskij. Nabroski o Jakutach Jakutskogo okruga. Pod red. E. Pekarskogo. „Izvcstija obščestva archeologii, istorii i etnografii za 1911 g.” Kazan 1911 t. 21; V. Troščanskij. Jakuty v ich domašnej obstanovke. (Emografičeskij očerk). „Živaja starina” 1908 vyp. 3.
    29 V. A. Priklonskij. Tri goda v Jakutskoj oblasti. (Etnografieeskije očerki). „Żivaja starina” 1891 vyp. 3-4.
    30 O. Ionova. Iz istorii jakutskogo naroda (pervaja polovina XVII c). Jakutsk 1945.
    31 S. A. Tokarew. Očerki istorii jakutskogo naroda. Moskva 1940 i szkic Jakuty (S. A. Tokarcva i I. S. Gurviča) [w:] Narody Sibiri s. 267-328.
   32 B. O. Dołgich. Rodovoj i plemennoj sostav narodov Sibiri v XVII veke. Moskva 1960 i odnośny rozdział w Narody Sibiri.
    33 S. Kałużyński. Najstarsza polska relacja z wędrówek po Syberii, [w:] Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. Warszawa 1969 t. 5 s. 67-82.
    34 S. I. Rudenko. Baškiry. Moskva - Leningrad 1955 i K. V. Vjatkina. Mongoly Mongol’skoj Narodnoj Respubliki. Moskva — Leningrad 1960.
    35 G. M. Vasilevič. Evenki. Istoriko-etnografičeskij očerk (XVIII — načalo XX w.). Leningrad „Nauka” 1969 s. 13, 19.
    36 Tamże.
    37 B. P. Polevoj. Zabytyj..., op. cit., s. 129.
    38 Pol’sko-sovetskij simpozium. Istorija russko-poiskich kontaktov v oblasti geologii i geografii. Tezisy dokladov (29 sentjabrja - 1 oktjabrja 1969 g., g. Varšava). Moskya 1969 s. 50-53; Polsko-radzieckie Sympozjum: Historia rosyjsko-polskich kontaktów w dziedzinie geologii i geografii. Streszczenie referatów. Warszawa 1969 (Wydawnictwo powielone) s. 54-57. O tych odkryciach zob. także: H. Hołda-Róziewicz. Wkład Polaków w badania ludów Syberii. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1970 t. 15 nr 3 s. 637-638, a także recenzje: J. Babicz. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1973 nr 1 s. 157-158; K. Maślankiewicz: „Problemy” 1970 nr 3 s. 115-117; „Wszechświat” 1970 nr 1 s. 23-25; „Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego” Kraków 1972 t. 42 z. 4 s. 425, 431 i in. a także w artykułach przeglądowych: J. Babicz. „Nauka Polska” 1971 t. 19 nr 4 s. 122; „Przegląd Geologiczny” 1972 z. 2 s. 374-378; A. Gocłowski „Czasopismo Geograficzne” 1970 t. 41 z. 3 s 393-394. Ale najbardziej szczegółowo zobacz: B. P. Polevoj. O prebyianii v Rosii Adama Kamienskogo-Dlužika. avtora pervogo polskogo sočinenija o Sibiri. [w:] Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie geologii i geografii. Wrocław - Warszawą 1972 s. 275-282.
    39 Ju. Babič, B. O1šević. Pol’skie putešestvenniki i issledovateti Sibiri. XIII Meždunarodnyj kongress po istorii nauki. Moskva 1971 s. 2; J. Babicz, B. Olszewicz. Polish travellers and explorers of Siberia. XIII International Congress of the History of Science. Moscow 1971 s. 5, 11; B. Olszewicz. O potrzebie badań nad historią wzajemnych stosunków w zakresie geografii pomiędzy Polską a Rosją i narodami Związku Radzieckiego, [w:] Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie geologii i geografii. Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. 82 Wrocław - Warszawa 1972 s. 245.
    40 B. P. Polevoj. Poljaki v istorii geografičeskich otkrytij na vostoke Sibiri v XVII — načale XVIII w. Obzor vnov vyjavlennych archhnych istočnikov. W: Istorija russko-polskich kontaktov v oblasti geologii i geografii. Kratkie tezisy dokladov k simpozium 13-18 ijunja 1972 g. Leningrad 1972 s. 57-58, a także B. P. Polevoj. Polacy w historii odkryć geograficznych we wschodniej Syberii od XVII do początków XVIII w. Przegląd ostatnio ujawnionych źródeł archiwalnych, [w:] Historia rosyjsko-polskich kontaktów w dziedzinie geologii i geografii. Warszawa 1972 s. 136-138; B. P. Polevoj. Polskie sočineniją XVII v. o Sibiri i rol poljakov v istorii rannych russkich geografičeskich otkrytij v severnoj i vostočnoj Azii. [w:] Russko-polskie svjazi v oblasti nauk o zemle. Moskva 1975 s. 10-17.
    41 Tamże.
    42 A. Kuczyński. Syberyjskie szlaki. Wrocław 1972 s. 20, 68-70, 75, 106, 116-141, 144.
    43 A. I. Rogov. Rossija v polskich istoričeskich i geografičeskich sočinenijach XVII v. W: VII meždunarodnyj s’ezd slavistov. Varšava, avgust 1973 g. Doklady soietskoj delegacii. Istorija. kultura, etnografija i folklor slaijanskich narodov. Moskva 1973 s. 260.
    44 A. F. Koršunau. Notatki z padarožža na Sibiry u XVII st. („Dyjaryuš” Adama Kamenskaga). „Vesci Akademii navuk Beloruskaj SSR” 1973 nr 1 s. 101-109.
    45 B. P. Polevoj. Ešče raz o Kamenskom-Dlužike. (Novye archirnye nachodki). „Sovetskaja etnografija” 1974 nr 4 s. 116-150.
    46 Tamże, s. 118.
    47 S. A. Belokurov. Iz duchovnoj žizni moskoiskogo obščestva XVII veka. Moskva 1903 s. 70. (Dodatek do O licach, soslanych v Tobolsk za 1654-1666 gg.)
    48 Otkrytija russkich zemleprochodcev i poljarnych morechodou XVII veka na severo-vostoke Azii. Zbiór prac zestawiła N. S. Orlova pod redakcją Efimova. Moskva 1951 s. 521-522.
    49 F. G. Safronov. Ssylka v Vostočnoj Sibiri XVII veka. Jakutsk 1967 s. 85.
    50 V. F. Ivanov. Istoriko-etnografičeskoe izučenie Jakutii XVII-XVIII w. Moskva 1974 s. 33-34; Pismennye istočniki po istorii Jakutii XVII veka. Novosibirsk 1979 s. 10, 228-230.
    51 V. P. Grickevič. Ot Nemana k beregam Tichogo okeana. Mińsk. 1986 s. 47-52.
    52 A. Kuczyński. Udział Polaków w poznawaniu Syberii w XVII wieku na tle staropolskich wiadomości o ludach Rosji. „Etnografia Polska” 1979 t. 23 z. 1 s. 142-144; A. Kuczyński. Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturowa. Wrocław 1993 s. 33-36.
    53 W. Armon. Polscy badacze kultury Jakutów. Wrocław 1977 s. 11-13, 19-21, 24, 27.
    54 A. Kamieński-Dłużyk. Diariusz..., s. 378. Tutaj Mariański wspomina o następujących znanych pracach Polaków przebywających na Syberii: Karol Lubicz Chojecki. Pamięć dziel polskich podróży i niepomyślny sukces Polaków, przez urodzonego Karola Lubicza Chojeckiego. Warszawa 1789 s. VI, 165; Polak konfederat przez Moskwę na Syberyą zaprowadzony. B.m. 1790, ponownie wjdana w 1992 r. O niej: M. Janik. Dzieje Polaków na Syberii. Kraków. 1928 s. 52-59; M. A. Beniowski Memoirs and travels of Mauritius Augustus count de Benyowsky. Magnate of the Kingdoms of Hungary and Poland ... London, 1790, 2 vols.; Historja podróży i osobliwszych zdarzeń sławnego Maurycego Augusta hr. Beniowskiego, szlachcica polskiego i węgierskiego, zawierająca w sobie: jego czyny wojenne w czasie konfederacji barskiej, wygnanie jego naprzód do Kazanu, potem do Kamczatki, waleczne jego z tej niedoli oswobodzenie się, jego podróż do Kalifornii, potem przez Ocean Spokojny do Japonii. Formozy. Kantonu w Chinach, założenie przez niego osady na wyspie Madagaskarze z zlecenia francuskiego rządu, jego na tej wyspie wojenne wyprawy, uznanie jego nareszcie najwyższym jej rządcą. Z francuskiego wydania I. H. Magellana tłumaczone. Warszawa 1797, 4 tomy; 2 wyd. Warszawa 1802; 3 wyd. Warszawa 1806; Wspomnienia generała Józefa Kopcia wielokrotnie wydawane w latach: 1863, 1865, 1867, 1868, 1881. 1887, 1899, 1906 i in. Pierwsze wydanie: Dziennik podróży Józefa Kopcia. Wrocław 1837. Analiza jego danych etnograficznych była opublikowana w pracy: A. Kuczyński. Wkład polskich podróżników do historii etnografii. Relacja Józefa Kopcia o ludach Syberii. „Etnografia Polska” 1969 t. 13 s. 87-128. Hieronim Kajsewicz pierwszy wspomniał, że o Andrzeju Kawęczyńskim pisał już litewski historyk Stanisław Rostowski (1711-1784). Zob. Dzieje bł. Boboli. Paryż 1854 s. 29. Krótkie informacje biograficzne o Kawęczyńskim zob. też: S. Zieliński. Mały słownik pionierów polskich. Warszawa 1932 s. 208-209; J. Krzyszkowski. Pierwszy polski jezuita na Sybirze. O. Jędrzej Kawieczyński. „Nasze Wiadomości” (Chicago) 1955 nr 15 (styczeń - marzec) s. 3-5; B. Natoński. Kawieczyński (Kawaczyński; Kawęczyński), Andrzej, [w:] Polski Słownik Biograficzny. Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, t. 12/2, zeszyt 53 s. 149.
    55 B. Natoński, op. cit., s. 249.
    56 Te informacje znajdują się w pliku („stolbiec”) urzędu „Sibirskogo prikaza”, przechowywanego w RGADA (Rossijskij gosudarstvennyj archiv drevnich aktov, dawniej CGADA — Centralnyj..., Moskva). Zob. także S. A Belokurov, op. cit., s. 61
    57 Zob. B. Natoński, op. cit., s. 249.
    58 A. Kamieński-Dłużyk, op. cit., s. 387-388.
    59 B. Natoński, op. cit., s. 249, a także Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 5 Warszawa 1965 s. 408, także S. Kałużyński. Najstarsza..., op. cit. s. 69.
    60 A. Kamieński-Dłużyk, op. cit., s. 388.
    61 J. Krzyżanowski. Pierwszy nasz pamiętnik jeńca — Sybiraka. „Pamiętnikarstwo Polskie” 1973 lipiec - grudzień, r. 3 nr 3-4 s. 214-217.
    62 A. Kersten. Stefan Czarniecki. Warszawa 1963 s. 427-430.
    63 M. Dubiecki. Kamieński, Adam. [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, t. 34 Warszawa 1903 s. 559-560.
    64 T. Turkowski, op. cit., s. 200.
    65 A. Kuczyński. Wkład Polaków..., op. cit., s. 510. Tenże, Syberyjskie szlaki. Wrocław 1972 s. 394.
    66 A. Kamieński-Dłużyk, op. cit., s. 379.
    67 Tamże.
    68 CGADA, zbiory urzędu „Sibirskogo prikaza”, plik nr 577, karta 59; B. P. Polevoj. Adam Kamenskij-Dlužik v Yostočnoj Sibiri i istočniki ego etnografčeskich soobščenij, (Itogi dalnejšich archwnych izyskanij). [w:] Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii. Materiały z konferencji we Wrocławiu, pod red. J. Babicza i A. Kuczyńskiego, Wrocław 1976 s. 140.
    69 S. A. Belokurov, op. cit., s. 70.
    70 RGADA, JAPI (Jakutskaja prikaznaja izba), teczka (w oryg. „op”.) 3, 1661 nr 47, karty 14-18.
    71 RGADA, JAPI (Jakutskaja prikaznaja izba), op. 3, 1661 nr 47, k. 14-18.
    72 Tumże, k. 14.
    73 Tumże, k. 22; B. P. Polevoj. O prebyianii... 1972, op. cit., s. 278; B. Polevoj. Adam Kamenskij-Dluzik ..., op. cit., s. 141.
    74 A Kamieński-Dłużyk. Diariusz..., op. cit., s. 384.
    73 A. Barsukov. Spiski gorodotych voevod i drugich lic voevodskogo upravlenija Moskovskogo gnsudarstva XVII stoletija. Sankt-Peterburg 1902 s. 239. „Nakaznaja pamjat” z r. 1659, wydana T. A. Wyndomskiemu na województwo w twierdzy ilimskiej. opublikowana w Dopolnenijach k Aktam istóričeskim, Sankt-Peterburg 1851 t. 4 s. 153-169. Oryginał jest przechowywany w archiwum Sankt-Petcrsburskiego oddziału Instytutu Historii Rosji. Zob.: Putevoditel po archivu Leningradskogo otdelenija Instituta istorii. Moskva-Leningrad 1958 s. 196.
    74 RGADA, JAPI, teczka 4, sprawa nr 666, k. 180-182 obustr.
    77 RGDA, JAPI, spis (w oryg. „op”) 3, 1662, nr 37, k. 177.
    78 A. Kamieński-Dłużyk, op. cit., s. 388.
    79 Z. Jasiewicz, op. cit., s. 388.
    80 B. P. Polevoj. O prebytanii v Rossii..., op. cit., s. 281.
    81 To, że pod nazwą „Wielki Kamienny Przylądek” Dieżniew miał na względzie nie jeden przylądek Dieżniewa lecz cały Półwysep Czukocki, zostało szczegółowo przedstawione w naszym artykule: O točnom tekste dvuch otpisok Semena Dežneva 1655 godu. „Izvestija AN SSSR. Serija geografičeskaja” 1965 nr 2 s. 102-110.
    82 B. P. Polevoj. Iz istorii otkrytija severo-zapadnoj časti Ameriki. W: Ot Aljaski do Ognennoj Zemli. Moskva 1967 s. 110, a także B. P. Polevoj. Nowoe o Semene Dežneve. „Dalnij Yostok” 1989 nr 1 s. 132-139.
    83 Russkie morechody v Ledovilom i Tichom okeanach. Sbornik dokumentov. Zestawił M. I. Belov. Leningrad - Moskva 1952 s. 263. M. I. Belov tak komentował informację M. V. Staduchina: „Przeszedł za Przylądek od Anadyru do Penżyny”. Tu Staduchin nazywa Przylądkiem, oczywiście, Półwysep Kamczacki.
    84 Początkowo ten schematyczny ogólny plan Syberii z r. 1667 wojewody tobolskiego P. I. Godunowa został odtworzony przez L. S. Bagrowa w książce: L. S. Bagrov. Karty Aziatskoj Rossii. Sankt-Peterburg 1914 i w części Atlasa Aziatskoj Rosii. Sankt-Peterburg 1914; zob. także Atlas geografičeskich otkrytij v Sybiri i v severo-zapadnoj Amerike XVII-XVIII w. Moskva 1964, mapy nr 28, 29.
    85 Na ten temat zob.: B. P. Polevoj. Zabytoe plavanie s Leny do r. Kamčatki v 1661-1662 gg. „Izvestija Vsesojuznogo geografičeskogo obščestva” 1993 nr 2 s. 35-42.
    86 A. Kuczyński. Pierwsza polska..., op. cit., s. 176-177.
    87 Tamże. Zob. także A. Kuczyński. Syberyjskie szlaki, op. cit. 1972.
    88 Uczestnicy pochodu W. D. Pojarkowa pierwsi z Rosjan w r. 1645 powiadomili o istnieniu w Amurze ogromnej ryby — kaługi (zob. RGADA, JAPI, teczka 1, dział 43, zestaw 360: „kaluška bolšaja i malaja”).
    89 Archiv Sankt-Peterburgskogo otdelenija Instituta otečestvennoj istorii, Jakutskie akty, mapa 17, plik 9, zestaw 41.
    90 Historyk G. F. Miller pisał: „Puszczin wychwalał gilacką ziemię jako jedyny taki kraj, w którym nad Amurem jasak można jeszcze zbierać. Według niego należałoby corocznie posyłać tu kozaków przez Ochock i tym sposobem można tu utrzymać lud w posłuszeństwie, chociażby górny kraj nad Amurem cały przepadł”. (G. F. Miller, Istorija o stranach pri reke Amure ležaščich, kogda onye sostojali pod rossijskim uladeniem. W: Sočinenija i perevody k polze i uveseleniju služaščie, 1757 s. 119, lub: I. E. Fišer. Sibirskaja istorija s samogo otkrytija Sibiri do zavoevanija sej zemli Rossijskim oružiem. Sankt-Peterburg 1774 s. 623, zob. także: Archiv SPb. otdelenija Rossijskoj akademii nauk, zbiór (w oryg. fond) 21, teczka 4, t. 31, k. 182).
    91 A. Kamieński-Dłużyk, op. cit., s. 387.
    92 RGADA, JAPI. teczka 4, księga 666, k. 371.
    93 Tamże, k. 371. obustr.
    94 Tamże, k. 418.
    95 RGADA, JAPI, teczka 3, 1665, sprawa (w oryg „d”.) nr 24, k. 1.
    96 Tamże, k. 5, 6.
    97 Tamże.
    98 Tamże.
    99 Archiv Sankt-Petcrburgskogo otddenija Instituta otečestvennoj istorii, Jakutskie akty, karton 20, plik 18, zestaw 58-59, a także B. P. Polevoj. Neobyknoiennaja škola. „Poljarnaja zvezda” (Jakutsk) 1970 nr 1 s. 122-123.
    100 Tamże.
    101 Wojewoda jakucki Iwan Fedorowicz Bolszoj Goleniszczew-Kutuzow rządził województwem do 17 sierpnia 1666 r. Zmarł 26 sierpnia 1666 roku.
    102 RGADA, JAPI, teczka 3, 1661 r., nr 71, k. 3.
    103 Tamże. Kamieńskiego-Dłużyka także obwiniano o to, że bezprawnie wypuścił z więzienia „tatja” (złodzieja) Bogdana Karpowa, zamieszanego w sprawę syna wojewody Bolszogo Goleniszczewa-Kutuzowa.
    104 A. Kamieński-Dłużyk, op. cit., s. 386.
    105 Zob. Amurskaja oblast. Opyt enciklopedičeskogo slovarja. Zestawił N. K. Sulman. Blagoveščensk 1989 s. 196. Największa długość amurskiej kaługi - 5 metrów przy wadze do 0,8 ton.
    106 A. Kamieński-Dłużyk, op. cit., s. 387.
    107 Tamże, s. 387.
    108 CGADA, JAPI, teczka 3, 1667 r., nr 47, k. 13-24.
    109 Tamże, k. 13.
    110 Tamże, k. 24. Udało się także odnaleźć zbiorowy list hołdowniczy do cara Aleksego Michajłowicza, wniesiony przez żony zesłanych Polaków Samojły Gołubowskiego, Jana i Michała Zdanowiczów, Rafała Granowskiego, Daniła Zbyszewskiego i Jana Kotowskiego, w którym one specjalnie zaznaczały „Wielu naszych braci, znacznej szlachty za Ciebie, wielki carze zginęło”. Tamże, k. 13.
    111 Archiv Sankt-Peterburgskogo otdelenija Instituta otečestvennoj istorii, jakutskie akty, karton 20, plik 18, k. 63-65.
    112 Tamże, karton 21, plik 2, zestaw 21.
    113 F. G. Safronov, op. cit., s. 85.
    114 S. V. Bachrušin. Voevody Tobol’skogo razrjada v XVII v. „Naučnye trudy” 1955 t. 3 cz. 1 s. 273-295.
    115 B. P. PoIevoj. K trechsotletiju „Godunovskogo čerteža” Sibiri. „Doklady Instituta geografii Sibiri i Dalnego Vostoka” 1968 nr 17 s. 68-73, lub w przekładzie: B. P. Polevoj. Commemorating the Three Hundreth Anniuersary of the „Godunov Map” of Siberia. „The Canadian Cartographer” (Toronto), June 1971 s. 19-26.
    116 A. Kamicński-Dłużyk, op. cit., s. 387.
    117 Jeszcze w roku 1703 w Jakuckim Archiwum przechowywana była „Gramota o Grigorim Mochnaczewskim, o Fiedorze Kozyriewskim, o Piotrze Dymbickim, którzy bili czołem carowi na wieczną służbę w sybirskich miastach i włączeni w Moskwie w dzieci bojarskie i nakazano ich w Jakuckim przywieść do wiary aby im będącym w Syberii służyć, we wszystkim chcieć dobrze i przywiódłszy ku wierze nakazano im być i służbę służyć w Jakuckim w dzieciach bojarskich”. (RGADA, „Sibirski prikaz”, księga nr 1396, k. 193, obustr.).
    118 A. Kamieński-Dłużyk, op. cit., s. 388.
    119 Te rozmowy rozpoczęły się już w Naszczokinie 25 marca 1669 roku (Zob. S. M. Solov’ev, op. cit., s. 403).
    [Lud. T. LXXVII. Poznań-Warszawa-Wrocław. 1994. S. 235-257.]

                                                              КАМЕНСКІ АДАМ
    Каменскі (Каменскі-Длужык, Длужык-Каменскі) Адам (? — 27. 1. 1667, Нясвіж, цяпер Мінская вобл.), пісменнік-мемуарыст. Пісаў на польскай мове.
    Аўтар унікальнага па зместу “Дыярыуша”, апублікаванага ў 1874 А. Марыянскім па копіі, зробленай у Гембіцах (Польшча), у прыватнай бібліятэцы ксяндза П. Кушынскага, нейкім шляхціцам Панінскім. Біяграфічныя звесткі амаль не захаваліся. Мяркуючы па мове твора, А. Каменскі паходзіў з асяроддзя спаланізаванай заходнебеларускай шляхты. Тэкст “Дыярыуша” выяўляе ў ім добра адукаванага чалавека, здольнага апавядальніка з вострай і тонкай назіральнасцю, рамантычнай узнёсласцю і, адначасова, з цвярозым, гаспадарчым поглядам на жыццё. Як відаць з мемуараў, у час руска-польскай ванны 1654-67, у канцы 1657, А. Каменскі трапіў у рускі палон. З-пад Шклова Магілёўскага ваяводства адбыў пад канвоем у падарожжа ў Якуцк, адтуль у Запаляр’е і Прымор’е. Быў там зборшчыкам ясака (натуральнага падатку, галоўным чынам пушнінай) сярод мясцовага насельніцтва. З павагай адносіўся да яго (асабліва да прыангарскіх тунгусаў).
    “Дыярыуш” — самы ранні з усіх вядомых пісьмовых помнікаў пра Сібір (калі не лічыць, відаць, ужо страчанага апісання гэтага рэгіёна, зробленага ў 1655 навагрудскім езуітам Кавячынскім). А. Каменскі пачаў сваё вымушанае падарожжа па сібірскіх землях на 17 гадоў раней, чым перакладчык рускага пасольства ў Кітай Н. Спафарый. “Дыярыуш” адрозніваецца ад апісання Спафарыя не толькі ў геаграфічным і этнаграфічным плане, але і большай вобразнасцю, глыбінёй асэнсавання рэчаіснаці, што надае яму характар мастацкага твора. Для апавядальнага стылю А. Каменскага характэрны лаканічнасць фразы, сцісласць апавядання, дынамічнасць выкладання думкі і вобразнасць мовы, што дасягаецца трапнымі бытавымі дэталямі і частымі выкарыстаннямі параўнанняў. Польская мова мемуараў не вызначаецца чысцінёю. У ёй досыць выразна выяўляюцца як русізмы, што само па сабе зразумела, так і шматлікія беларусізмы, ужыванне якіх ніколі не дапусціў бы карэнны паляк. “Дыярыуш” з поўным правам можна назваць энцыклапедыяй ведаў пра Сібір 17 ст. Аўтара цікавіла ўсё: адлегласць паміж населенымі пунктамі, навакольная фауна і флора, заняткі мясцовага насельніцтва, яго побыт і звычаі, эканамічны стан, размяшчэнне гарадоў і мястэчак, здабыча солі і яе кошт, багацці рэк і лясоў. Побач з апісаннем побыту сібірскіх абарыгенаў “Дыярыуш” змяшчае і цікавыя звесткі пра лад жыцця рускіх пасяленцаў Заходняй і Усходняй Сібіры, цікавыя характарыстыкі многіх сібірскіх гарадоў і апорных абарончых пунктаў (так званых астрогаў). Усё гэта робіць “Дыярыуш” каштоўным помнікам мемуарнай літаратуры 2-й паловы 17 ст., у якім упершыню пытанні геаграфіі і этнаграфіі Сібіры сталі прадметам мастацкага апявядання.
    А. Ф. Коршунаў
                                                                БІБЛІЯГРАФІЯ
1.3.
    1874. Dyaryusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc spisany // Warta. Poznań.
1.5.
    На беларускую мову. Дыярыуш маскоўскага палону з апісаннем гарадоў і мясцавасцей // Беларуская літаратура і літаратуразнаўства. Мн., 1974. Вып. 2.
2.3.
    Па беларускай мове. Грыцкевіч В. Першапраходцы зямлі сібірскай // Маг. праўда. 1982. 5, 6, 9 лют.: Коршунаў А. “Дыярыуш” Адама Каменскага Длужыка // Беларуская літаратура і літаратуразнаўства. Мн., 1974. Вып. 2; Яго ж. Нататкі з падарожжа па Сібіры ў XVII ст.: (“Дыярыуш” Адама Каменскага) // Весці АН БССР. Сер. грамад. н. 1973. № 1.
    На польскай мове. Dłużyk-Kamieński Adam // Polski słownik biograficzny. Kraków. T. 5; Kałużyński S. Najstarsza polska relacja z wędrówek po Syberii // Szkice z dziejów рolskiej orientalistyki. Warszawa, 1969.
    На рускай мове. Грицкевич В. Край малой ночи // Грицкевич В. От Немана к берегам Тихого океана. Мн., І986; Полевой Б. Адам Коменский Длужек в Восточной Сибири и источники его этнографических сообщений: (Итоги дальнейших архивных изысканий) // Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii. Wrocław; Gdańsk, 1976.
    Г. В. Якаўлева.
    [Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 3. Мінск. 1994. С. 130-131.]    Barbara Walczak-Sroczyńska
                                                    Rosja europejska i Syberia
                                   w opinii pierwszego polskiego pamiętnikarza-zesłańca
    Adam Kamicński-Dłużyk dostał się do niewoli moskiewskiej 18 października 1660 roku1 podczas bitwy nad rzeką Basią przeciwko wojskom rosyjskim dowodzonym przez Jurija Dołgorukicgo. Wraz z 400 innymi jeńcami przewieziony został do Moskwy, gdzie zdecydowano o jego losie na najbliższych kilka lat. Kamieńskiemu i kilkudziesięciu innym Polakom przypadło w udziale zesłanie na Syberię Wschodnią. Dotarł on do Jakucka najprawdopodobniej w końcu września 1662 roku. Na Syberii Wschodniej przebywał do roku 1668. Do kraju powrócił na początku lat 70. Pamiętnik swój, zatytułowany Dyaryusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc napisał już po powrocie do kraju.
    Według ustaleń irkuckiego badacza syberyjskich losów Kamieńskiego Borysa Polewoja, Polak od początku roku 1665 do połowy 1668 przebywał stałe w Jakucku pełniąc służbę w tamtejszym więzieniu, początkowo jako szeregowy dozorca, a potem jako główny nadzorca2.
    Przed wyjazdem z Jakucka dostaje Kamieński stopień setnika. O swojej służbie w więzieniu w pamiętniku nie wspomina, prawdopodobnie w obawie przed dezaprobatą rodaków. Aby jednak jakoś zapełnić w Dyaryuszu owę „lata półczwarta” wymyśla sobie uczestnictwo w jakiejś niezwykłej wyprawie eksploracyjnej, zakończonej rozbiciem oddziału przez tubylców gdzieś daleko nad Amurem.
    Diariusz Kamieńskiego, opublikowany w 1874 roku3 na podstawie osiemnastowiecznej kopii sporządzonej przez nieznanego z nazwy szlachcica z Wielkopolski, będąc pierwszym w ogóle nierosyjskim opisem Syberii, cieszył się szczególnym zainteresowaniem etnografów, według których zgodnej opinii stanowi on wartościowe źrodło informacji o ludach zamieszkujących Syberię, ich kulturze materialnej i duchowej w czasach, kiedy wpływy cywilizacji rosyjskiej i prawosławia na tamtych terenach były jeszcze stosunkowo niewielkie.
    Krytycznej i dogłębnej analizie informacji Kamieńskiego dotyczących tej tematyki poświęcone zostało kilkanaście publikacji4, toteż wydaje się, że nie ma potrzeby powtarzania w tym miejscu dotychczasowych ustaleń. Ciekawe jest natomiast spojrzenie na diariusz z innej jeszcze strony: jak widzi Rosję i Syberię XVII wieku cudzoziemiec, obywatel Rzeczypospolitej, żołnierz wreszcie, co jeszcze poza informacjami o ludach tubylczych uważa za godne odnotowania w swoim pamiętniku.
    Wiele uwagi poświęca Kamieński przyrodzie. Na przybyszu z nizinnej Polski niezwykle wrażenie wywiera Ural, „... kamień bardzo wysoki, zda się pod same niebiosa...”, tym bardziej że jego przekroczenie wiąże się z nie lada wysiłkiem fizycznym. Piękno górskiej przyrody urzeka go i dalej, już na Syberii.
    Z racji odbywania drogi szlakiem wodnym wiele miejsca poświęca nasz pamiętnikarz rzekom syberyjskim, chociaż zadziwia go i szerokość Wołgi pod Jarosławiem. Przy opisach rzek syberyjskich najczęstszymi epitetami są „wielka i straszna”, „wielka i bystra”. Mówiąc o Irtyszu i Tobole zauważa np., że są to „... rzeki wielkie i straszne, których u nas w Polsce nie masz”. Orsinga i Ilga to z kolei „... rzeki bardzo wielkie jakoby Wisła”. Przeraża go groźne piękno przecinającej góry Angary, Zwraca uwagę na szerokość Obu, gdzie brzegu na wiosnę nie znać, tyłko jak morze szerokie”.
    Najbardziej urzeka go jednak majestatyczna uroda Leny, która jest „... bardzo wielka i brzegi ma bardzo piękne, głęboka, wspaniała, nic darmo ją Moskwa matką zowie. Są kolo tej rzeki ostrowy bardzo piękne i góry, i drzewa cedrowe i zwierza gwałt”. Jednocześnie odnotowuje, jak groźna może być ona na wiosnę, gdy nagle ruszają lody i mieszkający nad nią muszą porzuciwszy wszystko za góry uciekać. Kiedy stanie, role lodem zarzuca i poryje lak, że już nie będzie co żąć”. Żegluga miejscami również jest bardzo niebezpieczna, bowiem „W tych Scokach (...) rzadko kiedy bez szkody, i nam utonął P. Paweł Chmielewski”.
    Przy okazji za godny odnotowania uważa Kamieński fakt obfitości żelaza, które „... zbierają po brzegu leńskim grudami i tak dobre jako stal, ale że trudno o rzemieślnika, to się z nim lada jako sprawują”.
    We fragmencie poświeconym Jakucji znajdujemy pierwszy zapewne w piśmiennictwie polskim opis polarnego dnia i nocy: „Tam w tych Zyganach słońce nigdy nie zachodzi, ale stoi jak największa kadź czerwona, a od niego promienie nie świecą; po kilku godzinach pocznie się podbijać wzgórę i promienie od niego poczną świecić, a to sią tylko dzieje od pełni maja aż do pełni Octobra. Po tym słońca i we dnie i w nocy nie widać, zawsze pochmurno, oprócz miesiąca, który zaś w nocy świeci więcej niż słońce”.
    Fascynuje Kamieńskiego różnorodność i bogactwo fauny, czy będą to szlachetne zwierzęta futerkowe, czy też dzikie ptactwo lub ryby. „Tatarowie” z Tobolsku polują na lisy, w Jenisejsku „Ryb sroga moc, ptastwa i zwierza omal”, a nad górną Leną „... moc wielka sokołów, orłów i innego ptastwa...”. W Jakucji w ogromnej ilości występują sobole i rude lisy. Wspomina Kamieński o wielu egzotycznych przedstawicielach świata zwierzęcego. Swoimi rozmiarami zadziwia go ryba pałtus, która jest „... nakształt mientusów naszych, ale bardzo wielka; będzie ze dwu wóz, ryb trzech nie uwieźć”. Rosomak z kolei „Jest czarny, kudłaty, podobny do psa i niedźwiedzia; jest drapieżna bestya i smrodliwa”. Nie wszystkie informacje  o świecie zwierzęcym są jednakowoż prawdziwe. Tak np. opierając się jedynie na informacjach innych osób Kamieński podaje, że ryba kaługa, występująca w Amurze ma „... wzdłuż sążni 16, i większe bywają bliżej morza”.
    Zgodnie z tytułem diariusza zamieszcza również wiele informacji o miastach leżących na szlaku jego wędrówki: Jarosławiu, Wołogdzie, Totmie. Kojgorodku, Sołwyczegodsku, Solikamsku, Wierchoturju, Jepanczynie, Tiumeniu, Tobolsku, Surgucie, Narymie, Jenisejsku, Ilimie i wreszcie Jakucku5.
    Z uznaniem wyraża się o wszystkich — poza Kojgorodkicm — miastach lezących w europejskiej części Rosji. Ocenia je jako miasta bogate. Dla Kamieńskiego poza charakterem zabudowy miarą zamożności miasta jest m.in. liczebność stanu kupieckiego oraz obfitość produkcji rolnej i rzemieślniczej. Np.: „W tym Jarosławiu kupca i rzemieślników dość (...) Juchty czerwone najlepsze tam robią, także płócien cienkich i pięknych i wojłoków dość tanio. Chleba ma dość i wszelkiej żywności...” Wołogda „... miasto jest wielkie, między błotami a rzeką, ma targi wielkie i monastyry bogate i cerkwie, bo tam skład towarów wszelkich od angielskiego portu (Archangielska — B. W.-S.), prawie wszystkiej Moskwy przybieżysko”. Moskwa sprowadza wina, sukna, śledzie, korzenie i rozmaite zamorskie towary, sama zaś eksportuje m.in. potasz, wosk, skóry, łój.
    Pisząc o Sołwyczegodsku podkreśla ogromne bogactwo kupców Stroganowów władających warzelniami soli. Jeden ze Stroganowów „... dawał 140 tysięcy rubli do skarbu carskiego, a oprócz inszych podarunków i na rozchody bojarom”. Również w Solikamsku znajduje się ogromna ilość warzelni soli. Miasta te muszą rzeczywiście stanowić ogromny kontrast z wyniszczonymi w rezultacie wojen, chylącymi się ku upadkowi ośrodkami miejskimi Rzeczypospolitej.
    Jednakże podobnie pozytywnie wyraża się o młodych przecież bardzo, niespełna 70-letnich ośrodkach miejskich Syberii Zachodniej, takich jak Wierchoturje, Jepanczyn, Tiumeń i przede wszystkim Tobolsk, a także leżącym na Syberii Środkowej Jenisejsku. Podkreśla piękne usytuowanie niektórych z nich. Pak np. charakteryzuje Tiumeń: „Miasto bardzo piękne, w położeniu bardzo bogatym. Chleba, ryby, ptastwo rozmaite tam mają. Jeziorami rzeka Tura przyszła pod nię, ale już nie kamienista, w równinie bardzo pięknej. Ostróg do koła miasta i bram dwie. Zameczek drewniany. Wsi i słobód ma dość bogatych”. Znakomicie prezentuje się Tobolsk, który „... ma miast dwa, jedno na górze bardzo wysokiej, a drugie na dole. Chleba dosyć ma i nie drogo, ryb niesłychaną wielkość; bywa po sto jaziów na kopijkę. (...) Owo zgoła miasto podobne we wszystkim Moskwie, tylko że murów mało. Cerkwi więcej z dziesiątka; z monastyrów metropolita i archymandryt tam mieszka”.
    Nie mogą podobać się Surgut i Ilim. W tym pierwszym „... nic się nie rodzi oprócz ogrodnych jarzyn (...) nędza wielka, bo chleba mało”. W Ilimie zaś „... z towaru omal każda rzecz droga. Łokieć płótna po złotych półtrzecia albo po trzy, igła po groszy dziewięć bywa, owo zgoła miasto nędzne, a komarów i muchów wielka moc, aż dziegciem ciało smarują, nawet konie mażą i bydło”. Jakuck z kolei leży „... nad samą Leną na pięknym bardzo miejscu i wesołym, ale na głodnym, bo się tam żadna rzecz nie urodzi, oprócz kapusty, i to bez główek...”. W Jakucji zresztą „... się żadna rzecz nie urodzi, bo ziemia nie taje więcej jak na łokieć”.
    Trzeba tu zaznaczyć, że w publikacjach poświęconych Kamieńskiemu podkreśla się, że to właśnie on zwrócił uwagę na wieczną zmarzlinę kilkadziesiąt lat przed D. Messerschmidtem, uważanym za odkrywcę tego zjawiska, a ponadto uznał to za przyczynę niepowodzeń rolniczych na tamtych terenach6.
    Przez cały czas zresztą patrzy Kamieński na Syberię jak zainteresowany sprawami upraw rolnych szlachcic. W okolicach ujścia Irtyszu do Obu „... sieją jarzynę, żyta się nie rodzą”, tobolscy Tatarzy „... zboża sobie sieją, a najwięcej orkiszu i pszenicy i owsa; żyta mało sieją, tylko Moskwa”. W Narymie „... zasiewają i rodzi im się po trosze zboże”, a dalej na południowy-wschód „... chleba dosyć nad tą Kutą...”, nad Kierengą wpadającą do Leny w jej górnym biegu również „... chleb się rodzi”. Nad górną Leną „Kozaków siła mieszkają, którzy nad tą rzeką mają bydła, koni i żywności dostatek...”, natomiast Jakuci „Koni stada bardzo wielkie chowają, a białych najwięcej. Bydła także mają dość”.
    Kamieńskiego jako żołnierza interesują również sprawy związane z wojskiem, takie jak np. liczebność załóg poszczególnych ostrogów czy też rodzaje wojsk. Odnotowuje, ze w Surgucie i Narymie mieszka „lud wszystko słuzały”, a w Jakucku znajduje się „700 regestrowych Kozaków”. Zadaniem tych ostatnich jest m.in. ściąganie od ludności tubylczej jasaku w postaci skórek cennych zwierząt futerkowych, „... których stamtąd co roku kilka tysięcy posyłają carowi...”. Podaje dokładne, potwierdzone częściowo w innych źródłach7 dane o liczebności załogi Tobolska: „Tam jest więcej niż 300 w służbie i dzieciach bojarskich, kozaków słuzałych 1200, rajtaryi 1000, kozaków 2000, żołdaków 3000. „Jednym z zadań tobolskich kozaków jest ochrona transportów soli przed Kałmykami. Do pełnienia służby wojskowej zobowiązani są również tobolscy Tatarzy, jak pisze Kamieński, „dla buntów naszych”. Owymi buntownikami są zapewne jeńcy polscy, którzy wcześniej od Kamieńskiego trafili na Syberię. Los tych zesłańców nie jest lekki. Od Polaków przyjeżdżających z Tary do Tobolska „dla poratowania chlebnego i pieniężnego” dowiaduje się nasz pamiętnikarz, że „Tam naszych jest gwałt, ale się zawsze bić muszą z Kałmukami białymi i wielką biedę cierpią”. Wielu jeńców polskich, w tym kozaków ukraińskich, przebywa w europejskiej części Rosji, w Solikamsku. Zatrudnieni są oni w warzelniach soli i tak jak ci w Tarze „nędzę wielką cierpią”. Bywa, że Kamieński w drodze do Jakucka zażywa „biedy przy robocie i głodu”.
    Zdarza się jednakże, że zesłani Polacy spotykają się z życzliwością miejscowych władz. Tak jest w przypadku wojewody ilimskiego Tichona Andrejewicza Wyndomskiego, który bardzo serdecznie odnosi się do Kamieńskiego i jego współtowarzyszy, bowiem „... sam był więźniem w Polsce lat kilka u Imci Pana Połubińskiego”. Gdy Polacy na kwaterach poczynają sobie z dobytkiem chłopskim „wedle polskiego obyczaju” i gdy w związku z tym chłopi poczynają się buntować, przysyła zesłańcom na odsiecz stu kozaków, aby „... żadnej nic ponosili od chłopstwa opresyi”.
    Z dużą życzliwością odnosi się do powracających do kraju Polaków wojewoda tobolski Piotr Iwanowicz Godunow, postać wielce zasłużona dla Syberii. Stara się on nakłonić Polaków do przejścia na prawosławie i pozostania na Syberii w służbie carskiej, nie czyni tego jednak bezinteresownie. Jak wiadomo, Syberia w tym czasie najbardzięj potrzebowała ludzi. Jeżeli uda mu się nakłonić Polaków do pozostania, to car poczyta mu to za wielką zasługę. Niektórzy, którym szczególnie doskwiera beda, rzeczywiście zmieniają wyznanie i pozostają.
    Ogólnie — opinia Kamieńskiego o wojewodach syberyjskich jest oględnie mówiąc nienajlepsza. Dokonują oni nadużyć ponad wszelką miarę. Wojewoda jakucki ma „... takie dochody, jakich trudno wypowiedzieć...”, a w ogóle „... z tych tam posyłają, którzy bez nosa, nic dobrego, giną z duszą i ciałem”.
    Nadużyciom nie zapobiega nawet ustanowienie komór celnych w Wierchoturju i Kojgorodku. To ostatnie miasto określa Kamieński jako „największy bicz na wojewodów sybirskich”; „trzęsą” tam i rozbierają nawet do koszuli podczas kontroli celnej, „a co jesl nad hramotę carska, to zabiorą wszystko na cara i żonę”. Oczywiście, może pomóc łapówka. Wojewoda na Kojgorodku, „...kiedy mu zatkają gębę, to też przepuszcza i kwity daje”. Toteż ma się dobrze, bo „... nie wiele by miał stąd pożytku, gdyby tylko zamku pilnował”.
    Przedstawione tutaj w dużym skrócie opinie Kamieńskiego o kraju i ludziach pozwalają widzieć w autorze również i pod tym względem bystrego i wnikliwego obserwatora, a sam pamiętnik— uwzględniając niewielką jego objętość (ok. 1,2 ark. wyd. wg współczesnych norm) — traktować jako niezmiernie ciekawe i przy tym wartościowe źródło informacji o Państwie Moskiewskim, a szczególnie jego syberyjskich przestrzeniach, interesujące nie tylko dla jemu współczesnych, ale także mogące zaciekawić dzisiejszego czytelnika, natomiast wyrażoną przez L. Bazylowa opinię, że „nie tak wiele to warte”8, uznać za krzywdzącą.
--------------------------------------------------
    1 Kamieński podaje mylnie datę 20. 10. 1657. Również dwie pozostałe daty, jakie podaje Kamieński w pamiętniki, tą nieprawdziwe,
    2 Б. П. Полевой, Адам Каменский Длужик в восточной Сибири и источники его этнографических сообщений, [w:] Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnogrefii. „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, t. 103, Wrocław 1976, s. 143.
    3 Dyaryusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc spisany przez Adama Kamieńskiego, (w:) Warta. Książkę zbiorowe ofiarowana księdzu Franciszkowi Bażyńskiemu, Poznań 1874, s. 378-388.
    4 Patrz np.: S. Kałużyński. Najstarsza polska relacja z wędrówek po Syberii, [w:] Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, t. 3, Warszawa I969. s 67-82; A Kuczyński, Pierwsza polska relacja o ludach Syberii, [w:] „Einografia Polska”, t. 12, 1968, s 173-187; tegoż, Syberyjskie szlaki, Wrocław 1972. s. 119-141; Б. П. Полевой, Забытый источник сведений по этнографии Сибири XVII века, [w:] «Coветская этнография», № 5, s. 122-129; tegoż, O пребывании в России Адама Каменского Длужика, автора первого польского сочинения о Сибири, [w:] Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie geologii i geografii, „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, t. 82, Wrocław 1972, s. 275-281.
    5 Tu i dalej stosuje, nazwy obecnie przyjcie. Kamieński ówczesne nazwy często zniekształca lub spolszcza. W pamiclniku mamy: Kajgorodek. Sól Kamska. Sól Wycomgocka, Wierzchotur. Oponcin, Ittim, Jakuty.
    6 Patrz np.: Z. Jasiewicz, Pierwszy polski opis Syberii, (w.) „Poznaj Świat” 1966, nr 3, s. 33.
    7 Por. np.: Полное собрание русских летописей. Том XXXVI. Сибирские летописи, Москва 1975, s. 205.
    8 L. Bazylow, Syberia, Warszawa 1975, s. 149.
    [Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. I. Literatura i kultura. Materiały z V Międzynarodowej konferencji Naukowej („Perkoz” k. Olsztynka, 7-9 X 1993). Wyższa szkoła pedogogiczna w Olsztynie. Studia i materiały Nr 58. Olsztyn. 1994. C. 185-190.]

    Б. П. Полевой
                         ПЕРВЫЕ  РУССКИЕ,  ПОЛЯКИ,  БЕЛОРУСЫ  И  УКРАИНЦЫ
                                                  НА  ДАЛЬНЕМ  ВОСТОКЕ
                                       (по архивным документам середины XVII века)
    Главная задача данной статьи — напомнить, при каких обстоятельствах появились на Дальнем Востоке первые славяне. Однако сразу же должен сделать две оговорки. Во-первых, не собираюсь затрагивать вопрос о появлении в средневековом Китае в войсках первых наемников-славян (этим вопросом должны заняться лишь квалифицированные китаеведы) (1) и, во-вторых, не буду касаться истории появления в Китае в 1618-1619 гг. русского дипломата Ивана Петлина: это достаточно хорошо освещено в трудах Н. Ф. Демидовой и В. С. Мясникова (2). Моя задача иная: используя архивные документы середины XVII в., я попытаюсь рассказать, как впервые появились русские, поляки, белорусы и украинцы в пределах земель, ныне входящих в состав современного отечественного Дальнего Востока.
    Еще во второй половине 30-х гг. XVIII в. историки впервые установили, что самое первое появление русских на землях Дальнего Востока связано с походом томских и красноярских казаков, во главе которых стоял казак И. Ю. Москвитин (3). В 50-60-е гг. XX в. мне удалось внести ряд существенных уточнений в историю этого важного русского похода. Напомню лишь некоторые из них:
    1. Из опубликованных мною записанных 28 сентября 1645 г. в Томске «распросных речей» Дмитрия Копылова и Ивана Москвитина впервые стало известно, что первый русский поход на Тихий океан и дальневосточные земли имел своей главной задачей собрать новые сведения о находившейся на Нижнем Амуре («Чирколе») в «земле маток» (нанайцев) серебряной горы, поскольку в Московии ощущалась сильная нехватка серебра (4). Позже удалось установить, что здесь шла речь о горе Оджал, находившейся у протоки, ведущей от Амура к озеру Оджал-Болонь (5). Сама идея такого похода возникла после того, как 28 июля 1638 г. русские на Верхнем Алдане основали новый русский Бутальский острожек и 4 августа того же года от эвенков Томкони и Гуликана Дмитрий Копылов получил первую информацию об амурском серебре (6). Поскольку эвенки говорили, что серебряная гора находится «блиско моря» (7), Копылов решил использовать «вожей» (проводников), знавших дорогу на «Ламу» (Охотское море), для похода на Тихий океан и далее по морю к Амуру, подчиняя России все народы на этом пути.
    2. В Российском государственном архиве древних актов мне посчастливилось найти документ о том, что Бутальский острожек был поставлен на «устье Янды» (8), но до 1989 г. местоположение этой реки оставалось не известным для историков, поэтому нам не было точно известно, откуда именно был начат весной 1639 г. самый первый русский поход на Тихий океан.
    3. По разным архивным документам середины XVII в. к 1959 г. удалось установить 16 имен участников исторического первого похода русских на Дальний Восток (из общего числа — 31) (9), и 14 из них позже были занесены на памятнике, установленном в устье реки Ульи в ознаменование первого выхода русских на Тихий океан, на дальневосточные земли (10). Выяснилось, что москвитинцы (20 человек) 1 октября 1639 г. отправились морем из устья Ульи на р. Охоту (11).
    4. Удалось установить, что для морского плавания 1640 г. москвитинцы смогли за зиму построить два коча «по осьми сажен», т. е. около 17 метров длины (12). На них они побывали в устье Уды, открыли Шантарские острова и «острова Гилятцкой орды», т. е. Удд, Лангр и Сахалин.
    Некоторые из этих положений вызвали дискуссию. Но в качестве оппонентов моих выступали только те лица, которые сами никогда над подлинными архивными документами середины XVII в. не работали, и даже не умели читать скоропись. Между тем изучение документов середины XVII в. продолжалось, и за последние пятнадцать лет в историю первого похода русских на Дальний Восток посчастливилось внести ряд новых серьезных уточнений.
    Так, недавно окончательно решен вопрос, откуда был начат самый первый поход русских на Дальний Восток, на Тихий океан.
    Многие историки полагали, что Бутальский острожек, откуда начат был поход, находился на Алдане в 100 км выше устья Майи (13). Б. О. Долгих предполагал, что Бутальский острожек был поставлен около устья р. Миль в 120-150 км от устья Майи (14). В. А. Тураев разделял этот взгляд (15). Но в приложенной к его книге дилетантской статье хабаровского краеведа Г. Г. Левкина местоположение Бутальского острожка определялось по крайне неточной копии географического чертежа С. У. Ремезова 1687 г. (16), без учета то­го, что еще в 1641-1642 гг. Бутальский острожек был перенесен па новое место (17). Левкин совершенно произвольно отнес его в район рек Улахан-Джюнюкан или Улахан-Суннангын (18).
    Весной 1989 г. я попросил руководителя орловской группы туристов В. Я. Сальникова, решившего пройти по пути И. Ю. Москвитина, попытаться на Алдане разыскать реку Янды, хотя В. А. Тураев допускал, что такая река будто бы могла вообще исчезнуть (19). Сальникову удалось установить, что такая река не только не исчезла, но и до сих пор местным жителям известна под старинным ее названием Янды (Сальников сфотографировал доску в ее устье, на которой было объявлено о запрещении лова рыбы на реке... Янды!) (20). Напротив устья этой реки расположено селение. Кутана. Учительница местной школы Л. Д. Абрамова сообщила мне, что от устья Янды — на современных картах она дается под полуякутским названием Джанда (по-якутски Дьоанда) — до устья Майи 265 км. До устья Майи по Алдану можно доплыть от нее за двое суток, и если москвитинцы прошли это расстояние за 8 суток, то это объясняется тем, что они поплыли весной 1639 г. в тот момент, когда еще Верхний Алдан не полностью освободился ото льда, а это доказывает, что поход Москвитина был начат из Бутальского острожка еще в конце мая 1639 г.
    В. А. Тураев стал недавно утверждать, что москвитинцы вышли на берег Охотского моря в сентябре 1639 г. (21). Но участники и этого похода в своих челобитных указывали, что они уже в «147 г.» начали служить «на море» (22). Но «147 г.» окончился 31 августа 1639 г. Поэтому все мои доводы, изложенные еще в 1979 г. в статье «Об уточнении даты первого выхода русских на Тихий океан», остаются верными (23).
    Полностью оказались несостоятельными попытки некоторых историков взять под сомнение мой вывод, сделанный в 1959 г., о том, что москвитинцы первыми из русских смогли открыть Сахалин (24). Теперь уже ясно, что москвитинцы вынуждены были отказаться от своего намерения проникнуть па Нижний Амур для сбора сведений о серебряной горе только из-за своего «малолюдства» — «безлюдства» (25). Их явно напугало большое скопление людей в Амурском лимане в непосредственной близости от «собственного устья Амура» (26), там, где оно было видно «через кошку» (27) — а это была «кошка» современного Николаевска-на-Амуре (28)! Тогда-то москвитинцы и решили, что им не следует рисковать своей жизнью, а прийти сюда в другой раз, имея с собой не менее тысячи человек (29). Поэтому-то участник плавания 1640 г. казак И. И. Колобов и утверждал, что они до «онатырков сидячих», т. е. нанайцев, «не доходили, а гиляков (т. е. нивхов. — Б. П.), которые живут по островам, тех проходили» (30). Это известие отнюдь не относилось к Шантарским островам, поскольку на них никогда не было «сидячих» (оседлых) нивхов (31). Они были лишь на островах Удд, Лаигр и Сахалин. Г. Г. Левкни в сентябре 1990 г. на Вторых чтениях им. Г. И. Невельского в Николаевске-на-Амуре с помощью математических формул   доказывал, что москвитинцы, идя в Амурский лиман мимо Удда и Лангра, будто бы не могли видеть берега Сахалина. Три дня спустя после выступления Левкина николаевские краеведы Е. М. Яйкова и В. И. Юзефов организовали нам вертолетную поездку па Петровскую косу и остров Удд, и там, на восточном низком берегу Удда — крайне западного «острова Гилятцкой орды», мы ясно увидели сахалинский мыс Головачева. Москвитинцы же, идя на больших семнадцатиметровых кочах, естественно, шли гораздо ближе к сахалинскому берегу, а поэтому еще лучше видели берег острова, и даже, возможно, на нем высаживались. Поэтому-то теперь уже нет никаких сомнений в том, что именно москвитинцы и были первыми русскими открывателями острова Сахалина во второй половине лета 1640 г. И жаль, что сахалинцы в 1990 г. упустили возможность отметить 350-летие открытия Сахалина русскими людьми. В XVII в. название «Сахалин» еще не существовало — оно стало употребляться в России без малого сто лет спустя (32). В середине XVII в. русские называли Сахалин «Гилятцким островом» (33). На Амуре тогда нивхи именовались «гилем», «цзилеми», «цзимэ-ли» (34). И лишь на охотском побережье местные тунгусы (эвены и эвенки) называли их «гиляки» (35). Поэтому очевидно, что этноним «гиляки» родился еще на охотском побережье и стал употребляться впервые москвитинцами. И очень показательно, что во время первого русского похода по Амуру — похода В. Д. Пояркова 1644-1645 гг., Сахалин также именовался «Гиляцким островом». Вспомните хотя бы сообщение поярковца Микулы Тимофеева: «А усть Амура до острова до Гиляцкого мерзнет лед, стаивает вовсе...» (36). И только в 1977 г. выяснилось, почему так прочно этот этноним, пришедший с охотского побережья, стал употребляться и участниками похода В. Д. Пояркова. Дело в том, что в походе В. Д. Пояркова па его последнем этапе в качестве «вожа» использовался участник похода И. Ю. Москвнтина «тунгусский толмач» Семен Петров Чистой (37) — один из авторов москвитинской «Росписи рекам, имяна людем» (это был первый известный историкам документ о походе И. Ю. Москвитина) (38).
    Только в 1993 г. В. А. Тураев па конференции в Благовещенске попытался указанную «Роспись...» объявить «своеобразным походным дневником казаков» и приписать его находку Н. С. Щукину (39). К сожалению, Тураев не знал, что еще в 1959 г. в Ленинграде в Географическом обществе уже обсуждался вопрос, какой москвитинский документ был найден П. С. Щукиным, и тогда же было признано, что это отнюдь не «Роспись рекам», а какой-то другой документ (40).
    Неверно и утверждение Тураева о том, что эта «Роспись...» не характерна для отчетных документов XVII в.» (41). На самом деле она была составлена по образцу подобных же росписей и отнюдь не была «походным дневником казаков». К сожалению, В. А. Тураев не был знаком с моей статьей 1988 г. «К истории первого выхода русских на Тихий океан» («Новое о «Росписи рекам» И. Ю. Москвитина»), в которой была показана связь этой с проводимыми на Лене картографическими работами зимой 1641/42 г. (42).
    Бесспорно, москвитинцы стали создателями самого первого русского зимовья па Дальнем Востоке, находившегося где-то в низовьях реки Ульи (точное его местоположение до сих пор не установлено). В нем сперва в 1639-1640 гг. зимовали москвитинцы (43), а в 1045-1646 гг. — поярковцы (44). Зиму 1646/47 г. — 20 поярковцев (45), вскоре присоединенных к отряду С. А. Шелковника, который сам сюда прибыл только 30 мая 1647 г. (46). Уже летом 1647 г. все обитатели Ульинского зимовья перешли на р. Охоту, где и был основан Охотск — главный форпост русских на Тихом океане на целые два века (47).
    Еще раньше русские смогли прочно обосноваться на севере — на реке Колыме. Находка челобитья русских первооткрывателей Колымы (48) и некоторых других ценных колымских документов середины XVII в. позволила, во-первых, установить, что русские впервые вошли с моря в устье Колымы 12—13 июля 1643 г. (49), во-вторых, выяснить, что первое русское поселение на Колыме было основано 30 июля 1643 г. на средней Колыме (5) и, в-третьих, подтвердить, что Нижне-Колымское зимовье впервые возникло весной 1644 г. (51). А уже в 1649 г. Семен Дежнев основал первое русское зимовье на Анадыре (52). К осени 1662 г. можно отнести появление первого русского зимовья в верховьях   реки Камчатки (53). Однако прочными оказались лишь три селения на Колыме, одно на Анадыре и одно на юге (Охотск). Удское зимовье-острожек возникло не ранее 1679 г. (54).
    Теперь о появлении на Дальнем Востоке первых поляков. Тут можно выделить две группы. В первую входили потомки поляков, появившихся в Сибири еще в конце XVI — начале XVII в., особенно в годы так называемого смутного времени. Во вторую — польские военнопленные, высланные в Восточную   Сибирь лишь в середине XVII в. В качестве представителя первых можно указать на участника похода Ярофея Хабарова — Степана (Стефана) Полякова, польское происхождение которого видно уже по его фамилии. Из сохранившихся документов видно, что «Стефан» Поляков смог сделать весьма своеобразную карьеру. В 40-х гг. XVII в. он был избран целовальником Якутского острога — в течение нескольких лет ведал выдачей хлебного и соляного жалований (55). Потом возглавлял одну промысловую экспедицию на Алдане (56). В 1650 г. был приглашен в отряд Я. П. Хабарова, ведал у него артиллерией (57), затем возглавил недовольных казаков, которые отказались служить под командой Хабарова в 1652-1653 гг. (58), был за это взят под стражу по приказу амурского приказного, но освобожден после прибытия на Амур посланца царя Дмитрия Зиновьева (59) и доставлен в Москву, где рассматривалось дело Хабарова (60). Позже Поляков быстро преуспел по службе: стал капитаном драгунского строя (61), приказным Исетского острога на Урале (62), руководителем особого досмотра Селенгинского острога (63), консультантом Н. Г. Спафария перед его отъездом в Китай из Москвы (64).
    Польские военнопленные впервые появились в Восточной Сибири в 40-х гг. XVII в. (65). В середине 50-х гг. в Якутск прибыл Федор Козыревский, дед Ивана Козыревского, первооткрывателя Курильских островов (66).
    Некоторые полезные сведения о пребывании поляков на Дальнем Востоке оказались и в первом дошедшем до нас сочинении о Сибири на польском языке — в так называемом «Dyaryusz» Адама Каменского-Длужика (67). По архивным документам удалось установить, что в Сибири этот автор был известен под именем «Гришка Каменский» (68). В Якутск он был доставлен 16 августа 1662 г. (69). Он писал, что ему удалось побывать на реке «Ламе», т. е. Охоте (70). Пока это русскими документами не подтверждено. Но он утверждал, что там на Охоте погибли поляки Томаш Столковский и Криштоф Золтан. В окладной книге Якутского острога мною найдена следующая запись: «Томаш Шелковский в прошлом во 173 (1664-1665) году послан великого государя на службу на Охоту реку для ясачного сбора и в нынешнем во 174 (1666) году июня в 21 день по отписке с Охоты реки сына боярского Федора Пущина тот Томаш убит в декабре месяце» (71). Точно такое же сообщение имеется и о «Хриштопа Салтана» (72). Но было это, когда «Гришка Каменский» служил в Якутске «тюремным дворскпм» (надзирателем). Стараясь скрыть эту подробность в своей жизни, Каменский решил объявить себя участником опаснейших путешествий (73).
    В. П. Грицкевич справедливо указал, что в число польских пленных иногда попадали и отдельные белорусы (74). Он и белорусский историк А. Ф. Коршунов отнесли к числу белорусов даже самого Адама Каменского-Длужика, поскольку он считался оршанским шляхтичем (75). Но современные польские исследователи эту точку зрения пока не поддержали.
    Среди ссыльных пленных, появившихся на Лене в середине XVII в., несомненно, были и некоторые украинцы, которых в ту пору в Сибири обычно называли «черкасами». Поскольку большинство украинцев были земледельцами, обычно их сажали па земли верхней Лены (76). Но некоторые из них попадали и в дальневосточные земли. Так, честь возрождения во второй половине 60-х гг. XVII в. Албазнпа, безусловно, принадлежит Никифору Черниговскому. Обычно его называют поляком, и поэтому о нем часто писали польские историки (77). Но он и его отец Роман были выходцами из Житомира на Украине (78), да и сама фамилия происходила от названия украинского города Чернигова, что дает основание называть его украинцем.
    Итак очевидно: первые славяне в пределах нашего современного отечественного Дальнего Востока появились еще в середине XVII в. Несомненно, дальнейшие изыскания в Российском государственном архиве древних актов еще позволят внести и в этот вопрос новые важные уточнения.
                                                                Примечания:
    1. Этот вопрос особый интерес вызвал у покойного одесского историка-любителя Н. И. Циммера, но его рукопись так и осталась неопубликованной.
    2. См.: Демидова Н. Ф., Мясников В. С.  Первые русские дипломаты в Китае. («Роспись» И. Петлина и статейный список Ф. И. Байкова). М., 1966; а также: Русско-китайские отношения и XVII веке. Т. I. 1608-1683 М., 1969. С. 72-98.
    3. Фишер И. Е.  Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием. СПб., 1774. С. 308. Это был краткий пересказ того, что изложил академик Г. Ф. Миллер в своем до сих пор не опубликованном третьем томе «История Сибири».
    4. Полевой Б. П.  Новым документ о первом русском походе па Тихий океан. («Распросные речи» И. Ю. Москвитина и Д. Е. Копылова, записанные в Томске 28 сентября 1645 года). // Труды Томского областного краеведческого музея. Т. VI. Вып. 2. Томск. 1963. С. 26; Тураев В. А.  И на той Улье реке. Хабаровск. 1990. С. 24-25, 172.
    5. Об этом см.: Полевом Б. П.  О местонахождении Ачанского городка. // Советская археология. 1960, № 3. С. 331-332.
    6. Полевой Б. П.  Новым документ... С. 26.
    7. Там же. С. 27.
    8. Российский государственный архив древних актов (далее РГАДА). Ф. 214 (Сибирского приказа). Столбец 368. Л. 183-184.
    9. Полевой Б. П.  Первооткрыватели Сахалина. Южно-Сахалинск, 1959. С. 21.
    10. На этом памятнике дается такая надпись: «Казаку Ивану Москвитину и его сотоварищам Дорофею Трофимову, Ивану Бурлаку, Прокопию Иконнику, Степану Варламову, Алферу Немчину, Ивану Онисимову, Тимофею Овдокимову, Ивану Ремез, Еремею Епифанову, Денисову «Пенька», Василию Иванову, Дружину Иванову, Семену Петрову — первым русским, вышедшим в 1639 г. к берегам Тихого океана. Благодарные потомки». Еще в 1959 г. в своей книге «Первооткрыватели Сахалина» (с. 105) я писал: «Несомненно, со временем на устье Ульи будет сооружен памятник в ознаменование первого выхода русских на Тихий океан. На этом памятнике следует нанести имена всех (31) участников великого похода». Покойному ученому секретарю Приамурского филиала Географического общества А. А. Степанову я дал список москвитинцев. К сожалению, из этого списка на памятнике не оказалось имени Афанасия Иванова, а главное — автора знаменитой «скаски» Нехорошева Иванова Колобова. Кому-то явно не понравилось его странное, но обычное для XVII в. русское имя.
    11. См.: Полевой Б. П. Новый документ... С. 28.
    12. В первых изданиях «скаски» Нехорошего Колобова (1951-1952 гг.) цензура произвольно удалила несколько строк, в том числе и важное упоминание, что половина москвитинцев «делали два коча», а уж в «Распросных речах» Москвитина, записанных в Томске в 1645 г., упомянуто, что кочи были длиной «по осьми сажень», которые «делали зимою» (Полевой Б. П. Новый документ... С. 29).
   13. Степанов Н. Н. Первая русская экспедиция на охотском побережье. // Известия ВГО. 1958. № 5. С. 438; История и исследования Советской Азии. М., 1969. С. 273; и во многих других изданиях.
    14. Долгих Б. О.  Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М., 1960. С. 494:
    15. Тураев В. А. Указ. соч. С. 18.
    16. Левкин Г. Г.  Загадки древнего похода. // Тураев В. А. Указ. соч. С. 184-185.
    17. Бутальскнй острожек был перенесен выше по Алдану после того, как в 1641 г. был сожжен острожек на устье реки Янды.
    18. Левкнн Г. Г. Указ. соч. С. 185.
    19. В. А. Тураев в указ. соч. (с. 1718) писал: «Название реки из челобитной сегодня, к сожалению, мало что говорит. На современных картах в бассейне Алдана вы его не найдете. Не удивлюсь, если исчезло не только название, но и сама Янда — реки тоже умирают, особенно с помощью человека».
    20. Сальников В.  «И оне Ивашко с товарищи». // Турист. 1990. № 8. С. 5.
    21. Тураев В. А.  Указ. соч. С. 115.
    22. Полевой Б. П.  Об уточнении даты первого выхода русских на Тихий океан. // Страны и народы Востока. Вып. XX  (1979). С. 96.
    23. Там же. С. 3-96.
    24. Полевой Б. П.  Первооткрыватели Сахалина. Южно-Сахалинск, 1959. С. 7-22.
    25. Н. И. Колобов вспоминал, что они не пошли «за безлюдством» (Степанов Н. Н. Указ. соч. С. 447). Сам И. Ю Москвитин указывал, что их напугали находящиеся впереди «люди многия» (Полевой Б. П. Новый документ... С. 29).
    26. Степанов Н. Н. Указ. соч. С. 447.
    27. О большом скоплении нивхских лодок именно у устья Амура позже смог сообщить казак Иван Нагиба (Санкт-Петербургское отделение архива Российской Академии наук [СПб. ОАРАН] Ф. 21. Оп. 4. Д. 31. Л. 22-23).
    28. Это так называемая современная Адмиралтейская кошка, о которой еще в 1864 г. писал Д. Афанасьев: «Низ залива к востоку ограничивается намывной из дресвы (мелкий булыжник) косою, по-местному кошка». (Морской сборник. 1864. № 12. Неоф. отд. С. 91).
    29. Полевой Б. П. Новый документ... С. 31.
    30. Степанов Н. Н. Указ. соч. С. 447.
    31. Иван Нагиба, осев в 1653 г. на реке Тугуре вблизи Шантарских островов, отмечал, что гиляки (нивхи) жили от Тугура далеко на востоке (СПб. ОАРАН. Ф. 21. Оп. 4. Кн. 31. Л. 22-23), а Б. О. Долгих (Указ. соч. С. 600) установил, что в серед. XVII в., как и позже, селение Коль (или Куль) в заливе Счастья — «Коулинский улус» и тогда считалось крайне западным «рубежным» гиляцким селением, а это еще раз подтверждает, что «острова Гилятцкой орды» (они же «острова сидячих (оседлых) гиляк») были расположены восточнее залива Счастья и, следовательно, это были острова Удд, Лангр и самый крупный из них «Гилятцкий остров» — Сахалин. (См. подробнее: Полевой Б. П. Об ошибках в освещении похода И. Ю. Москвитина 1639-1641 гг. // Известия ВГО. 1991. № 2. С. 185-191.
    32. Полевой Б. П.  Сахалин на карте д'Анвнля 1737 года. // Краеведческий бюллетень. 1993. № 2.
    33. См. подробнее: Полевой Б. П.  О первом русском названии Сахалина. // Сахалин. Южно-Сахалинск, 1989. С. 207-214.
    34. Шренк Л. И. Об инородцах Амурского края. Т. 1. СПб., 1883; Попов П. О тырских памятниках. // Записки восточного отдела Русского археологического общества. Т. XVI. 1906: Он же. Записки о надписях на скале Тыл близ устья Амура // Известия Академии наук. 1896. № 4; Таксами Ч. М.  Основные проблемы этнографии и истории нивхов. Л., 1975. С. 194.
    35. См. подробнее: Полевой Б, П., Таксами Ч. М.  Первые русские сведения о нивхах-гиляках. // Страны и народы Востока. Вып. XVII (1975). С. 138-157.
    36. Полевой Б. П.  Забытые... С. 548.
    37. Полевой Б. П. Амурский поход В. Д. Пояркова в свете новых архивных открытий. // Тезисы докладов и сообщений международной конференции «Исторический опыт открытия, заселения и освоения Приамурья и Приморья в XVII—XX вв.». (К 350-летию начала похода В. Д. Пояпкова на Амур). Вып. II. Владивосток. 1993. С. 137.
    38. Уточненный текст росписи см.: Степанов Н. Н. Указ. соч. С 440-441.
    39. Тураев В. А.  О судьбе одного исторического документа. // Тезисы докладов и сообщений международной конференции «Исторический опыт открытия, заселения и освоения Приамурья и Приморья в XVII-XX вв.». (К 350-летию начала похода В. Д. Пояркова на Амур). Вып. II. Владивосток. 1993. С. 132-135.
    40. Этот вопрос обсуждался 5 октября 1959 г. на заседании отделения истории географических знаний Географического общества СССР, когда там торжественно отмечалось 320-летие первого выхода .русских на Тихий океан.
    41. Тураев В. А. Указ. тезисы.
    42. Известия ВГО. 1988. № 3.
    43. Об этой зимовке см. «скаску» казака Н. И. Колобова 1646 г. (Известия ВГО. 1958. № 5).
    44. Русская тихоокеанская эпопея. Хабаровск. 1979. С. 89, а также: Полевой Б. П. Новое об Амурском походе В. Д. Пояркова (1643-1646 гг. // Вопросы истории Сибири досоветского периода (Бахрушинские чтения). Новосибирск: 1973. С. 120, 123.
    45. Русская тихоокеанская эпопея. С. 89. В РГАДА удалось найти списки поярковцев и спутников С. А. Шелковника.
    46. Возможно в 1641-1642 гг. здесь еще раз побывала группа москвитинца Н. И. Колобова, который вернулся в Якутск только в 1642 г. Воевода П. П. Головин некоторое время противился уходу якутских казаков на Улью и Охоту. Создавая первые русские зимовья на реке Майе, он приказным этих зимовий наказывал «никакие хитрости не делать и товарищев своих на Улью и Ламу и на море и на иные сторонние реки не отпущать и самому не уйти, а буде который товарищ ево пойдет собою силою на Улью реку, на Ламу и на иные сторонние реки... тех людей переимать, а, переимав, связать и привесть в Ленский острог» (РГАДА. ЯПИ. Оп. 3. Дела за 7152 (1643-1644) год. № 97. Л. 12). Головин опасался, что эти ленские казаки могут выйти из-под его контроля. Поэтому, как только Головина сняли за его самодурство, новые воеводы Якутска В. Н. Пушкин и К. О. Супонев сразу же решили послать С. А. Шелковника на Улью и рыбную Охоту.
    47. Дополнения к Актам историческим. Т. III. СПб., 1848. С. 175, а также: Алексеев А. И.  Охотск — колыбель русского тихоокеанского флота. Хабаровск, 1958. К сожалению, эта книга содержит немало неточностей.
    48. Полевой Б. П. Находка челобитья первооткрывателей Колымы. // Экономика, управление и культура Сибири XVII-XIX вв. Новосибирск, 1965. С. 285-291. Челобитье было переведено на английский язык Реймондом Фишером: см.: Fisher R. H.  The Voyage of Semen Dezhney in 1648. Bering’s Precursor with selected documents. 1981, рр. 92-95.
    49. История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII в. — февраль 1917 г.). М., 1991. С. 34.
    50. Полевой Б. П.  О местоположении первого русского поселения на Колыме. // Доклады Института географии Сибири и Дальнего Востока. Иркутск. 1962. Вып. 2. С. 66-75.
    51. После находки наказной памяти якутского воеводы В. Пушкина колымскому приказному Василию Власьеву от 5 июля 1647 г. (Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах. М.; Л., 1952. С. 61-63) создалось впечатление у многих, что Нижне-Колымское зимовье было основано в 1646 г. Но после неожиданной находки колымской ясачной книги 1643-1644 гг. (РГАДА. ЯПИ. Оп. 4. Кн. 174. Л. 327) стало очевидным, что акад. Г. Ф. Миллер был прав: Нижне-Колымское зимовье было действительно основано весной 1644 г.
    52. Краткий обзор новейших уточнений истории плавания Семема Дежнева 1648 г. см.: Полевой Б. П. Новое о Семене Дежневе. // Дальний Восток, 1989. № 1. С. 132-139.
    53. Полевой Б. П. Забытое плавание с Лены до р. Камчатки в 1661-1662 гг. Итоги архивных изысканий 1948-1991 гг. // ИРГО, 1993. № 2. С. 35-42.
    54. Появившаяся в последние годы версия о том, что Удский острожек был основан москвитинцами в 1640 г., ничего общего с действительностью, не имеет. К сожалению, приходится признать, что это была умышленная фальсификация одним из авторов, который пытался таким способом «доказать», что москвитинцы будто бы далее реки Уды не ходили. Подлинные данные об основании Удского острожка см.: Сафронов Ф. Г. Тихоокеанские окна России. Хабаровск, 1988. С. 51; а также: Указ. соч. Б. О. Долгих. С. 514).
    55. РГАДА. ЯПИ. Оп. 3. 1644-1645. Д. 30 (35 челобитных на имя С. Полякова) и Д. 155. Л. 1-2; Д. 117 и многие др.
    56. РГАДА. ЯПИ. Оп. 1. Ст. 25. Л. 64; Архив СПб. отделения Института отечественной истории. Картон 11. С. 25.
    57. РГАДА. Сибирский приказ. Ст. 460. Л. 4; а также ЯПИ. Оп. 3. 1649. Д. 47. Л. 11-12, 37 и др.
    58. РГАДА. Сибирский приказ. Ст. 460. Л. 14; Чулков Н. П. Ерофей Павлович Хабаров, добытчик и прибыльщик XVII века. // Русский архив. 1898. № 2.
    59. Все эти подробности воссоздаются в известной челобитной С. В. Полякова, которая была им подана осенью 1653 г. на Амуре Д. И. 3иновьеву. Полный ее текст с комментариями будет опубликован в новой археологическом сборнике, подготовленном А. Р. Артемьевым во Владивостоке.
    60. РГАДА. Сибирский приказ. Ст. 508. Л. 35-36.
    61. РГАДА. Ф. 199. Д. 480. Л. 122.
    62. РГАДА. Ф. 214. Оп. 18. № 187. Л. 3 об.
    63. РГАДА. Ф 62. Книга китайского двора № 3. Л. 311-313, 421 422; Записки РГО по отделению этнографии. Т. X. (1882). С. 158-164
    64. РГАДА. Ф. 62. Книга китайского двора № 3. Л. 308-309; Заметки РГО по отделению этнографии. Т. X. С. 158.
    65. В этот период на востоке Сибири встречаются уже польские фамилии, однако трудно определить, были ли они военнопленными или потомками поляков, появившихся в Западной Сибири в конце XV — начале XVII в.
    66. Подробности см.: Полевой Б. П. Козыревские на Камчатке.// Камчатская правда, 4 июля 1962 г.
    67. Kamienski-Dluzyk A. Dyaryusz wiezienia moskiewskiego: miast i miejsc spisany przez Adama Kamienskiego // Warta, Ksiazka zbiorowa ofiarowana ksiedzu Franciszkowi Bazynskiemu proboszsowi przy kosciele sw. Wojciecha w Poznaniu na Jubileusz 50-letnigo kaplaństwa w dniu 23 kwietnia 1874 r. od jego przyjaciaol i wielbicieli. Poznan, 1874. S. 378-388. Краткий обзор этого сочинения см.; Полевой Б. П. Забытый источник сведений по этнографии Сибири XVII века. (О сочинении Адама Каменского-Длужика). // Советская этнография. 1965. № 5. С. 122-129. Последняя статья способствовала появлению в Польше множества новых работ о Каменском-Длужике: Jasiewicz Z. Pierwsza polski opis Syberii // Poznaj Swiat. 1966. N 3. S. 33-35; Kuczynski A.  Pierwsza polska relacja o ludach Syberii // Etnografia Polska. T. 12. 1968. S. 173-182; Kaluzynski S.  Najstarsza polska relacja z wędrowek po Syberii // Szkice z dziejow polskiej orientalistykij. Warszawa, 1969. S. 67-82; Kuczynski A.  Syberyjskie sziaki. Wrocław, 1972. S. 20, 68-70. 75, 106, 116-141, 144; Krzyzanowski J.  Pierwszy nash pamietnik jenca-syberaka // Pamietnikarstwo Polskie, lipiec-grudzien. 1973. N 3-4. S. 215-216.
    68. Уже в самом раннем московском документе от 25 января 1661 г. Каменский-Длужик назван «Гришкой». (РГАДА. Сибирский приказ. Ст. 577. Л. 59). В РГАДА удалось обнаружить несколько автографов Каменского. В качестве примера можно указать на его собственную расписку от 22 мая 1665 г. в Якутске: „К siej odpisi Hrisko Kamienski. Okład wsiat у ruky prilozil”, (ЯПИ. Oр. 3. 1665 г. № 24. Л. 1.).
    69. Подробнее см.: Полевой Б. П. Адам Каменский-Длужик в Восточной Сибири и источники его этнографических сообщений. (Итоги дальнейших изысканий).
    70. Kamienski-Dluzyk A. Op. cit. S. 387.
    71. РГАДА. ЯПИ. Оп. 4. Кн. 666. Л. 371.
    72. Там же. Л. 371 об.
    73. Полевой Б. П.  О пребывании в России Адама Каменского-Длужика, автора польского сочинения о Сибири. // Historia kontaktow polsko-rosyiskich w dziedziene geologii i geogralii. Wroclaw;Warszawa, 1972. S. 279.
    74. Грицкевич В. П.  От Немана к берегам Тихого океана. Минск. 1986.
    75. Там же; а также: Коршунау А Ф.. Нататкі з падарожжа па Ciбіры у XVII ст. («Дыяряуш» Адама Каменского). // Вести Академиіі навук Беларускаіі АН ССР. № 1, 1973. Серия грамадскіх навук. С. 101-109.
    76. Сборник документов по истории Бурятии. XVII век. Вып. 1. Улан-Удэ, 1960. С. 69, 72, 94, 98 и 164.
    77. См.: Dubiecki М. Osadczy w ziemi Mandzu. Opowiesc z dziejow XVII stulecia // Tygodnik Illustrowany. 1874. N 358-365; Dubiecki M. Obrazy i studja historyczne. Serja 1. Warzzawa, 1984; Turkowski T. Czernihowski Nicefor // Polski Slownik Biograficzhy. Krakow, 1938. Т. IV. Zeszyt 19. S. 342-343.
    78. См.: Janik M. Dzieje polakow na Syberji. Krakow, 1928. S. 41-42.
    [Славяне на Дальнем Востоке: проблемы истории и культуры. Доклады и сообщения научной конференции 1-8 октября 1993 г. Южно-Сахалинск. Южно-Сахалинск. 1994. С. 5-17.]                                               POLSKIE  OPISANIE ŚWIATA
  
    Z polskich dokumentów poświadczających pobyt Polaków na Syberii wymienić należy Dyaryusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc..., spisany przez Adama Kamieńskiego Dłużyka, który dostał się do niewoli rosyjskiej w połowic XVII wieku, „kiedy z kniaziem Jurgim Dołhorukim pod Basią między Uchłami była potrzeba”. Zesłańczy szlak zaprowadził go aż do Jakucka, a po drodze spotykał Polaków wcześniej od niego zesłanych w gląb Rosji. W Solwyczegodsku np. pisał „mnóstwo naszych niewolników, ale się z nimi widzieć nie wolno”. Pracowali oni w warzelniach soli lub wypełniali inne powinności. Podobnie w Tarze pisał on: .”naszych tam jest gwałt, ale się zawsze bić muszą z Kałmukami białymi i wielką biedę cierpią”. Razem z Kamieńskim wędrowało i u zesłanie 400 rodaków, których w Tobolsku rozdzielono na kilka grup i skierowano do różnych miejscowości - do Tomska, Narymu. Surgutu i leżącego na północy Berezowa. Byli wówczas na Syberii i tacy Polacy, wspomina Kamieński, co „brali służbę carską i chrzcili się” (tzn. przyjmowali prawosławie), „bo to ma za wielką przysługę wojewoda carowi, kiedy kogo ochrzci albo na służbę carską przyniewoli”. Byli też i tacy, a wśród nich i autor Dyaryusza, którzy woleli poczekać nadarzającej się „do Moskwy okazji”, czyli powrotu do kraju, bowiem do Moskwy ściągano najpierw z Syberii polskich jeńców, których stąd zabierały królewskie poselstwa.
    Losów autora Dyaryusza streszczać tu nie będziemy, rzeczą natomiast istotną jest, że podobnie jak wielu innych polskich jeńców także i Kamieński włączony został w skład jakiegoś kozackiego oddziału, z którym przemierzył szmat syberyjskiej ziemi. Jego wspomnienia zawierają wiele wiadomości etnograficznych i należą do cennych źródeł etnohistorycznych. Jest też Dyaryusz pierwszym z zachowanych do naszych dni polskim opisem Syberii. Ukazał w nim autor szlak swej wędrówki po tych ziemiach, opisał wiele grup etnicznych. Zawarty tam materiał faktograficzny stawia go w rzędzie najwartościowszych przekazów o etnografii Syberii i jest ciekawym źródłem do dziejów Polaków za Uralem i ich wkładu w poznanie tych rozległych obszarów, o czym jednoznacznie wypowiedzieli się w tym zakresie specjaliści radzieccy i polscy10.
    „Ci Tunguzi lud lekki, z łuku strzelec niesłychany, chyży. W zimie i w lecie włóczą się od rzeki do rzeki dla pożywienia, a jedzą wpół surowo, z zabitego zwierza krew świeżą ssią. Z zabitej łani z brzucha wyjąwszy cielęta, jedzą. Każdej rzeczy nie przepuszczą lub najbrzydszej. Żon po dziewięciu mają, a żony ich tak dobrze z łuku biją, jak mężczyzna. Jeleni mają stada wielkie po 1000 i więcej. Mają także jelenie ćwiczone, a dzikie oszukują takim sposobem, że tej jeleń domowy jest już zwyczajny; tedy takiemu jeleniowi nałożą na rogi rzemienny powróz blisko dziesięciu łokci, i trafia się, że kiedy dziki jeleń przyjdzie, tedy ów jeleń domowy z nim igra, i tak ów powróz na niego zarzuci i uplata go tak, że się ze sobą biedzą, a potem gospodarz albo pastuch, kiedy chodzi za tymi jeleniami obaczywszy tego jelenia, z łuku go zabija, a temu krwi z wodą da się napić. Ci Tunguzi są poganie i dzicy ludzie i ni Boga, ni wiary, ni pisma, ni dnia nie znają, jak bestie żyją. Taka onych jest uciecha: stanie ich kilkanaście dokoła, a jeden się położy w tym kole, mając przywiązany kamień albo kości, a ci stoją boso i nago; i woła, leżąc, po tungusku na te słowa: Multach. Mutine. a tą kością kreci dokoła głowy tak prędko, jak okiem dojrzeć, a ci zaś podskakują w takt. bo kto skacze leniwo, to po goleniach oberwie, i już go mają za głupiego i gnuśnego. Ptaki w lot biją z łuków i śmiali są do zwierza i lekkie na niedźwiedzia nic potrzebuje towarzysza, a gdy w kilku zabiją, to go za nieśmiałego mają i nie konwersują z takim. W ziemi się umarli nie chowają, bo ich nie przyjmuje, tylko na drzewie po miejscach pewnych stawiają się na cedrach, kiedy się wyda ostrów cedrowy i na sosnach. [...] Ci Tunguzi do zimna bardzo twardy lud i głodów, bo zimie dla wielkich mrozów trudno im o pożywienie i zwierza”.
    Napomknijmy tylko mimochodem, że ta pozornie tylko niezrozumiała informacja o Ewenkach nic odbiega zasadniczo od wzorów życia tego ludu. Oczywiście, że dzisiaj inna tutaj forma pochówków, inny sposób gospodarki hodowlanej, inne formy polowania, ale w połowie wieku XVII, gdy Kamieński spotkał się z Ewenkami, należeli oni do tych syberyjskich ludów, który żył w szamańskim pogaństwie, wielożeństwic, w podziale na rody, na czele których stał najlepszy łowczy. Ustrój patriarchalno-rodowy regulował ich życie plemienne, a wiara w różne bóstwa dopełniała życia duchowego.
----------------------
    10 S. Kilużyński, Najstarsza polska relacja z wędrówek na Syberię, „Szkice z dzkjów polskiej oricntalistyki”, 1969: 3; A. Kuczyński, Pierwsza polska relacja o ludach Syberii, „Etnografia Polska”, 1968: 12; B. P. Polewoj, Zabytyj istocznik po etnografii Sibiri XVII wieka. O soczinienii Adama Kamienskogo-Dłużyka, „Sowietskaja Einografja”, 1965 i inne prace tego auiora.
    [Kuczyński A.  Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych. T. 1. Azja i Afryka. Wrocław. 1994. S. 17-18.]
 

                                             АДАМ  КАМЕНСКІ - ДЛУЖЫК
                                                                     Нібы збавення, ён шукаў дамоў дарогу,
                                                                      І ўсё часцей ён бачыў родны кут.
                                                                                                                   Віктар ШНІП
    Ва ўсю шырыню неба, наколькі прастору яго ахоплівала вока, шугала яркае, дзіўнае вогнішча. Уражанне было такое, быццам недзе ў недасягальнай вышыні нехта расклаў вялікі агонь, несупынна падкладвае ў касцёр дровы. Рупна стараецца, вязанку за вязанкай носіць. Завіхаецца, каб полымя не толькі не згасла, а больш таго — жадлівымі языкамі шугала ўгору, выхопліваючы з цемры мігценне далёкіх зорак, што адсюль, з зямлі, здаюцца надзіва загадкавымі і недасягальнымі. Сам жа гэты чараўнік схаваўся, нябачны ён, а святло ад распаленага кастра працэджваецца скрозь начную цемру, як бы разломваецца на танюткія промні, кожны з каторых афарбаваны ў свой колер. Разам узятыя, яны ў нечым нагадваюць вясёлку. Ды не тую, якую колісь, цяпер даўно ўжо, даводзілася бачыць Адаму на радзіме. Пасля цёплага і спорнага летняга дажджу яна з’яўлялася на небе, ахопліваючы яго паўкругам, і надламаны яе абруч адным канцом кранаўся люстраной роўнядзі Дняпра, быццам п’ючы з яго ваду.
    Хлапчуком-падлеткам, у кампаніі гэткіх сяброў-гарэзаў, ён любіў пастаяць на беразе, адчуваючы ад вады прахалоду, свежасць, а яшчэ... У гэтым жаданні Адам нікому не прызнаваўся. Нават і сам як бы саромеўся яго. Ды і хіба каму скажаш пра гэта! Хацелася ж узняцца ў нябёсы птушкай хуткакрылай. Высока-высока ўзляцець. Над Дняпром паўнаводным, над квяцістымі лугамі, над лясамі, якія ахоплівалі іх з усіх бакоў моцнымі абдымкамі...
    Узляцець і апусціцца на... другі канец вясёлкі. Той, што губляецца ў промнях сонца.
    Вельмі ж цікава было б паглядзець, як усе гэтыя сем колераў знікаюць, раствараюцца пад зіхатлівымі, пякучымі промнямі. А што раствараюцца, Адамка не сумняваўся. Да аднаго ён не даходзіў, аніяк растлумачыць не мог. Колькі ні сіліўся, а адгадкі так і не знаходзіў. І сапраўды — паспрабуй разбярыся! Дзіўна ўсё, нічога не скажаш. П’е вясёлка ваду з ракі, а дзе тая затым знікае, цяжка сказаць. Знікае, і ўсё. Быццам і не было яе. Няйначай, думаў Адамка, па гэтых палосках-колерах вадкасць бяжыць да аблокаў. Усё вышэй і вышэй узнімаецца. Каб жа ўгледзець толькі куды знікае яна!
    ...Далёка, за тысячы вёрстаў адсюль, засталіся мары і тайны маленства. І каб хто яшчэ некалькі гадоў сказаў Адаму Каменскаму, што ёсць на свеце цуды, падобныя гэтаму, што даводзіцца бачыць тут, на самай Поўначы, у краі снягоў і марозаў, ні за што не паверыў бы. Запярэчыў бы, калі б сказалі, што і лёс ягоны перайначыцца, такога “кругаля” дасць — самай шчодрай фантазіяй не прадкажаш.
    Але тое, што наканавана табе Богам, абавязкова здзейсніцца. Хочаш таго ці не хочаш, а нікуды не дзенешся. Таму і ён, Адам Каменскі, у рэшце рэшт апынуўся на зямлі, дзе бывае такое дзіўнае ззянне, калі, здаецца, адначасова на небе з’яўляецца не адзін дзесятак вясёлак. І ўсе яны перасякаюцца, перакрыжоўваюцца, асобныя колеры пры гэтым знікаюць і застаюцца толькі найбольш яркія, тыя, якія расфарбоўваюць неба ў суцэльную, мігатлівую паласу.
    Глядзіш на гэтыя чароўныя зарніцы і неяк цяплее на душы. Асабліва ў людзей прышлых, хто, часам зусім не па сваёй волі, апынуўся ці не на самым краі свету. Нават і сіберны мароз падаецца не такім і страшным. Як не наровіцца залезці пад апратку, не вельмі яму гэта ўдаецца. Хапае сваімі кіпцюрамі за нос, твар са злосці апякае, сіліцца да вушэй дабрацца... А сэрца ганяе і ганяе кроў, сагравае яе.
    Аднак усё адно доўга на паветры не прастаіш. Палюбаваўся крыху паўночным ззяннем і хутчэй за тоўстыя сцены астрога. Туды, дзе заўсёды печ напалена, пасланы мядзведжыя і аленевыя шкуры, а агеньчык свечкі не толькі дазваляе ў цяпле і цішы пасядзець ці не да самай поўначы, а і з думкамі сабрацца. Гэтую патрэбу Каменскі за сабой пачаў заўважаць не першы месяц. Разважыўшы, дык можна і больш пэўна сказаць, калі яна ўзнікла. Якраз з таго моманту, калі яму прапанавалі выконваць абавязкі дворскага.
    Дворскі... Гучыць, ці не праўда? Чалавек пры двары... Адным словам, пры справе. Як быццам, толькі радавацца застаецца, што нарэшце знайшоў пэўны занятак і ніхто цябе не можа папракнуць кавалкам хлеба. Не проста палонны ўжо, не проста ссыльны, а дворскі...
    Хто-небудзь магчыма і радаваўся б гэтаму, але не ён, Адам Каменскі. Прывык жа жыць сумленна і з адкрытай душой людзям у вочы глядзець. А будучы дворскім ці паглядзіш? Хоць бы тым, хто бачыць у табе ці не самага першага свайго ворага! І не хавае гэтага, пры першай жа магчымасці гатовы папракнуць крыўдным словам, зняважыць.
    А зрабіць жа гэта не так і складана, бо працуе Адам усяго надзіральнікам мясцовай турмы. Тут жа, у Якуцку. Дворскі і надзіральнік — адно і тое ж. Хочаш, каб не турбавалі згрызоты сумлення, называй сябе дворскім. Так сказаць, для супакаення душы, як бы для ўнутранай раўнавагі. А няма жадання разбірацца ў самім сабе, не хавай, што надзіральнік. І гэтую ж работу павінен нехта выконваць... Ды ўся справа ў тым, што далёка не кожны ахвочы за яе ўзяцца. Хіба толькі той, каму не надта даводзіцца выбіраць. Яму акурат і не выпадала.
    У Якуцк Адам Каменскі трапіў 16 жніўня 1662 года. Што рана ці позна, але абавязкова “апынецца тут, даведаўся яшчэ ў Енісейску. Цэлую зіму правялі ў ім гэткія гаротнікі, падобныя яму. Зіму, калі карыстацца мясцовымі часавымі меркамі. А так можна сказаць, што і вясну, бо сын мясцовага баярына Кальчугіна Васіль, якому было даручана весці іхнюю групу ссыльных далей, вырашыў выбірацца ў дарогу толькі 30 мая. Сама, як пацяплела. Енісей, праўда, ужо ад лёду ачысціўся, але начамі трымаліся яшчэ замаразкі. Днём жа, калі падыдзеш да вады, як кажуць, зуб на зуб не пападаў. Нават у тых, хто даўно тут жыве, а што казаць пра іх, хто ніяк не хацеў яшчэ развітвацца з уяўленнем аб цёплай вясне і гарачым леце...
    Хаця, як неўзабаве аказалася, нягледзячы на запозненую і вельмі халодную вясну, лета, пачынаючы з канца чэрвеня, у тутэйшых мясцінах мала чым розніцца ад таго, што на Беларусі. Усю шчодрасць яго Каменскі адчуў, калі дабраліся да Ілімскага астрога. Прыпынак у ім запомніўся яшчэ і таму, што ваяводай гэтага астрога аказаўся чалавек добразычлівы, сардэчны — Вындомскі. А можа, таму і праявіў ён да ссыльных увагу, а часам і звычайную прыязнь, што сустрэў па сутнасці сваіх землякоў. У групе аказаліся тыя, хто з-пад Магілёва, хто з-пад Оршы родам. Сам жа Вындомскі пры знаёмстве назваўся палякам. Каменскі ўбачыў у ім чалавека, які гатовы зразумець цябе, а пры неабходнасці і паспачуваць.
    Інакш, як Ціхан Андрэевіч, Вындомскага і не называлі. Балазе, пры першай жа сустрэчы ён менавіта так і прадставіўся. Пры тым агаварыўся, калі ўзнікне якая патрэба, каб не саромеліся, звярталіся. Канечне, ніхто не збіраўся даверам злоўжываць, але і не трымаўся на адлегласці ад гасціннага паляка. Калі давялося ў далейшую дарогу збірацца, развітваліся шчыра, быццам даўнія і добрыя знаёмыя.
    Наперадзе было яшчэ больш месяца воднага шляху, час ляцеў хутка, неяк незаўважна. Палярнае лета сама ўвабралася ў свае правы. Стаялі, можна сказаць, спякотныя дні... Плылі ссыльныя па рацэ хутка, хоць не адмаўляліся і ад кароткачасовых прыпынкаў. Найперш тады, калі, адчуўшы, што рыба надакучыла — а яе лавілі шмат і самую розную, — прыпыняліся дзе-небудзь ля палогага берага. Займаліся паляваннем, дзічыны таксама хапала.
    Нарэшце паказаўся Якуцк. Узрадаваліся, лічылі — падарожжа на гэтым і скончыцца, спыняцца тут калі не назаўсёды, дык надоўга. Але гэтыя спадзяванні аказаліся марнымі. Відаць, у тых, хто адпраўляў ссыльных на Поўнач, былі свае планы. Іх яны не збіраліся адразу раскрываць да канца, таму, прабыўшы ў гэтым невялікім гарадку колькі дзён, падарожнікі падаліся далей, мераючы вёрсты зусім не абжытых яшчэ еўрапейцамі прастораў.
    Вярнуліся назад у Якуцк, цяпер, як здавалася, ужо надоўга, у канцы 1664 года. Пацягнуліся доўгія — спачатку зімовыя, а пасля вясновыя, летнія — месяцы. Аднастайнасць іх, падобнасць адзін на другі заўважылася не адразу. Яно і зразумела. Новае месца — гэта новыя ўражанні. А Каменскі быў чалавекам назіральным, акрамя таго адчуваў заўсёднае жаданне зблізіцца з людзьмі, з якімі дагэтуль не сустракаўся. Можна сказаць, і з якутамі знайшоў агульную мову. Хоць, зразумела, далёка не ўсё прымаў у іх паводзінах і побыце. У першую чаргу, як чалавек веруючы, католік, вельмі здзіўляўся, што тыя ні ў чым не бачаць грэху. Неяк у роспачы прамовіў услых сабе: “Ды ў іх жа ні Бога, ні веры...”
    Праўда, адчуваў і іншае — якуты былі яшчэ па сутнасці дзецьмі прыроды. У многім залежалі ад яе і ў той жа час не навучыліся з выгодай для сябе карыстацца яе багаццем. Хоць сярод мясцовага насельніцтва было і нямала вопытных паляўнічых. Пільнае вока мелі яны, а ў якасці зброі карысталіся лукамі. Ды такімі — пашукаць трэба! Вялізнымі, часам вышэй чалавека. Цеціву ж з рамянёў рабілі, выкарыстоўваючы для гэтага апрацаваную скуру кароў ці коней. Разводзілі іх шмат. Шкава аднак, што ездзілі зусім не на конях, а на каровах. Коней жа часцей выкарыстоўвалі на ежу. Што засмучала Адама, дык гэта няўменне тубыльцаў належным чынам падрыхтаваць сабе страву. Забітую птушку, дык тую ўвогуле толькі крыху абшчыпвалі і адразу кідалі ў кацёл з варам. Але ў большасці з іх і катла не мелі, дык тушкі парылі нагрэтымі камянямі ці ў вялізных карытах.
    Праходзілі дні, уражанняў большала. Вядома, найбольш запалі ў душу першыя. Яны то радавалі, то ў нечым засмучалі. Але нязменна прыносілі аднолькавае задавальненне сваёй пазнавальнасцю. Пашыралі шмат у чым кругагляд, уяўленне аб людзях, зямлі, на якой наканавана было лёсам апынуцца. І ўжо Якуцк, пра які нядаўна Каменскі нічога і не чуў, станавіўся для яго сваім, а значыць і блізкім. Адразу, па прыездзе, адзначыў для сябе, што гарадок ляжыць на вельмі прыгожым, вясёлым, але... галодным месцы.
    Што самае цікавае, гэтыя эпітэты неяк адразу зрокава-выразна заселі ў памяці. Прыгожае месца, дык ад маляўнічасці краявідаў. Вясёлае — таксама ад уражання светласці пейзажаў. Асабліва летніх, калі адчуванне такое, што быццам нанава з’яўляюцца на свет і людзі, і звяры, і птушкі, скідваючы з сябе стому доўгіх зімовых месяцаў. А галоднае... Тубыльцы самі ніяк не маглі дайсці да таго, каб што-небудзь вырошчваць. Агародніцтвам паспрабавалі заняцца перасяленцы. Ды толькі старанні іх аказаліся марнымі. Прыжыліся рэпа і капуста. Капуста, праўда, слаба расла, ніяк не хацелі завязвацца качаны.
    Каменскі доўга не мог зразумець, чаму ж так атрымліваецца, што агародныя культуры ніяк не хочуць тут расці. Здавалася б, умовы — лепшых не прыдумаеш! Лета, хоць і не вельмі доўгае, але спякотнае. Трох, двух з паловай месяцаў, што прырода адводзіць яму, упаўне дастаткова, каб вырасла, скажам, тая ж капуста. А яна чамусьці не хоча ісці ў рост, усё кволіцца. Вытлумачэнне з’явілася нечакана. Яно аказалася такім простым, што Адаму спачатку ў гэтую прастату не хацелася верыць. Ускопваў аднойчы пад агарод зямлю, яна лёгка паддавалася. І вывернутыя глыбы былі не вельмі халодныя. Да ўсяго лёгка падсыхалі на сонцы, ператвараючыся ў тлусты чарназём. Але капануў глыбей і адразу адчуў унізе суцэльны цвёрды наст. Нагнуўся, разгроб рукамі рыхлую глебу, пашырыў ямку, прыкінуў вокам — зямля растала ўсяго на нейкі локаць. Далей жа — мерзлата, што і летам не растае. Вечная яна, таму і не хоча нішто расці, бо, як бы ні пякло сонца зверху, знізу раслінам у самыя карэнні дыхае люты холад.
    Пагаварыў з сябрамі, падзяліўся сваімі згадкамі. Хто разваг гэтых усур’ёз не ўспрыняў, а хто пажартаваў:
    — Нічога не скажаш, адкрывальнік ты, Адаме! А яно і праўда, уся справа ў гэтай самай вечнай мерзлаце!
    Знайшліся ахвотнікі, як гэта часта бывае, развіць гэтую думку далей:
    — У мерзлаце, кажаце, справа? А хіба яна толькі ў зямлі? Пастаянная мерзлата і ў душах нашых! Чужыя мы пад тамашнім небам. Як бы ні старалася летам саграваць нас сонца, не ўдаецца яму гэта, бо і неба над галавой для нас чужое.
    Запалі гэтыя развагі ў Адамава сэрца, не забыліся. Асабліва нагадвалі яны аб сабе доўгімі зімовымі вечарамі, што пераходзілі ў гэткія ж доўгія, бяссонныя ночы. Ды і паспрабуй разбярыся, калі якая часіна. Яно і ведама — палярная ноч. Падчас гэтых тужліва-роздумных гадзін, калі, здаецца, ад сумоты і бязвыхаднасці становішча воўкам выць хочацца, і з’явілася ў Каменскага жаданне занатаваць, запісаць пражытае і перажытае. Хто яго ведае, як далей лёс павернецца. Магчыма, усё ж удасца яму неяк вырвацца ў родныя мясціны. Тады людзям добрым не лішнім будзе даведацца, колькі на яго шляху выпала пакут. А не, дык, можа, пасля смерці яго хто-небудзь знойдзе напісанае, забярэ яго з сабой, павязе туды, дзе дарагі Адамаву сэрцу Дняпро, загубілася ў прырэчных лугах басаногае маленства і дзе засталося агнявое юнацтва.
    Так і пачала нараджацца споведзь Адама Каменскага. У думках перагортваў пражытае, каб пры спрыяльнай нагодзе запісаць яго. Быццам перад Богам і людзьмі ачышчаў сваю душу. Ды і перад уласным сумленнем таксама. Што яно ў яго чыстае, праўда, не сумняваўся. Імкнуўся ж жыць годна, не хібячы ні перад тым жа Богам, ні перад людзьмі. А надзіральнікам стаў па неабходнасці. Лепей, безумоўна, было б, каб не ўскладваў на плечы такі цяжар. Аднак нічога не зробіш ужо. Упрогся ў воз, дык трэба яго везці і далей. Не адмаўляцца ж ад заробку, харчы казённыя таксама не лішнія. Добрая дабаўка да таго, што казна выплачвае ссыльным.
    А наконт дзённіка-споведзі, дык пры напісанні ўсё будзе залежаць ад самога. Ён адзіны суддзя сабе. I ці абавязкова пра ўсё расказваць, запыняючы ўвагу на дробязях?! Уражанняў за доўгія гады столькі набралася, паспявай іх занатоўваць. Такіх выпадкаў набралася, сведкам якіх даводзіцца стаць далёка не кожнаму. А тут — нейкая праца надзіральнікам. Пра яе можна і не гаварыць, а пра астатняе трэба расказаць, як мага больш аб’ектыўней і падрабязней. Каб усе ведалі пра яго жыццё — жыццё Адама Каменскага.
    ...Дзённік Адама Каменскага прыйшоў да чытача толькі ў 1874 годзе пад назвай «Дыярыуш маскоўскага палону з апісаннем гарадоў і мясцовасці». Прозвішча аўтара пазначана як А. Каменскі-Длужык. Длужык — клічка Каменскага. З’явіўся ж гэты ўнікальны дакумент, які стаў помнікам беларускай мемуарнай літаратуры XVII стагоддзя, на свет у Познані, дзякуючы польскаму ксяндзу А. Марыанскаму. Ён, у сваю чаргу, у прадмове да публікацыі паведаміў, што гэты тэкст знайшоў у Гембіцы ў бібліятэцы ксяндза П. Кушынскага. Больш таго, аказваецца, успаміны А. Каменскага захоўваліся ў рукапіснай кнізе пад назвай “Silva”. Яе склаў нейкі невядомы шляхціч яшчэ падчас праўлення польскага караля Аўгуста (1733-1793).
    Як бачна, гэта зусім не арыгінал твора. У рукі А. Марыанскага трапіла несумненна копія мемуарных запісаў А. Каменскага. Магчыма, і не першая. У карысць падобнага меркавання сведчыць тое, што ў тэксце месцамі сустракаюцца памылкі, ёсць папраўкі, ды такія, калі не заўсёды можна дайсці да сэнсу сказанага. Цяжка таксама сказаць, ці ёсць падставы сцвярджаць, што мемуары захаваліся цалкам. I вось чаму...
    Няўжо А. Каменскі, які, як гэта відаць з тэксту, усё ж хацеў, каб пра яго жыццё больш ведалі нашчадкі, абмежаваўся толькі ўспамінамі аб падарожжы па Сібіры і Поўначы? Хіба не было ў яго звычайнага чалавечага жадання сказаць і пра падзеі, якія папярэднічалі гэтаму? Паведаць, адкуль родам, калі нарадзіўся... Але ўсяго гэтага ў “Дыярыушы...” няма. Таму, каб больш даведацца пра аўтара, неабходна адштурхоўвацца ад яго запісаў, а таксама прыслухоўвацца да думкі тых, хто нямала зрабіў па вывучэнню іх. Найперш, ёсць патрэба згадаць гісторыка з Санкт-Пецярбурга Барыса Пятровіча Палявога, а таксама санкт-пецярбуржца, нашага земляка В. Грыцкевіча. Пісаў пра “Дыярыуш” А. Каменскага і беларускі гісторык літаратуры А. Коршунаў.
    Пра год нараджэння А. Каменскага наўрад ці можна будзе калі даведацца, хоць, хто яго ведае, магчыма, з цягам часу архівы прыадкрыюць і гэтую тайну. Пра месца нараджэння таксама нічога пэўнага сказаць нельга. Хутчэй за ўсё — гэта Магілёўшчына, ці Аршаншчына.
    А. Каменскі з’яўляўся ўдзельнікам вайны Рэчы Паспалітай з Расіяй, якая, як вядома, пачалася ў 1654 годзе і працягвалася трынаццаць гадоў. 20 кастрычніка 1657 года маскоўскі военачальнік Юрый Далгарукі атрымаў перамогу ў бітве на рацэ Басе, паміж Магілёвам і Шкловам. У час гэтай бітвы, як сведчыць А. Каменскі ў сваім дзённіку, ён і трапіў у палон. Безумоўна, маглі яго прызваць у дзеючае войска і з іншых мясцін, але хутчэй за ўсё ён быў тутэйшы — з той жа, па цяперашняму адміністрацыйнаму падзелу, Магілёўшчыны, ці недалёкай ад Шклова Оршы, куды вярнуўся пасля доўгачасовага — безумоўна, не па ўласнай волі — падарожжа. Значыць, ва ўсякім разе, радзіма А. Каменскага — заходнія землі Беларусі.
    У студзені 1658 года А. Каменскага разам з іншымі 400 палоннымі, а таксама з двухстамі гарматамі накіравалі ў Маскву. Там над далейшым лёсам нявольнікаў доўга не думалі. Шлях для іх быў даўно апрабаваны. Пачынаўся ён звычайна з Троіцка-Сергіеўскага манастыра і вёў далей — на Пераяслаўль-Залескі, Растоў, Яраслаўль, Волагду, Салікамск, а затым — на Цюмень, Сургут, Енісейск і на Якуцк.
    А што палонных адправілі ў дарогу якраз у пачатку 1658 года, пацверджана архіўнымі матэрыяламі. У прыватнасці, Б. Палявой, уважліва пазнаёміўшыся з фондам Сібірскага прыказу за 1658 год, які захоўваецца ў архіве старадаўніх актаў у Маскве, знайшоў такі дакумент: “Генваря в 25 по памяти из Розряду за приписью дьяка Василия Брехова посланы в Сибирь литовские люди ызменники шляхта Гришка Каменской, Янко и Мишка Ждановичи, которые взяты у Могилёва и посланы ис полку боярина и воеводы князя Юрия Алексеевича Долгорукова и товарищи и по государству службу в какую годятся и поверстать их государевым жалованьем, деньгами и хлебом и солью по разсмотрению против иных таких же кому они в версту”.
    Звяртаць увагу на тое, што імя ўжыта не Адам, а Грышка, не трэба. Гэта звычайная апіска. А магчыма, і сам Каменскі па нейкай прычыне так назваўся. А што ў згаданай групе быў менавіта ён, а не хтосьці іншы, нават яго аднафамілец, сумнявацца не даводзіцца. Справа ў тым, што ў “Дыярыушы...” таксама згадваюцца “Янка і Мішка Ждановічы”. Праўда, называюцца яны, як Ян і Міхаіл Ждановічы.
    Як далей жа разгортваліся падзеі, можна даведацца, уважліва чытаючы дзённік А. Каменскага. Аўтар яго, па ўсім відаць, валодаў цудоўнай памяццю, здолеўшы пакінуць нашчадкам багаты фактычны матэрыял, што тычыцца паўсядзённага побыту, заняткаў народаў, з якімі яму давялося сустракацца. Няма сумнення: ужо ў самым пачатку падарожжа ў яго ў душы, няхай і не цалкам усвядомлена, а неяк унутрана, жыло жаданне быць не простым сузіральнікам таго, што адбываецца наўкола. Як няма і не павінна быць сумнення, што “Дыярыуш...” пісаў менавіта беларус, хоць той жа Б. Палявой А. Каменскага ў сваіх артыкулах называе ці то “польским наблюдателем”, ці то “любознательным поляком”.
    У пацвярджэнне беларускага паходжання А. Каменскага яскрава сведчаць тыя эпізоды дзённіка, дзе ён расказвае пра свае сустрэчы з зыранамі (цяперашні народ комі). Адбылося гэта на шляху да Урала, на рацэ Каме, адразу за рускай крэпасцю Кайгародак. Ці не першае ўражанне?! — “Людзі займаюцца промысламі ў лясах і наводах. Стралкі з лука. Мова падобная на жамойцкую”.
    Мовазнаўцы, безумоўна, у гэтым параўнанні адразу ўбачаць нацяжку. Як кажуць, сумяшчальнасць несумяшчальнага. Маўляў, Жамойція — гэта этнічная Літва, ці канкрэтней — яе частка. А літоўская мова не адносіцца да фіна-угорскай групы, да якой належыць мова зыранская, комі. Але ж у гэтым параўнанні відавочна іншае. І самае галоўнае. А. Каменскі ж меў на ўвазе, канечне, сваю родную мову. Ёй жа была беларуская ці, як на той час казалі, літоўская. Адарваны ад дарагога яго сэрцу роднага моўнага асяроддзя, ён адчваў сябе сярод тых, хто размаўляў па-руску ці па-польску, чужаком. Таму яму хацелася пачуць хоць адно матчына слова.
    А калі падобнае жаданне не пакідала ні на хвіліну, тады і пачынала “гучаць” у невядомай, незнаёмай заранскай гаворцы сваё - жамойцкае, а значыць беларускае. Безумоўна, ён вышукваў хоць нечым падобныя словы, паняцці. Не столькі знаходзіў іх, колькі жыў жаданнем знайсці. І лёгка ўступаў у кантакт з мясцовымі жыхарамі. Хаця здзіўляўся, што зыране, здавалася б, свойскія, таварыскія, ніколі не запрашалі да сябе начаваць. Як высветлілася, у іх не было такога звычаю. Затое яны ахвотна давалі прадукты, пераважна рыбу, а вось хлеба і самім не ставала.
    Запомніў А. Каменскі і жыццё вагулаў, сённяшніх мансі. Іх наш зямляк сустрэў за Верхатур’ем, на ўсходніх схілах Уральскага хрыбта. Вагулы аказаліся смелымі і вопытнымі паляўнічымі. Часта хадзілі на мядзведзя, але, забіўшы яго, па-свойму шкадавалі. Адразалі галаву звера і маліліся на яе. Пры гэтым паўтаралі, што, маўляў, не самі яны мядзведзя забілі, а страла, выпушчаная з лука. Па-свойму яны як бы асцерагаліся, каб сябры забітага мядзведзя не адпомсцілі ім. Увогуле, як заўважыў А. Каменскі, вагулы не ведалі нейкага аднаго Бога, а абрады пакланення духам наладжвалі ў так званых шайтанах, схаваных у лясным гушчары. Шайтаны ўпрыгожваліся сабалінымі шкуркамі, срэбрам, розным посудам. Там жа, у чашчобе, было і іхняе жытло: нізенькія драўляныя збудаванні з адным акенцам. Без печаў і дзвярэй. Толькі даволі вялікая дзірка ў адной са сцен, праз якую вагулы заходзілі і выходзілі. Пастаянна — і днём, і ноччу — падтрымліваўся ў агмені агонь. Перад ім сядзелі прама на зямлі, на аленіных і ласіных шкурах, таму што ніякіх лавачак вагулы не рабілі.
    Адам Каменскі расказаў і пра жыццё, а таксама побыт асцякоў (хантаў), аседлых табольскіх татар. У раёне Шаманскага парога — гэта ўжо на Ангары — ён упершыню ўбачыў эвенкаў. Па тадышняму паняццю яны адносіліся да тунгусаў. Сустрэча адбылася летам, нясцерпна пякло сонца і падарожнікі вельмі здзівіліся, калі перад імі з’явіліся зусім голыя людзі. Аказаліся яны міралюбівымі. А даведаўшыся, што прышлыя з далёкіх краёў, пачалі прыгадваць сваіх дзяцей, якія быццам былі забраны з тайгі і вывезены ў Маскву.
    Да А. Каменскага жыццё эвенкаў ніхто так падрабязна не апісаў. Відаць, яны прыйшліся падарожнікам вельмі па душы. Былі смелымі, па аднаму адпраўляліся на паляванне, у тым ліку і на мядзведзя. І кемлівасць праяўлялі, калі ўзнікала патрэба. У прыватнасці, у “Дыярыушы...” падрабязна апісана, як эвенкі лавілі дзікіх аленяў. Дзеля гэтага выкарыстоўвалі іх прыручаных суродзічаў. Адбіралі самага рослага, моцнага аленя. На рогі яму накідвалі вялікі, каля дзесяці локцяў, аркан. Свойскіх аленяў пускалі на папас. Да іх паступова падыходзілі дзікія. Самец з арканам пачынаў заігрываць з імі. Падбягаў блізка, круціў галавой, пакуль аркан не чапляўся за рогі аднаго з суродзічаў. Пастух ці гаспадар, які ўважліва сачыў за такой гульнёй, выбягаў з засады, і забіваў дзікага аленя. Тут жа піў яго свежую кроў, разбаўленую з вадою.
    Назаўсёды запала А. Каменскаму ў памяць і адна з эвенскіх народных гульняў, што сведчыла аб паважным стаўленні гэтых людзей да палявання, іх любові да аленяў. Звычайна ў круг збіралася больш дзесяці чалавек. Адзін клаўся пасярэдзіне на зямлю, як правіла, з прывязанымі косткамі ці каменнямі. Пры гэтым ён раз-пораз крычаў: “Мультах, муцінэ”, што азначала прыкладна: “мы алені”, “я алень”. Астатнія суродзічы падскоквалі ў такт, хто-небудзь круціў косткай вакол галавы. Усе пры гэтым былі босыя і голыя.
    Не прамінуў згадаць аўтар “Дыярыуша...” і пра пахавальны абрад эвенкаў. Ён пісаў: “У зямлі памерлых не хаваюць, таму што мяркуюць, што яна іх не прымае. Толькі на дрэвах яны пакідаюць (іх — А. М.) у пэўных месцах — на кедрах, калі сустракаюць востраў з кедрамі, ці на хвоях. Пакідаюць, аберагаючы ад звяроў, аднак мёртвых часта скідвае расамаха”.
    Эвенкі, як, дарэчы, і іншыя народы Поўначы, зімой ездзілі на нартах, у якія запрагалі сабак. Праўда, і тут яны праяўлялі кемнасць, калі пры вялікім спадарожным ветры ўстанаўлівалі... ветразі. Тады гэтыя санкі самі ехалі па гладкім лёдзе Ангары.
    Гэта ўсё мясціны ў “Дыярыушы...”, якія не выклікаюць сумнення ў іх праўдзівасці. Інакш і быць не магло: згаданае А. Каменскі бачыў на ўласныя вочы, таму і занатаваў яго гэтак падрабязна і аб’ектыўна. Аднак у запісах сустракаецца і такое, у праўдападобнасць чаго цяжка паверыць. Напрыклад, А. Каменскі ўспамінае, як разам з таварышамі-ссыльнымі плаваў з Жыган (цяперашні горад Жыганск на Лене) да Ледавітага акіяна, а затым абагнуў мацярык з паўночна-усходняга боку і дабраўся да самага Амура.
    Наўрад ці падобнае падарожжа магло быць! Хутчэй за ўсё пра такія плаванні А. Каменскі чуў нямала расказаў ад іх непасрэдных удзельнікаў, з кім меў магчымасць сустракацца ў Якуцку. Ды і хто ведае, можа, хто з гэтых людзей за якую правіннасць і за краты трапіў?! А ў турме і пазнаёміўся з новым надзіральнікам. Знайшлі хутка агульную мову. Ці той любіў пафантазіраваць, ці то ў А. Каменскага расказанае, як кажуць, у адно вуха ўваходзіла, а з другога выходзіла. Таму і атрымалася, што калі верыць яму, дык чукчы жылі... на Амуры. А з гілякамі (продкі сучасных ніўхаў) самыя што ні ёсць дзівосы адбываліся. Па волі аўтара “Дыярыуша...” яны прыручалі мядзведзяў, абразалі ім кіпцюры, вырывалі зубы, а пасля садзілі ў спецыяльныя стойлы-клеткі. “Кормяць іх у стойлах як валоў”, — пісаў А. Каменскі і сцвярджаў, што пасля таго як звяры станавіліся зусім свойскімі, гілякі ездзілі на іх.
    ...Над “Дыярыушам...” А. Каменскі працаваў пасля вяртання на радзіму. Калі — таксама дакладна сказаць немагчыма. Даследчыкі, напрыклад Б. Палявой, прытрымліваецца меркавання, што гэта было ў пачатку 70-х гадоў XVII стагоддзя. Той жа Б. Палявой дакументальна ўстанавіў, што А. Каменскі быў знаёмы з вядомымі рускімі падарожнікамі Сямёнам Дзежневым і Міхаілам Стадухіным. А па вяртанні на радзіму на шэсць тыдняў затрымаўся ў Табольску. Меў пры гэтым неаднаразовыя сустрэчы і гутаркі з мясцовым ваяводам П. Гадуновым, чалавекам вядомым далёка за межамі Сібіры. Яму, зразумела, А. Каменскі шмат расказваў і пра ўласнае жыццё-быццё, і пра найбольш цікавыя выпадкі, што надараліся падчас падарожжа. Не прамінуў нагадаць і пра гілякоў.
    На думку Б. Палявога, А. Каменскі з’яўляецца па сутнасці адзіным віноўнікам з’яўлення фантастычнага паведамлення ў роспісу да чарцяжа Сібіры, датаванага 1673 годам, пра гілякоў, якія “ездзяць на мядзведзях”. Змог, як кажуць, абвесці вакол пальца самога П. Гадунова, які падман лёгка заўважаў і нічога на веру не прымаў. Значыць, калі не проста памяць падводзіла А. Каменскага, а хлусіў свядома, дык рабіў гэта з выдумкай, па-майстэрску. Калі ўжо П. Гадуноў прыняў усё расказанае за чыстую манету, дык як іншым было не паверыць у небыліцы! Таму, калі пачалі рабіць чарговую карту краю, у якасці ілюстрацыйнага матэрыялу і выкарысталі... жывую легенду. Вельмі ж праўдападобна яна гучала з вуснаў... бывалага падарожніка.
    Тым не менш, асноўнае ў “Дыярыушы...” усё ж фактычны матэрыял, прытым занатаваны аўтарам упершыню, задоўга да іншых падарожнікаў па Сібіры. Не віна А. Каменскага, а бяда, што яго дзённік загубіўся і так позна прыйшоў да чытача, стаў набыткам даследчыкаў. А. Каменскі ж пабываў у Сібіры за 17 гадоў да вядомага падарожніка Н. Спафарыя, які наведаўся ў тутэйшыя мясціны ў 1675-1677 годзе і пакінуў пасля сябе ўнікальныя запісы. Больш таго, наш зямляк наведаўся ў месцы, дзе нага таго ж Спафарыя не ступала. Акрамя таго, у А. Каменскага куды больш, чым у запісах іншых падарожнікаў, этнаграфічнага матэрыялу. Таму нельга не пагадзіцца з Б. Палявым: “Працу Адама Каменскага сапраўды можна лічыць самым даўнім з дайшоўшых да нас польскіх запісаў аб Сібіры”. Праўда, з некаторым, прытым істотным удакладненнем: зроблены яны аўтарам-беларусам.
    Важна і іншае. А. Каменскі, застаючыся перш за ўсё свайго роду фіксатарам пэўных падзей, з’яў, сустрэч, разам з тым валодаў і талентам празаіка, чуйнага да слова, здатнага мысліць вобразна. У “Дыярыушы...” нямала мясцін, што нагадваюць лірычную прозу. Гэта — пейзажныя замалёўкі рэк, горных перавалаў, парогаў. З пяшчотай расказвае аўтар пра пралівы і адлівы.
   Значыць, настолькі ўсё запала ў яго памяць, што праз гады, на адлегласці, хацелася зноў і зноў вяртацца туды. Няхай у думках, няхай схіліўшыся над аркушам паперы! Сагравала сібірская зямля А. Каменскага... Яшчэ як сагравала! Не забыўся ён і пра цяпло паўночнага ззяння. Таго халоднага ззяння, якое можа сагрэць, здатна абудзіць, атуліць толькі душу чуйную, уражлівую, пяшчотную. Такой яна і была ў А. Каменскага.
    Апошнія свае дні ён хутчэй за ўсё правёў у Оршы. Калі памёр, невядома. Хаця не так гэта і важна. Падобныя людзі жывуць столькі, колькі пра іх памятаюць нашчадкі.
    Алесь Марціновіч.
    [Настаўніцкая газета. [Айчына № 5]. Мінск. 25 лютага 1995. № 17-18. С. 5]

                                                МАСТАЦКАЯ  ЛІТАРАТУРА
                                                  ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА
                                       820/89.0. Тэорыя і вывучэнне літаратуры
    7470. Шніп В.  Адам Каменскі-Длужык : [Пра дзённік “Дыярыуш маскоўскага палону з апісаннем гарадоў і мясцовасці” – помнік беларус. мемуар. літ. XVII ст.] // Настаўн. газ. – 1995. – 25 лют. – (Айчына; № 5).
    [Летапіс друку Беларусі. Летапіс газетных артыкулаў. № 5. Мінск. 1995. С. 85, 99.]

                                                        КАМЕНСКІ АДАМ*
    Каменскі (Каменскі-Длужык, Длужык-Каменскі) Адам-Рыгор, пісьменнік-мемуарыст 2-й пал. 17 ст. Пісаў на польскай мове.
    Звесткі пра даты і месца нараджэння і смерці А. Каменскага не захаваліся. Паходзіў з аршанскай шляхты. У час Маскоўскай вайны (1654-67) ваяваў таварышам (латнікам) пад харугвай кароннага гетмана Стафана Чарнецкага. У бітве на Басі (20. 10. 1660) трапіў у Маскоўскі палон. У Сібірскім прыказе яго залічылі ў “казакі літоўскага спіса” і накіравалі служыць на Лену, ў Якуцкі астрог, куды ён прыбыў у жніўні 1662. З канца 1664 служыў турэмным наглядчыкам, з 1666 галоўным наглядчыкам у Якуцку. Пасля Андрусаўскага перамір’я 1667, калі пачаўся абмен палоннымі, быў адпушчаны ў Маскву, дзе намаганнямі кіраўніка пасольства Рэчы Паспалітай у Маскве Яна Гнінскага быў перапраўлены ў канцы 1669 ці пачатку 1670 на радзіму. Мяркуецца, што па просьбе Я. Гнінскага (яму як дыпламату былі патрэбны звесткі пра варожую краіну) А. Каменскі напісаў “Дыярыуш”, дзе падрабязна апісаў гарады і народы, якія сустракаў на сваім шляху, а таксама выправы рускіх землепраходцаў В. Паяркава на Амур і М. Стадухіна на Поўнач, пра якія ён чуў у Якуцку. “Дыярыуш” А. Каменскага з’яўляецца каштоўнай крыніцай па вывучэнні Сібіры. Копію гэтага твора кс. А. Марыянскі адшукаў у бібліятэцы кс. П. Кушынскага ў Гембіцах (Польшча) у рукапіснай кнізе “Лёс апавяданняў”
    А. У. Баркоўскі.
-----------------------------------------------
    * У сувязі з тым, што ў 3-м томе нашага слоўніка ў артыкуле пра А. Каменскага памылкова прайшла біяграфія навагрудскага езуіта А. Кавячынскага, змяшчаем новы артыкул нашага чытача з Якуціі літаратара А. Баркоўскага, які і звярнуў увагу на недакладнасць. Адначасова падаем дапоўненую бібліяграфію.
                                                                БІБЛІЯГРАФІЯ
    1.3.
    1874. Dyaryusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc spisany // Warta. Poznań.
    На беларускую мову. Дыярыуш маскоўскага палону з апісаннем гарадоў і мясцовасцей / Пер. А. Коршунаў // Беларуская літаратура і літаратуразнаўства. Мн., 1974. Вып. 2.
    На рускую мову. Дневник Адама Каменского // Ленский водник (Якутск). 1989. 1 нояб.
    2.1.
    На англійскай мове. Jakobson R., Hüttl-Worth. G., Beebe J. F. Paleosiberian peoples and languages a bibliographical Guide. New Haven. 1957.
    На польскай мове. Dłużyk Kamieński Adam. // Bibliografia literatury Polskiej „Nowy Korbut”. Warszawa, 1964. T. 2; Maliszewski E. Bibljografja pamiętników polskich i Polski dotyczących (druki i rękopisy). Warszawa. 1928. Poz. 333.
    2.3.
    На беларускай мове. Беларускія татары і Сібір // Байрам. 1993. № 3; Грыцкевіч В. Край малой ночы // Маг. праўда. 1982 6 лют.; Коршунаў А. Дыярыуш Адама Каменскага-Длужыка // Беларуская літаратура і літаратуразнаўства. Мн., 1974. Вып. 2; Яго ж. Нататкі з падарожжа па Сібіры ў XVII ст.: (“Дыярыуш” Адама Каменскага) // Весці АН БССР. Сер. грамад. н. 1973. № 1; Ласкоў I. Нашчадкі таямнічае Літвы // Полымя. 1991. № 8.
    На польскай мове. Armon W. Polscy badacze kultury Jakutów (Monografie z dziejów nauki i techniki). Wrocław etc., 1977. Рэц.: Ласков И. Научный подвиг узников царизма // Полярная звезда. 1978. № 2; Dubiecki М.  Kamieński Adam // Wielka Encyklopedya Powszechna Ilustrowana. Warszawa, 1903. T. 34; Jasiewicz Z. Perwszy polski opis Syberii // Poznaj Świat. 1966. Nr. 3; Kałużyński S. Polskie badania nad Jakutami i ich kulturą // Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. Warszawa. 1966. T. 2; Kałużyński S. Najstarsza polska relacja z wędrówek po Syberii // Szkice z dziejów рolskiej orientalistyki. Warszawa, 1969. T. 3; Krzyżanowski J. Pierwszy pamiętnik jeńca-sybiraka // Pamiętnikarstwo Polskie. 1973. Nr 3-4; Kuczyński A. Perwsza polska relacja o ludach Syberii // Etnografia Polska. 1968. T. XII; Kuczyński A. Polacy w dziele cywilizacyjnym na Syberii w początkach kolonizacji rosyjskiej // Przegląd Historyczny. 1982. Z. 1-2; Kuczyński A. Wkład Polaków do badań nad ludami Syberii // Lud (Wrocław). 1967. T. LI. Cz. II; Maślankiewicz K.  Polsko-Radzieckie sympozjum o rosyjsko-polskich kontaktach w dziedzinie geologii i geografii // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1970. Nr. 1; Polewoj B. O pobycie w Rosji Adama Kamieńskiego-Dłużyka, autora pierwszej polskiej relacji o Syberii (nowe materiały) // Historia rosyjsko-polskich kontaktów w dziedzinie geologii i geografii. Streszczenie referatów. Warszawa, 1969; Polewoj B. Polacy w historii odkryć geograficznych we Wschodnej Syberii od XVII do początków XVIII w.: Przegląd ostatnio ujawnionych źródeł archiwnych. // II Polsko-Radzieckie sympozjum. Leningrad 12. VI-19. VI 1972. Warszawa, 1972; Reychman J. Ostatnie prace o polskim wkładzie w badania ludów Azji północno-wschodniej // Przed Orientalistyczny. 1972. Nr. 1; Turkowski T. Dłużyk Kamieński Adam // Polski Słownik Biograficzny. T. 5. Z. 22; Zieliński S. Kamieński Adam Dłużyk // Zieliński S. Mały słownik pionierów polskich kolonialnych i morskich. Podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, badacze, eksploratorzy, emigrańci-pamiętnikarze, działacze i pisarze migracyjni. Warszawa. 1933.
    На рускай мове. Бабич Ю., Ольшевич Б. Польские путешественники и исследователи Сибири // XIII Международный конгресс по истории науки. М., 1971; Белокуров С. О лицах, сосланных в Тобольск за 1654-1662 гг. // Белокуров С. Юрнй Крижанич в России; Яго ж. О лицах, сосланных в Тобольск за 1654-1662 гг. Приложение V // Белокуров С. Из духовной жизни Московского общества XVII века. М., 1903; Грицкевич В. Край малой ночи // Соц. Якутия. 1971. 6 июня; Ефремов К. Польские ссыльные о якутах // Национальные отношения в регионах страны: История и современность. Якутск; 1992. Ч. 2; Зыков Ф. Периодическая печать и некоторые вопросы межнациональных отношений в Якутии // Там жа, Новгородов И. Неизвестная книга о Якутии. Этнографическое исследование, написанное более трехсот лет назад // Соц. Якутия. 1966. 13 февр. Плотникова Н. Польские историко-этнографические исследования Сибири // Вопросы источниковедения и историографии истории досоветского периода. М., 1979; Полевой Б. Забытый источник сведений по этнографии Сибири XVII века: (О сочинении Адама Каменского-Длужика) // Сов. этнография. 1965. № 5; Яго ж. Адам Каменский-Длужик в Восточной Сибири и источники его географических сообщений // Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dzedzinie etnografii. Wrocław, 1973; Яго ж. Адам Каменский-Длужик в Восточной Сибири и источники его этнографических сообщений (итоги дальнейших архивных изысканий) // Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii (Materiały z konferencji we Wrocławiu). 1976; Яго ж. Ещё раз о Каменском-Длужике // Сов. этнография. 1974. № 4; Яго ж. Необыкновенная школа // Полярная звезда. 1970. № 1; Яго ж. О пребывании в России Адама Каменского-Длужика, автора первого польского сочинения о Сибири // Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dzedzinie geologii i geografii. Wrocław etc., 1972; Яго ж. О пребывании в России Адама Каменского-Длужика, автора первого сочинения о Сибири: (Новые документы) // Польско-советский симпозиум. История русско-польских контактов в области геологии и географии. Тезисы докладов. М., 1969; Яго ж. Плавал ли И. М. Рубец от Лены до Камчатки в 1662 г.? // Известия АН СССР. Сер. географ. 1981. № 6; Яго ж. Польские сочинения XVII в. о Сибири и роль поляков в истории ранних русских географических открытий в северной и восточной Азии // Русско-польские связи в области наук о земле. М., 1975; Яго ж. Поляки в истории географических открытий на Востоке Сибири в XVII — начале XVIII вв.: (Обзор вновь выявленных архивных источников) // История русско-польских контактов в области геологии и географии. Л., 1972; Рогов А. Россия в польских исторических и географических сочинениях // История, культура, этнография и фольклор славянских народов: VII Международный съезд славистов. М., 1973.
    А. У. Баркоўскі.
    [Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 6 (Дадатак). Мінск. 1995. С. 610-611.]

                                                              КАМЕНСКІ АДАМ
                                   (Каменскі-Длужык, Длужык-Каменскі; ? - 27. 1. 1667)
    Пісьменнік-мемуарыст 17 ст. Паходзіў з заходніх зямель Беларусі. Аўтар унікальнага па змесце “Дыярыуша”, апублікаванага ў 1874 А. Марыянскім па копіі, зробленай у Гембіцах (Польшча) у прыватнай бібліятэцы ксяндза П. Кушынскага нейкім шляхціцам Панінскім. Мяркуючы па мове твора, К. выйшаў з асяроддзя спаланізаванай заходнебеларускай шляхты. Тэкст “Дыярыуша” выяўляе ў ім добра адукаванага чалавека, здольнага апавядальніка з вострай і тонкай назіральнасцю, рамантычнай узнёсласцю і адначасова з цвярозым, гаспадарскім поглядам на жыццё. Як відаць з мемуараў, у час руска-польскай вайны 1654-67 у канцы 1657 К. трапіў у рускі палон. З-пад Шклова Магілёўскага ваяв. ён адпраўлены пад канвоем у Якуцк, адтуль у Запаляр’е і Прымор’е. Быў там зборшчыкам ясака (падатку) сярод мясцовага насельніцтва. З павагай ставіўся да тамашніх народаў, асабліва да прыангарскіх тунгусаў.
    “Дыярыуш” — самы ранні з усіх вядомых пісьмовых помнікаў пра Сібір (калі не лічыць, відаць, ужо страчанага апісання гэтага рэгіёна, зробленага ў 1655 навагрудскім езуітам Кавячынскім). К. пачаў сваё вымушанае падарожжа па сібірскіх землях на 17 гадоў раней, чым перакладчык рускага пасольства ў Кітаі Н. Спафарый. “Дыярыуш” адрозніваецца ад апісання Спафарыя не толькі ў геаграфічным і этнаграфічным плане, але і большай вобразнасцю, глыбінёй асэнсавання рэчаіснасці, што надае яму характар мастацкага твора. “Дыярыуш” з поўным правам можна назваць энцыклапедыяй ведаў пра Сібір 17 ст. Аўтара цікавіла ўсё: адлегласць паміж населенымі пунктамі, навакольная фауна і флора, заняткі мясцовага насельніцтва, яго побыт і звычаі, эканамічны стан, размяшчэнне гарадоў і мястэчак, здабыча солі і яе кошт, багацці рэк і лясоў. Побач з апісаннем побыту сібірскіх абарыгенаў твор змяшчае і звесткі пра лад жыцця рускіх пасяленцаў Заходняй і Усходняй Сібіры, цікавыя      характарыстыкі многіх сібірскіх гарадоў і апорных абарончых пунктаў, так званых астрогаў. Усё гэта робіць “Дыярыуш” каштоўным помнікам мемуарнай літаратуры 2-й паловы 17 ст., у якім упершыню пытанні геаграфіі і этнаграфіі Сібіры сталі прадметам мастацкага апавядання.
    Літ.: Коршунаў А. Ф. “Дыярыуш” Адама Каменскага Длужыка // Беларуская літаратура і літаратуразнаўства. Мн. 1974. Вып. 2.
    [Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х-ХІХ стагоддзя. Энцыклапедычны даведнік. Мінск. 1995. С. 218.]

                                                                  ВВЕДЕНИЕ
    Среди разнообразных видов письменных источников ХVIIVIII вв. особое внимание заслуживают документы нарративного характера. Они ценны, прежде всего, своим повествовательным содержанием, в котором отражены малоизвестные стороны материальной и духовной культуры, образа жизни, занятий местных народов. Все эти. документы, как ни странно, оставлены иностранцами. Большинство из этих, чудом дошедших до нас рукописей и изданных в различных странах Европы сочинений, перевел и опубликовал М. П. Алекссев6. Интересные сведения о народах Якутии содержатся в воспоминаниях польского военнопленного Адама Каменского-Длужика, написанных в конце 60-х годов XVII в. Некоторые подробности быта и хозяйства, прав и обычаев совершенно новы, и их нет в других описаниях Сибири XVII в7.
                                               Список использованной литературы
                                                                           Введение
    6. Алексеев М. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей. — Иркутск, 1941; Зиннср Э. П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и ученых XVII в. — Иркутск, 1968.
    7. Полевой Б. П. Забытый источник сведений по этнографии Сибири XVII в. (о сочинениях Адама Каменского-Длужика) // СЭ — 1965. — N 5.
    [Васильев Ф. Ф.  Военное дело якутов. Якутск. 1995. С. 11; 197.]
     [Полярная звезда. № 2. Якутск. 1996. Последняя страница обложки.]

                                       ЦЯПЛО  ПАЎНОЧНАГА  ЗЗЯННЯ
                                               Адам  Каменскі-Длужык
                                                                     Нібы збавення, ён шукаў дамоў дарогу,
                                                                      І ўсё часцей ён бачыў родны кут.
                                                                                                                   Віктар Шніп
    Ва ўсю шырыню неба, наколькі прастору яго ахоплівала вока, шугала яркае, дзіўнае вогнішча. Уражанне было такое, быццам недзе ў недасягальнай вышыні нехта расклаў вялікі агонь, несупынна падкладвае ў касцёр дровы. Рупна стараецца, вязанку за вязанкай носіць. Завіхаецца, каб полымя не толькі не згасла, а больш таго — жадлівымі языкамі шугала ўгору, выхопліваючы з цемры мігценне далёкіх зорак, што адсюль, з зямлі, здаюцца надзіва загадкавымі і недасягальнымі. Сам жа гэты чараўнік схаваўся, нябачны ён, а святло ад распаленага кастра працэджваецца скрозь начную цемру, як бы разломваецца на танюткія промні, кожны з каторых афарбаваны ў свой колер. Разам узятыя, яны ў нечым нагадваюць вясёлку. Ды не тую, якую колісь, цяпер даўно ўжо, даводзілася бачыць Адаму на радзіме. Пасля цёплага і спорнага летняга дажджу яна з’яўлялася на небе, ахопліваючы яго паўкругам, і надламаны яе абруч адным канцом кранаўся люстраной роўнядзі Дняпра, быццам п’ючы з яго ваду.
    Хлапчуком-падлеткам, у кампаніі гэткіх сяброў-гарэзаў, ён любіў пастаяць на беразе, адчуваючы ад вады прахалоду, свежасць, а яшчэ... У гэтым жаданні Адам нікому не прызнаваўся. Нават і сам як бы саромеўся яго. Ды і хіба каму скажаш пра гэта! Хацелася ж узняцца ў нябёсы птушкай хуткакрылай. Высока-высока ўзляцець. Над Дняпром паўнаводным, над квяцістымі лугамі, над лясамі, якія ахоплівалі іх з усіх бакоў моцнымі абдымкамі...
    Узляцець і апусціцца на... другі канец вясёлкі. Той, што губляецца ў промнях сонца.
    Вельмі ж цікава было б паглядзець, як усе гэтыя сем колераў знікаюць, раствараюцца пад зіхатлівымі, пякучымі промнямі. А што раствараюцца, Адамка не сумняваўся. Да аднаго ён не даходзіў, аніяк растлумачыць не мог. Колькі ні сіліўся, а адгадкі так і не знаходзіў. І сапраўды — паспрабуй разбярыся! Дзіўна ўсё, нічога не скажаш. П’е вясёлка ваду з ракі, а дзе тая затым знікае, цяжка сказаць. Знікае, і ўсё. Быццам і не было яе. Няйначай, думаў Адамка, па гэтых палосках-колерах вадкасць бяжыць да аблокаў. Усё вышэй і вышэй узнімаецца. Каб жа ўгледзець толькі куды знікае яна!
    ...Далёка, за тысячы вёрстаў адсюль, засталіся мары і тайны маленства. І каб хто яшчэ некалькі гадоў сказаў Адаму Каменскаму, што ёсць на свеце цуды, падобныя гэтаму, што даводзіцца бачыць тут, на самай Поўначы, у краі снягоў і марозаў, ні за што не паверыў бы. Запярэчыў бы, калі б сказалі, што і лёс ягоны перайначыцца, такога “кругаля” дасць — самай шчодрай фантазіяй не прадкажаш.
    Але тое, што наканавана табе Богам, абавязкова здзейсніцца. Хочаш таго ці не хочаш, а нікуды не дзенешся. Таму і ён, Адам Каменскі, у рэшце рэшт апынуўся на зямлі, дзе бывае такое дзіўнае ззянне, калі, здаецца, адначасова на небе з’яўляецца не адзін дзесятак вясёлак. І ўсе яны перасякаюцца, перакрыжоўваюцца, асобныя колеры пры гэтым знікаюць і застаюцца толькі найбольш яркія, тыя, якія расфарбоўваюць неба ў суцэльную, мігатлівую паласу.
    Глядзіш на гэтыя чароўныя зарніцы і неяк цяплее на душы. Асабліва ў людзей прышлых, хто, часам зусім не па сваёй волі, апынуўся ці не на самым краі свету. Нават і сіберны мароз падаецца не такім і страшным. Як не наровіцца залезці пад апратку, не вельмі яму гэта ўдаецца. Хапае сваімі кіпцюрамі за нос, твар са злосці апякае, сіліцца да вушэй дабрацца... А сэрца ганяе і ганяе кроў, сагравае яе.
    Аднак усё адно доўга на паветры не прастаіш. Палюбаваўся крыху паўночным ззяннем і хутчэй за тоўстыя сцены астрога. Туды, дзе заўсёды печ напалена, пасланы мядзведжыя і аленевыя шкуры, а агеньчык свечкі не толькі дазваляе ў цяпле і цішы пасядзець ці не да самай поўначы, а і з думкамі сабрацца. Гэтую патрэбу Каменскі за сабой пачаў заўважаць не першы месяц. Разважыўшы, дык можна і больш пэўна сказаць, калі яна ўзнікла. Якраз з таго моманту, калі яму прапанавалі выконваць абавязкі дворскага.
    Дворскі... Гучыць, ці не праўда? Чалавек пры двары... Адным словам, пры справе. Як быццам, толькі радавацца застаецца, што нарэшце знайшоў пэўны занятак і ніхто цябе не можа папракнуць кавалкам хлеба. Не проста палонны ўжо, не проста ссыльны, а дворскі...
    Хто-небудзь магчыма і радаваўся б гэтаму, але не ён, Адам Каменскі. Прывык жа жыць сумленна і з адкрытай душой людзям у вочы глядзець. А будучы дворскім ці паглядзіш? Хоць бы тым, хто бачыць у табе ці не самага першага свайго ворага! І не хавае гэтага, пры першай жа магчымасці гатовы папракнуць крыўдным словам, зняважыць.
    А зрабіць жа гэта не так і складана, бо працуе Адам усяго надзіральнікам мясцовай турмы. Тут жа, у Якуцку. Дворскі і надзіральнік — адно і тое ж. Хочаш, каб не турбавалі згрызоты сумлення, называй сябе дворскім. Так сказаць, для супакаення душы, як бы для ўнутранай раўнавагі. А няма жадання разбірацца ў самім сабе, не хавай, што надзіральнік. І гэтую ж работу павінен нехта выконваць... Ды ўся справа ў тым, што далёка не кожны ахвочы за яе ўзяцца. Хіба толькі той, каму не надта даводзіцца выбіраць. Яму акурат і не выпадала.
    У Якуцк Адам Каменскі трапіў 16 жніўня 1662 года. Што рана ці позна, але абавязкова “апынецца тут, даведаўся яшчэ ў Енісейску. Цэлую зіму правялі ў ім гэткія гаротнікі, падобныя яму. Зіму, калі карыстацца мясцовымі часавымі меркамі. А так можна сказаць, што і вясну, бо сын мясцовага баярына Кальчугіна Васіль, якому было даручана весці іхнюю групу ссыльных далей, вырашыў выбірацца ў дарогу толькі 30 мая. Сама, як пацяплела. Енісей, праўда, ужо ад лёду ачысціўся, але начамі трымаліся яшчэ замаразкі. Днём жа, калі падыдзеш да вады, як кажуць, зуб на зуб не пападаў. Нават у тых, хто даўно тут жыве, а што казаць пра іх, хто ніяк не хацеў яшчэ развітвацца з уяўленнем аб цёплай вясне і гарачым леце...
    Хаця, як неўзабаве аказалася, нягледзячы на запозненую і вельмі халодную вясну, лета, пачынаючы з канца чэрвеня, у тутэйшых мясцінах мала чым розніцца ад таго, што на Беларусі. Усю шчодрасць яго Каменскі адчуў, калі дабраліся да Ілімскага астрога. Прыпынак у ім запомніўся яшчэ і таму, што ваяводай гэтага астрога аказаўся чалавек добразычлівы, сардэчны — Вындомскі. А можа, таму і праявіў ён да ссыльных увагу, а часам і звычайную прыязнь, што сустрэў па сутнасці сваіх землякоў. У групе аказаліся тыя, хто з-пад Магілёва, хто з-пад Оршы родам. Сам жа Вындомскі пры знаёмстве назваўся палякам. Каменскі ўбачыў у ім чалавека, які гатовы зразумець цябе, а пры неабходнасці і паспачуваць.
    Інакш, як Ціхан Андрэевіч, Вындомскага і не называлі. Балазе, пры першай жа сустрэчы ён менавіта так і прадставіўся. Пры тым агаварыўся, калі ўзнікне якая патрэба, каб не саромеліся, звярталіся. Канечне, ніхто не збіраўся даверам злоўжываць, але і не трымаўся на адлегласці ад гасціннага паляка. Калі давялося ў далейшую дарогу збірацца, развітваліся шчыра, быццам даўнія і добрыя знаёмыя.
    Наперадзе было яшчэ больш месяца воднага шляху, час ляцеў хутка, неяк незаўважна. Палярнае лета сама ўвабралася ў свае правы. Стаялі, можна сказаць, спякотныя дні... Плылі ссыльныя па рацэ хутка, хоць не адмаўляліся і ад кароткачасовых прыпынкаў. Найперш тады, калі, адчуўшы, што рыба надакучыла — а яе лавілі шмат і самую розную, — прыпыняліся дзе-небудзь ля палогага берага. Займаліся паляваннем, дзічыны таксама хапала.
    Нарэшце паказаўся Якуцк. Узрадаваліся, лічылі — падарожжа на гэтым і скончыцца, спыняцца тут калі не назаўсёды, дык надоўга. Але гэтыя спадзяванні аказаліся марнымі. Відаць, у тых, хто адпраўляў ссыльных на Поўнач, былі свае планы. Іх яны не збіраліся адразу раскрываць да канца, таму, прабыўшы ў гэтым невялікім гарадку колькі дзён, падарожнікі падаліся далей, мераючы вёрсты зусім не абжытых яшчэ еўрапейцамі прастораў.
    Вярнуліся назад у Якуцк, цяпер, як здавалася, ужо надоўга, у канцы 1664 года. Пацягнуліся доўгія — спачатку зімовыя, а пасля вясновыя, летнія — месяцы. Аднастайнасць іх, падобнасць адзін на другі заўважылася не адразу. Яно і зразумела. Новае месца — гэта новыя ўражанні. А Каменскі быў чалавекам назіральным, акрамя таго адчуваў заўсёднае жаданне зблізіцца з людзьмі, з якімі дагэтуль не сустракаўся. Можна сказаць, і з якутамі знайшоў агульную мову. Хоць, зразумела, далёка не ўсё прымаў у іх паводзінах і побыце. У першую чаргу, як чалавек веруючы, католік, вельмі здзіўляўся, што тыя ні ў чым не бачаць грэху. Неяк у роспачы прамовіў услых сабе: “Ды ў іх жа ні Бога, ні веры...”
    Праўда, адчуваў і іншае — якуты былі яшчэ па сутнасці дзецьмі прыроды. У многім залежалі ад яе і ў той жа час не навучыліся з выгодай для сябе карыстацца яе багаццем. Хоць сярод мясцовага насельніцтва было і нямала вопытных паляўнічых. Пільнае вока мелі яны, а ў якасці зброі карысталіся лукамі. Ды такімі — пашукаць трэба! Вялізнымі, часам вышэй чалавека. Цеціву ж з рамянёў рабілі, выкарыстоўваючы для гэтага апрацаваную скуру кароў ці коней. Разводзілі іх шмат. Шкава аднак, што ездзілі зусім не на конях, а на каровах. Коней жа часцей выкарыстоўвалі на ежу. Што засмучала Адама, дык гэта няўменне тубыльцаў належным чынам падрыхтаваць сабе страву. Забітую птушку, дык тую ўвогуле толькі крыху абшчыпвалі і адразу кідалі ў кацёл з варам. Але ў большасці з іх і катла не мелі, дык тушкі парылі нагрэтымі камянямі ці ў вялізных карытах.
    Праходзілі дні, уражанняў большала. Вядома, найбольш запалі ў душу першыя. Яны то радавалі, то ў нечым засмучалі. Але нязменна прыносілі аднолькавае задавальненне сваёй пазнавальнасцю. Пашыралі шмат у чым кругагляд, уяўленне аб людзях, зямлі, на якой наканавана было лёсам апынуцца. І ўжо Якуцк, пра які нядаўна Каменскі нічога і не чуў, станавіўся для яго сваім, а значыць і блізкім. Адразу, па прыездзе, адзначыў для сябе, што гарадок ляжыць на вельмі прыгожым, вясёлым, але... галодным месцы.
    Што самае цікавае, гэтыя эпітэты неяк адразу зрокава-выразна заселі ў памяці. Прыгожае месца, дык ад маляўнічасці краявідаў. Вясёлае — таксама ад уражання светласці пейзажаў. Асабліва летніх, калі адчуванне такое, што быццам нанава з’яўляюцца на свет і людзі, і звяры, і птушкі, скідваючы з сябе стому доўгіх зімовых месяцаў. А галоднае... Тубыльцы самі ніяк не маглі дайсці да таго, каб што-небудзь вырошчваць. Агародніцтвам паспрабавалі заняцца перасяленцы. Ды толькі старанні іх аказаліся марнымі. Прыжыліся рэпа і капуста. Капуста, праўда, слаба расла, ніяк не хацелі завязвацца качаны.
    Каменскі доўга не мог зразумець, чаму ж так атрымліваецца, што агародныя культуры ніяк не хочуць тут расці. Здавалася б, умовы — лепшых не прыдумаеш! Лета, хоць і не вельмі доўгае, але спякотнае. Трох, двух з паловай месяцаў, што прырода адводзіць яму, упаўне дастаткова, каб вырасла, скажам, тая ж капуста. А яна чамусьці не хоча ісці ў рост, усё кволіцца. Вытлумачэнне з’явілася нечакана. Яно аказалася такім простым, што Адаму спачатку ў гэтую прастату не хацелася верыць. Ускопваў аднойчы пад агарод зямлю, яна лёгка паддавалася. І вывернутыя глыбы былі не вельмі халодныя. Да ўсяго лёгка падсыхалі на сонцы, ператвараючыся ў тлусты чарназём. Але капануў глыбей і адразу адчуў унізе суцэльны цвёрды наст. Нагнуўся, разгроб рукамі рыхлую глебу, пашырыў ямку, прыкінуў вокам — зямля растала ўсяго на нейкі локаць. Далей жа — мерзлата, што і летам не растае. Вечная яна, таму і не хоча нішто расці, бо, як бы ні пякло сонца зверху, знізу раслінам у самыя карэнні дыхае люты холад.
    Пагаварыў з сябрамі, падзяліўся сваімі згадкамі. Хто разваг гэтых усур’ёз не ўспрыняў, а хто пажартаваў:
    — Нічога не скажаш, адкрывальнік ты, Адаме! А яно і праўда, уся справа ў гэтай самай вечнай мерзлаце!
    Знайшліся ахвотнікі, як гэта часта бывае, развіць гэтую думку далей:
    — У мерзлаце, кажаце, справа? А хіба яна толькі ў зямлі? Пастаянная мерзлата і ў душах нашых! Чужыя мы пад тамашнім небам. Як бы ні старалася летам саграваць нас сонца, не ўдаецца яму гэта, бо і неба над галавой для нас чужое.
    Запалі гэтыя развагі ў Адамава сэрца, не забыліся. Асабліва нагадвалі яны аб сабе доўгімі зімовымі вечарамі, што пераходзілі ў гэткія ж доўгія, бяссонныя ночы. Ды і паспрабуй разбярыся, калі якая часіна. Яно і ведама — палярная ноч. Падчас гэтых тужліва-роздумных гадзін, калі, здаецца, ад сумоты і бязвыхаднасці становішча воўкам выць хочацца, і з’явілася ў Каменскага жаданне занатаваць, запісаць пражытае і перажытае. Хто яго ведае, як далей лёс павернецца. Магчыма, усё ж удасца яму неяк вырвацца ў родныя мясціны. Тады людзям добрым не лішнім будзе даведацца, колькі на яго шляху выпала пакут. А не, дык, можа, пасля смерці яго хто-небудзь знойдзе напісанае, забярэ яго з сабой, павязе туды, дзе дарагі Адамаву сэрцу Дняпро, загубілася ў прырэчных лугах басаногае маленства і дзе засталося агнявое юнацтва.
    Так і пачала нараджацца споведзь Адама Каменскага. У думках перагортваў пражытае, каб пры спрыяльнай нагодзе запісаць яго. Быццам перад Богам і людзьмі ачышчаў сваю душу. Ды і перад уласным сумленнем таксама. Што яно ў яго чыстае, праўда, не сумняваўся. Імкнуўся ж жыць годна, не хібячы ні перад тым жа Богам, ні перад людзьмі. А надзіральнікам стаў па неабходнасці. Лепей, безумоўна, было б, каб не ўскладваў на плечы такі цяжар. Аднак нічога не зробіш ужо. Упрогся ў воз, дык трэба яго везці і далей. Не адмаўляцца ж ад заробку, харчы казённыя таксама не лішнія. Добрая дабаўка да таго, што казна выплачвае ссыльным.
    А наконт дзённіка-споведзі, дык пры напісанні ўсё будзе залежаць ад самога. Ён адзіны суддзя сабе. I ці абавязкова пра ўсё расказваць, запыняючы ўвагу на дробязях?! Уражанняў за доўгія гады столькі набралася, паспявай іх занатоўваць. Такіх выпадкаў набралася, сведкам якіх даводзіцца стаць далёка не кожнаму. А тут — нейкая праца надзіральнікам. Пра яе можна і не гаварыць, а пра астатняе трэба расказаць, як мага больш аб’ектыўней і падрабязней. Каб усе ведалі пра яго жыццё — жыццё Адама Каменскага.
    ...Дзённік Адама Каменскага прыйшоў да чытача толькі ў 1874 годзе пад назвай «Дыярыуш маскоўскага палону з апісаннем гарадоў і мясцовасці». Прозвішча аўтара пазначана як А. Каменскі-Длужык. Длужык — клічка Каменскага. З’явіўся ж гэты ўнікальны дакумент, які стаў помнікам беларускай мемуарнай літаратуры XVII стагоддзя, на свет у Познані, дзякуючы польскаму ксяндзу А. Марыанскаму. Ён, у сваю чаргу, у прадмове да публікацыі паведаміў, што гэты тэкст знайшоў у Гембіцы ў бібліятэцы ксяндза П. Кушынскага. Больш таго, аказваецца, успаміны А. Каменскага захоўваліся ў рукапіснай кнізе пад назвай “Silva”. Яе склаў нейкі невядомы шляхціч яшчэ падчас праўлення польскага караля Аўгуста (1733-1793).
    Як бачна, гэта зусім не арыгінал твора. У рукі А. Марыанскага трапіла несумненна копія мемуарных запісаў А. Каменскага. Магчыма, і не першая. У карысць падобнага меркавання сведчыць тое, што ў тэксце месцамі сустракаюцца памылкі, ёсць папраўкі, ды такія, калі не заўсёды можна дайсці да сэнсу сказанага. Цяжка таксама сказаць, ці ёсць падставы сцвярджаць, што мемуары захаваліся цалкам. I вось чаму...
    Няўжо А. Каменскі, які, як гэта відаць з тэксту, усё ж хацеў, каб пра яго жыццё больш ведалі нашчадкі, абмежаваўся толькі ўспамінамі аб падарожжы па Сібіры і Поўначы? Хіба не было ў яго звычайнага чалавечага жадання сказаць і пра падзеі, якія папярэднічалі гэтаму? Паведаць, адкуль родам, калі нарадзіўся... Але ўсяго гэтага ў “Дыярыушы...” няма. Таму, каб больш даведацца пра аўтара, неабходна адштурхоўвацца ад яго запісаў, а таксама прыслухоўвацца да думкі тых, хто нямала зрабіў па вывучэнню іх. Найперш, ёсць патрэба згадаць гісторыка з Санкт-Пецярбурга Барыса Пятровіча Палявога, а таксама санкт-пецярбуржца, нашага земляка В. Грыцкевіча. Пісаў пра “Дыярыуш” А. Каменскага і беларускі гісторык літаратуры А. Коршунаў.
    Пра год нараджэння А. Каменскага наўрад ці можна будзе калі даведацца, хоць, хто яго ведае, магчыма, з цягам часу архівы прыадкрыюць і гэтую тайну. Пра месца нараджэння таксама нічога пэўнага сказаць нельга. Хутчэй за ўсё — гэта Магілёўшчына, ці Аршаншчына.
    А. Каменскі з’яўляўся ўдзельнікам вайны Рэчы Паспалітай з Расіяй, якая, як вядома, пачалася ў 1654 годзе і працягвалася трынаццаць гадоў. 20 кастрычніка 1657 года маскоўскі военачальнік Юрый Далгарукі атрымаў перамогу ў бітве на рацэ Басе, паміж Магілёвам і Шкловам. У час гэтай бітвы, як сведчыць А. Каменскі ў сваім дзённіку, ён і трапіў у палон. Безумоўна, маглі яго прызваць у дзеючае войска і з іншых мясцін, але хутчэй за ўсё ён быў тутэйшы — з той жа, па цяперашняму адміністрацыйнаму падзелу, Магілёўшчыны, ці недалёкай ад Шклова Оршы, куды вярнуўся пасля доўгачасовага — безумоўна, не па ўласнай волі — падарожжа. Значыць, ва ўсякім разе, радзіма А. Каменскага — заходнія землі Беларусі.
    У студзені 1658 года А. Каменскага разам з іншымі 400 палоннымі, а таксама з двухстамі гарматамі накіравалі ў Маскву. Там над далейшым лёсам нявольнікаў доўга не думалі. Шлях для іх быў даўно апрабаваны. Пачынаўся ён звычайна з Троіцка-Сергіеўскага манастыра і вёў далей — на Пераяслаўль-Залескі, Растоў, Яраслаўль, Волагду, Салікамск, а затым — на Цюмень, Сургут, Енісейск і на Якуцк.
    А што палонных адправілі ў дарогу якраз у пачатку 1658 года, пацверджана архіўнымі матэрыяламі. У прыватнасці, Б. Палявой, уважліва пазнаёміўшыся з фондам Сібірскага прыказу за 1658 год, які захоўваецца ў архіве старадаўніх актаў у Маскве, знайшоў такі дакумент: “Генваря в 25 по памяти из Розряду за приписью дьяка Василия Брехова посланы в Сибирь литовские люди ызменники шляхта Гришка Каменской, Янко и Мишка Ждановичи, которые взяты у Могилёва и посланы ис полку боярина и воеводы князя Юрия Алексеевича Долгорукова и товарищи и по государству службу в какую годятся и поверстать их государевым жалованьем, деньгами и хлебом и солью по разсмотрению против иных таких же кому они в версту”.
    Звяртаць увагу на тое, што імя ўжыта не Адам, а Грышка, не трэба. Гэта звычайная апіска. А магчыма, і сам Каменскі па нейкай прычыне так назваўся. А што ў згаданай групе быў менавіта ён, а не хтосьці іншы, нават яго аднафамілец, сумнявацца не даводзіцца. Справа ў тым, што ў “Дыярыушы...” таксама згадваюцца “Янка і Мішка Ждановічы”. Праўда, называюцца яны, як Ян і Міхаіл Ждановічы.
    Як далей жа разгортваліся падзеі, можна даведацца, уважліва чытаючы дзённік А. Каменскага. Аўтар яго, па ўсім відаць, валодаў цудоўнай памяццю, здолеўшы пакінуць нашчадкам багаты фактычны матэрыял, што тычыцца паўсядзённага побыту, заняткаў народаў, з якімі яму давялося сустракацца. Няма сумнення: ужо ў самым пачатку падарожжа ў яго ў душы, няхай і не цалкам усвядомлена, а неяк унутрана, жыло жаданне быць не простым сузіральнікам таго, што адбываецца наўкола. Як няма і не павінна быць сумнення, што “Дыярыуш...” пісаў менавіта беларус, хоць той жа Б. Палявой А. Каменскага ў сваіх артыкулах называе ці то “польским наблюдателем”, ці то “любознательным поляком”.
    У пацвярджэнне беларускага паходжання А. Каменскага яскрава сведчаць тыя эпізоды дзённіка, дзе ён расказвае пра свае сустрэчы з зыранамі (цяперашні народ комі). Адбылося гэта на шляху да Урала, на рацэ Каме, адразу за рускай крэпасцю Кайгародак. Ці не першае ўражанне?! — “Людзі займаюцца промысламі ў лясах і наводах. Стралкі з лука. Мова падобная на жамойцкую”.
    Мовазнаўцы, безумоўна, у гэтым параўнанні адразу ўбачаць нацяжку. Як кажуць, сумяшчальнасць несумяшчальнага. Маўляў, Жамойція — гэта этнічная Літва, ці канкрэтней — яе частка. А літоўская мова не адносіцца да фіна-угорскай групы, да якой належыць мова зыранская, комі. Але ж у гэтым параўнанні відавочна іншае. І самае галоўнае. А. Каменскі ж меў на ўвазе, канечне, сваю родную мову. Ёй жа была беларуская ці, як на той час казалі, літоўская. Адарваны ад дарагога яго сэрцу роднага моўнага асяроддзя, ён адчваў сябе сярод тых, хто размаўляў па-руску ці па-польску, чужаком. Таму яму хацелася пачуць хоць адно матчына слова.
    А калі падобнае жаданне не пакідала ні на хвіліну, тады і пачынала “гучаць” у невядомай, незнаёмай заранскай гаворцы сваё - жамойцкае, а значыць беларускае. Безумоўна, ён вышукваў хоць нечым падобныя словы, паняцці. Не столькі знаходзіў іх, колькі жыў жаданнем знайсці. І лёгка ўступаў у кантакт з мясцовымі жыхарамі. Хаця здзіўляўся, што зыране, здавалася б, свойскія, таварыскія, ніколі не запрашалі да сябе начаваць. Як высветлілася, у іх не было такога звычаю. Затое яны ахвотна давалі прадукты, пераважна рыбу, а вось хлеба і самім не ставала.
    Запомніў А. Каменскі і жыццё вагулаў, сённяшніх мансі. Іх наш зямляк сустрэў за Верхатур’ем, на ўсходніх схілах Уральскага хрыбта. Вагулы аказаліся смелымі і вопытнымі паляўнічымі. Часта хадзілі на мядзведзя, але, забіўшы яго, па-свойму шкадавалі. Адразалі галаву звера і маліліся на яе. Пры гэтым паўтаралі, што, маўляў, не самі яны мядзведзя забілі, а страла, выпушчаная з лука. Па-свойму яны як бы асцерагаліся, каб сябры забітага мядзведзя не адпомсцілі ім. Увогуле, як заўважыў А. Каменскі, вагулы не ведалі нейкага аднаго Бога, а абрады пакланення духам наладжвалі ў так званых шайтанах, схаваных у лясным гушчары. Шайтаны ўпрыгожваліся сабалінымі шкуркамі, срэбрам, розным посудам. Там жа, у чашчобе, было і іхняе жытло: нізенькія драўляныя збудаванні з адным акенцам. Без печаў і дзвярэй. Толькі даволі вялікая дзірка ў адной са сцен, праз якую вагулы заходзілі і выходзілі. Пастаянна — і днём, і ноччу — падтрымліваўся ў агмені агонь. Перад ім сядзелі прама на зямлі, на аленіных і ласіных шкурах, таму што ніякіх лавачак вагулы не рабілі.
    Адам Каменскі расказаў і пра жыццё, а таксама побыт асцякоў (хантаў), аседлых табольскіх татар. У раёне Шаманскага парога — гэта ўжо на Ангары — ён упершыню ўбачыў эвенкаў. Па тадышняму паняццю яны адносіліся да тунгусаў. Сустрэча адбылася летам, нясцерпна пякло сонца і падарожнікі вельмі здзівіліся, калі перад імі з’явіліся зусім голыя людзі. Аказаліся яны міралюбівымі. А даведаўшыся, што прышлыя з далёкіх краёў, пачалі прыгадваць сваіх дзяцей, якія быццам былі забраны з тайгі і вывезены ў Маскву.
    Да А. Каменскага жыццё эвенкаў ніхто так падрабязна не апісаў. Відаць, яны прыйшліся падарожнікам вельмі па душы. Былі смелымі, па аднаму адпраўляліся на паляванне, у тым ліку і на мядзведзя. І кемлівасць праяўлялі, калі ўзнікала патрэба. У прыватнасці, у “Дыярыушы...” падрабязна апісана, як эвенкі лавілі дзікіх аленяў. Дзеля гэтага выкарыстоўвалі іх прыручаных суродзічаў. Адбіралі самага рослага, моцнага аленя. На рогі яму накідвалі вялікі, каля дзесяці локцяў, аркан. Свойскіх аленяў пускалі на папас. Да іх паступова падыходзілі дзікія. Самец з арканам пачынаў заігрываць з імі. Падбягаў блізка, круціў галавой, пакуль аркан не чапляўся за рогі аднаго з суродзічаў. Пастух ці гаспадар, які ўважліва сачыў за такой гульнёй, выбягаў з засады, і забіваў дзікага аленя. Тут жа піў яго свежую кроў, разбаўленую з вадою.
    Назаўсёды запала А. Каменскаму ў памяць і адна з эвенскіх народных гульняў, што сведчыла аб паважным стаўленні гэтых людзей да палявання, іх любові да аленяў. Звычайна ў круг збіралася больш дзесяці чалавек. Адзін клаўся пасярэдзіне на зямлю, як правіла, з прывязанымі косткамі ці каменнямі. Пры гэтым ён раз-пораз крычаў: “Мультах, муцінэ”, што азначала прыкладна: “мы алені”, “я алень”. Астатнія суродзічы падскоквалі ў такт, хто-небудзь круціў косткай вакол галавы. Усе пры гэтым былі босыя і голыя.
    Не прамінуў згадаць аўтар “Дыярыуша...” і пра пахавальны абрад эвенкаў. Ён пісаў: “У зямлі памерлых не хаваюць, таму што мяркуюць, што яна іх не прымае. Толькі на дрэвах яны пакідаюць (іх — А. М.) у пэўных месцах — на кедрах, калі сустракаюць востраў з кедрамі, ці на хвоях. Пакідаюць, аберагаючы ад звяроў, аднак мёртвых часта скідвае расамаха”.
    Эвенкі, як, дарэчы, і іншыя народы Поўначы, зімой ездзілі на нартах, у якія запрагалі сабак. Праўда, і тут яны праяўлялі кемнасць, калі пры вялікім спадарожным ветры ўстанаўлівалі... ветразі. Тады гэтыя санкі самі ехалі па гладкім лёдзе Ангары.
    Гэта ўсё мясціны ў “Дыярыушы...”, якія не выклікаюць сумнення ў іх праўдзівасці. Інакш і быць не магло: згаданае А. Каменскі бачыў на ўласныя вочы, таму і занатаваў яго гэтак падрабязна і аб’ектыўна. Аднак у запісах сустракаецца і такое, у праўдападобнасць чаго цяжка паверыць. Напрыклад, А. Каменскі ўспамінае, як разам з таварышамі-ссыльнымі плаваў з Жыган (цяперашні горад Жыганск на Лене) да Ледавітага акіяна, а затым абагнуў мацярык з паўночна-усходняга боку і дабраўся да самага Амура.
    Наўрад ці падобнае падарожжа магло быць! Хутчэй за ўсё пра такія плаванні А. Каменскі чуў нямала расказаў ад іх непасрэдных удзельнікаў, з кім меў магчымасць сустракацца ў Якуцку. Ды і хто ведае, можа, хто з гэтых людзей за якую правіннасць і за краты трапіў?! А ў турме і пазнаёміўся з новым надзіральнікам. Знайшлі хутка агульную мову. Ці той любіў пафантазіраваць, ці то ў А. Каменскага расказанае, як кажуць, у адно вуха ўваходзіла, а з другога выходзіла. Таму і атрымалася, што калі верыць яму, дык чукчы жылі... на Амуры. А з гілякамі (продкі сучасных ніўхаў) самыя што ні ёсць дзівосы адбываліся. Па волі аўтара “Дыярыуша...” яны прыручалі мядзведзяў, абразалі ім кіпцюры, вырывалі зубы, а пасля садзілі ў спецыяльныя стойлы-клеткі. “Кормяць іх у стойлах як валоў”, — пісаў А. Каменскі і сцвярджаў, што пасля таго як звяры станавіліся зусім свойскімі, гілякі ездзілі на іх.
    ...Над “Дыярыушам...” А. Каменскі працаваў пасля вяртання на радзіму. Калі — таксама дакладна сказаць немагчыма. Даследчыкі, напрыклад Б. Палявой, прытрымліваецца меркавання, што гэта было ў пачатку 70-х гадоў XVII стагоддзя. Той жа Б. Палявой дакументальна ўстанавіў, што А. Каменскі быў знаёмы з вядомымі рускімі падарожнікамі Сямёнам Дзежневым і Міхаілам Стадухіным. А па вяртанні на радзіму на шэсць тыдняў затрымаўся ў Табольску. Меў пры гэтым неаднаразовыя сустрэчы і гутаркі з мясцовым ваяводам П. Гадуновым, чалавекам вядомым далёка за межамі Сібіры. Яму, зразумела, А. Каменскі шмат расказваў і пра ўласнае жыццё-быццё, і пра найбольш цікавыя выпадкі, што надараліся падчас падарожжа. Не прамінуў нагадаць і пра гілякоў.
    На думку Б. Палявога, А. Каменскі з’яўляецца па сутнасці адзіным віноўнікам з’яўлення фантастычнага паведамлення ў роспісу да чарцяжа Сібіры, датаванага 1673 годам, пра гілякоў, якія “ездзяць на мядзведзях”. Змог, як кажуць, абвесці вакол пальца самога П. Гадунова, які падман лёгка заўважаў і нічога на веру не прымаў. Значыць, калі не проста памяць падводзіла А. Каменскага, а хлусіў свядома, дык рабіў гэта з выдумкай, па-майстэрску. Калі ўжо П. Гадуноў прыняў усё расказанае за чыстую манету, дык як іншым было не паверыць у небыліцы! Таму, калі пачалі рабіць чарговую карту краю, у якасці ілюстрацыйнага матэрыялу і выкарысталі... жывую легенду. Вельмі ж праўдападобна яна гучала з вуснаў... бывалага падарожніка.
    Тым не менш, асноўнае ў “Дыярыушы...” усё ж фактычны матэрыял, прытым занатаваны аўтарам упершыню, задоўга да іншых падарожнікаў па Сібіры. Не віна А. Каменскага, а бяда, што яго дзённік загубіўся і так позна прыйшоў да чытача, стаў набыткам даследчыкаў. А. Каменскі ж пабываў у Сібіры за 17 гадоў да вядомага падарожніка Н. Спафарыя, які наведаўся ў тутэйшыя мясціны ў 1675-1677 годзе і пакінуў пасля сябе ўнікальныя запісы. Больш таго, наш зямляк наведаўся ў месцы, дзе нага таго ж Спафарыя не ступала. Акрамя таго, у А. Каменскага куды больш, чым у запісах іншых падарожнікаў, этнаграфічнага матэрыялу. Таму нельга не пагадзіцца з Б. Палявым: “Працу Адама Каменскага сапраўды можна лічыць самым даўнім з дайшоўшых да нас польскіх запісаў аб Сібіры”. Праўда, з некаторым, прытым істотным удакладненнем: зроблены яны аўтарам-беларусам.
    Важна і іншае. А. Каменскі, застаючыся перш за ўсё свайго роду фіксатарам пэўных падзей, з’яў, сустрэч, разам з тым валодаў і талентам празаіка, чуйнага да слова, здатнага мысліць вобразна. У “Дыярыушы...” нямала мясцін, што нагадваюць лірычную прозу. Гэта — пейзажныя замалёўкі рэк, горных перавалаў, парогаў. З пяшчотай расказвае аўтар пра пралівы і адлівы.
   Значыць, настолькі ўсё запала ў яго памяць, што праз гады, на адлегласці, хацелася зноў і зноў вяртацца туды. Няхай у думках, няхай схіліўшыся над аркушам паперы! Сагравала сібірская зямля А. Каменскага... Яшчэ як сагравала! Не забыўся ён і пра цяпло паўночнага ззяння. Таго халоднага ззяння, якое можа сагрэць, здатна абудзіць, атуліць толькі душу чуйную, уражлівую, пяшчотную. Такой яна і была ў А. Каменскага.
    Апошнія свае дні ён хутчэй за ўсё правёў у Оршы. Калі памёр, невядома. Хаця не так гэта і важна. Падобныя людзі жывуць столькі, колькі пра іх памятаюць нашчадкі.
    [Марціновіч А.  Зерне да зерня. Гісторыя ў асобах. Эсэ. Нарысы. Мінск. 1996. С. 122-134.]

    KAMIEŃSKI-DŁUŻYK ADAM (? - 1667), autor najstarszego znanego w języku pol. opisu Syberii; przebywał tam prawdopodobnie od 1660 jako jeniec wojenny; Dyariusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc (odnaleziony i opublikowany 1874).
    [Nowa encyklopedja powszechna PWN. T. 3. Warszawa. 1996. S. 244.]